Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa narzędzi stanowiących wyposażenie Obrabiarki CNC w postaci zestawu Imadeł maszynowych centrujących

Data publikacji: 31.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2017

Numer ogłoszenia

1036835

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a. w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysyłając na adres e-mail: joanna.lewandowska@3shape.com W treści maila dopisek: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2.1.04/2017" lub
b. w formie papierowej w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2.1.04/2017",
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d, lub
c. pocztą lub przez kuriera wysyłając na adres:
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2.1.04/2017”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.lewandowska@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 509 806 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi stanowiących wyposażenie Obrabiarki CNC w postaci zestawu Imadeł maszynowych centrujących niezbędnych do aktywacji pracy maszyny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego narzędzi stanowiących wyposażenie obrabiarki CNC, niezbędnych do jej aktywacji, w postaci zestawu Imadeł w postaci zestawu Imadeł maszynowych centrujących w 4 różnych wymiarach.

Przedmiot zamówienia

Imadła powinny spełniać poniższe warunki:
- imadło wyposażone w komplet szczęk, piny pozycjonujące i zestaw śrub niezbędnych do przykręcenia imadła do palety systemu 0-point.
- dokładność centrowania: minimum +-0,02mm
- siła zacisku: minimum 50Nm
- powinny być kompatybilne z systemem mocowania palet 0-point o rozstawie otworów: 50x120mm
- w 2 długościach: 250 i 310mm (+-25 mm)
- w 2 szerokościach: 80 i 120mm (+- 25 mm)
Oferta powinna zawierać minimum: po 2 szt imadeł o mniejszej szerokości i po 10 szt imadeł o większej szerokości.

Kod CPV

42670000-3

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek

Harmonogram realizacji zamówienia

50% zamówienia w terminie 4 tygodni od podpisania umowy, kolejne 50% w terminie 6 tygodni od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w treści załączonego do ogłoszenia Zapytania Ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy została określona w treści załączonego do ogłoszenia Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium: Wymiary Imadeł
Punktacja: max 45pkt.
Waga: 45%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów tj. 45 pkt. za wymiary w tolerancji do +-10 mm, połowa punktów tj. 22,5 pkt. w pozostałych przypadkach za wymiary w tolerancji powyżej +-10 do +- 25 mm.
2. Kryterium: Cena
Punktacja: max 10 pkt.
Waga: 10%
Sposób oceny:
Liczna punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:
Przyznana liczna punktów = (Cmin/Cx)x10.
Gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana cena netto wśród wszystkich złożonych;
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.
3. Kryterium: Siła zacisku Imadeł
Punktacja: max 45pkt.
Waga: 45%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów tj. 45 pkt. za silę zacisku >= 80Nm, połowa punktów tj. 22,5 pkt. w pozostałych przypadkach przy sile nacisku w przedziale >=50Nm do < 80Nm.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Indunorm - Bewegungstechnik GmbH
Obere Kaiserswerther Straße 17
D-47249 Duisburg
Data wpłynięcia oferty: 07.06.2017
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty: 31 144,92 €
Liczba wyświetleń: 1039