Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa narzędzi stanowiących wyposażenie Obrabiarki CNC w postaci zestawu Oprawek do narzędzi frezarskich

Data publikacji: 31.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2017

Numer ogłoszenia

1036825

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a. w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysyłając na adres e-mail: joanna.lewandowska@3shape.com W treści maila dopisek: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2.1.03/2017" lub
b. w formie papierowej w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2.1.03/2017", 3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d, lub
c. pocztą lub przez kuriera wysyłając na adres:
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr2.1.03/2017”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.lewandowska@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 509 806 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego narzędzi stanowiących wyposażenie obrabiarki CNC, niezbędnych do aktywacji pracy maszyny, w postaci zestawu Oprawek do narzędzi frezarskich. Oprawki powinny spełniać warunki określone w szczegółowym przedmiocie zamówienia, znajdującym się w treści Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego narzędzi stanowiących wyposażenie obrabiarki CNC, niezbędnych do aktywacji pracy maszyny, w postaci zestawu Oprawek do narzędzi frezarskich.

Przedmiot zamówienia

Oprawki powinny spełniać poniższe warunki:
Oprawki hydrauliczne o parametrach:
- stożek: HSK A 63
- bicie < 0,006mm / 2,5 x D
- obroty: od 20000 obrotów na minutę przy wyważeniu G 2.5
- blokowanie, zwalnianie narzędzia za pomocą prostego klucza ręcznego
- zestaw powinien zawierać min:
- 50 szt oprawek na uchwyt średnicy 20mm
- zestaw tulejek redukcyjnych szczelnych i do chłodzenia płaszczowego dla średnic narzędzi: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16mm o łącznej ilości minimum 130szt
- zestaw śrub uszczelniających w ilości minimum 52szt.
- zestaw niezbędnych narzędzi do regulacji i montażu oprawek i tulejek w ilości minimum 10kpl
Oprawki precyzyjne typu ER o parametrach:
- stożek: HSK A 63
- bicie < 0,0015mm / 2,5 x D
- obroty: od 20000 obrotów na minutę przy wyważeniu G 2.5
- do automatycznej wymiany oprawek
- zestaw powinien zawierać min:
- 8 szt oprawek ER 16
- 2 szt oprawek ER 25
- zestaw koszyków redukcyjnych dla średnic narzędzi: 3 do 10mm, 12 do 16mm
o łącznej ilości minimum 24szt
- zestaw śrub uszczelniających w ilości minimum 10szt.
- zestaw niezbędnych narzędzi do regulacji i montażu oprawek i tulejek w ilości minimum 2kpl

Kod CPV

42670000-3

Nazwa kodu CPV

Części i akcesoria do obrabiarek

Harmonogram realizacji zamówienia

50% zamówienia w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, kolejne 50% w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w treści załączonego Zapytania Ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń została zawarta w treści załączonego Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe/punktację:
1. Kryterium: Maksymalne obroty oprawki przy wyważeniu G 2.5
Punktacja: max 40 pkt
Waga: 40%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj. 40 za możliwość pracy oprawek z obrotami od 25000 obrotów na minutę. 20 punktów za pracę przy obrotach w przedziale od 20000-24999 obrotów na minutę.
2. Kryterium: Bicie oprawki
Punktacja: max 40 pkt
Waga: 40%
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów tj. 40 za bicie na poziomie: Oprawki hydrauliczne < 0,003mm / 2,5 x D, oprawki ER precyzyjne < 0,008mm / 2,5 x D. Zero punktów w pozostałych przypadkach.
3. Kryterium: Cena
Punktacja: max 20 pkt
Waga: 20%
Sposób oceny:
Liczna punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:
Przyznana liczna punktów = (Cmin/Cx)x20.
Gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana cena netto wśród wszystkich złożonych;
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Wykluczenia z udziału:

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SCHUNK Intec Sp. z o.o.
Ul. Puławska 40A
05-500 Piaseczno
Data wpłynięcia oferty: 06.06.2017
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.
Wartość oferty: 66 352,83 PLN
Liczba wyświetleń: 1115