Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup worków Sako do Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci

Data publikacji: 02.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2017

Numer ogłoszenia

1036896

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: swietlikowo@shd.org.pl w temacie wiadomości proszę napisać „OFERTA nr 4 ŚWIETLIKOWO”; bądź w formie papierowej, przesłana na adres Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy,
z dopiskiem na opakowaniu „OFERTA nr 4 ŚWIETLIKOWO” do dnia 09.06.2017r. godzina 12.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

swietlikowo@shd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Goły

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/447-36-84

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Worek sako łączący funkcje: fotela, poduszki, leżaka i materaca w jednym - typu Sitting Bull
- materiał zewnętrzny: 100% Poliester, pokryty Poliuretanem, wodoodporny, oddychający, łatwy w utrzymaniu czystości
- certyfikacja CE,
- dobór kolorów wg wyboru zamawiającego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci ŚWIETLIKOWO w Tychach, zakup worków sako

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup worków sako które łączączą funkcje: fotela, poduszki, leżaka i materaca w jednym - typu Sitting Bull
- materiał zewnętrzny: 100% Poliester, pokryty Poliuretanem, wodoodporny, oddychający, łatwy w utrzymaniu czystości
- certyfikacja CE,

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – ranga procentowa 80%;
Gwarancja jakości i rękojmia za wady – ranga procentowa 20%
Punkty zostaną zsumowane wg wzoru:
S=C+G, gdzie:
S oznacza sumę punktów przyznanych badanej ofercie;
C oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „cena”
G oznacza liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium „gwarancja”
W kryterium „cena” punkty zostaną obliczone przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = Cmin/Cb x 80 pkt
gdzie
Cmin oznacza najniższą cenę brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych ofert
Cb oznacza cenę brutto (ogólną wartość zamówienia) badanej oferty
C oznacza liczbę punktów przyznanych za kryterium „cena”
W kryterium „gwarancja” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja na okres 12 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja na okres 24 miesięcy – 20 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na taką samą ocenę punktową dwóch lub więcej ofert, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy lub Wykonawców do złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości lub ujawnienia błędów bądź nieścisłości w ofercie.
Nieścisłości w zakresie oferowanej ceny (inna cena w ofercie, inna wynikająca z załączonego kosztorysu lub inna kwota podana liczbowo a inna słownie) skutkować będą odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Adres

Jaroszowicka 113

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6381760276

Tytuł projektu

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Numer projektu

RPSL.09.02.01-24-059B/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W&A Adam Wasilewski ul.Powstańców Wlkp. 47/5 63-800 Gostyń 05.06.2017 cena 2 754,00
Liczba wyświetleń: 611