Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w ramach projektu,,Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie – szkolenia CNC ,, nr umowy RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00

Data publikacji: 01.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-06-2017

Numer ogłoszenia

1036822

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANA W DNIU 06.06.2017R.
OPIS DOKONANYCH ZMIAN:
Zmieniono §4 umowy :
BYŁO:
3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi Wykonawcy na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury
JEST:
3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi Wykonawcy na podstawie poprawnie wystawionej faktury /faktury VAT/rachunku przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu.
BYŁO
5. Faktury będą wystawione po zakończeniu każdego tygodnia (ostatni dzień roboczy)
JEST
5. Faktury/Faktury Vat/rachunki będą wystawione po zakończeniu każdego tygodnia (ostatni dzień roboczy
PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 13.06.2017r.
Podpisanie umowy nastąpi: 19.06.2017r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 czerwca 2017r.:
Osobiście, kurierem, pocztą -Biuro Projektu AB..Z. Centrum Zbigniew Zgoda
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
lub
mailowo- abzcentrum@interia.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Podpisanie umowy nastąpi: 19 czerwca 2017r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu. ,,Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie – szkolenia CNC ,, nr umowy RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00 lub na adres abzcentrum@interia.pl, gdzie w tytule wiadomości powinien być zapis „Oferta na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
W przypadku składania ofert w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga przesłania skanu oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej archiwizacji w dokumentacji projektowej
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 14 dni od terminu złożenia oferty
Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

abzcentrum@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Bronikowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/2621452

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych przez AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda w ramach projektu pn. ,,Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie – szkolenia CNC,, Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków UE.
Zapytanie ofertowe obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej przez Zamawiającego sali (na terenie Dąbrowy Górniczej, województwo śląskie) posiłków wraz z napojami dla średnio 6 osób dziennie, przez XIII edycji, (jedna edycja to 45 dni) w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 12:00 a 18:00 (konkretne godziny będą podane w harmonogramie) z wyłączeniem okresu przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych oraz zgodnie z harmonogramem szkoleń .
Łącznie 3510 osobodni.
Dzienna ilość posiłków może się zmieniać w zależności od frekwencji uczestników szkoleń. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w danym dniu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.
W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia zgłaszanych na bieżąco potrzeb w tym zakresie, zarówno mających wpływ na zwiększenie, jak i na zmniejszenie liczby posiłków.
Osoba wskazana przez Zamawiającego będzie przekazywała telefonicznie informację o zmienionej ilości posiłków:
Informacja o liczbie obiadów będzie przekazywana do godziny 10.00 dnia dostawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania cateringu na dany dzień.

Posiłki obejmują:
Zupę, drugie danie oraz napój
Posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem:
Diet (dieta bezglutenowa, dieta dla osób z alergiami pokarmowymi) jeśli uczestnik projektu wskaże taką potrzebę.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)Przygotowywania posiłków zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914, ze zm.) oraz dostarczenia pod wskazany adres.
2)Przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego żywienia, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
3)Przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych.
4)Zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zamawiającego potrzeb kursantów.
5) Dopuszczalne temperatury posiłków:
-Zupy min. 75 st. C
-Drugiego dania min. 63 st. C
-Napoje zimne od 0 do 14 st. C
6)Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
7) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie własnych pojemników na zużyte opakowania po posiłkach, sztućcach oraz kubkach/butelkach po napojach .
8) Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Wykonawca zapewnia własne pojemniki na odpady pokonsumpcyjne.

W związku z wymogami uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące wymogi dla wykonawcy:
1.Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o których mowa art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8-9 pzp – usługa cateringowa musi być świadczona w sposób zapewniający jej dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi cateringowej dla 78 uczestników projektu projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie-szkolenia CNC”nr umowy RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00 realizowanego w terminie 01.06.2017r. do 31.05.2019r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych przez AB..Z.CENTRUM Zbigniew Zgoda w ramach projektu pn. ,,Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie – szkolenia CNC,, nr umowy RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków UE.
Zapytanie ofertowe obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej przez Zamawiającego sali (na terenie Dąbrowy Górniczej, województwo śląskie) posiłków wraz z napojami dla średnio 6 osób dziennie, przez XIII edycji, (jedna edycja to 45 dni) w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 12:00 a 18:00 (konkretne godziny będą podane w harmonogramie) z wyłączeniem okresu przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych oraz zgodnie z harmonogramem szkoleń .
Łącznie 3510 osobodni.
Dzienna ilość posiłków może się zmieniać w zależności od frekwencji uczestników szkoleń. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w danym dniu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za posiłki rzeczywiście wydane zgodnie z codziennym zapotrzebowaniem.
W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia zgłaszanych na bieżąco potrzeb w tym zakresie, zarówno mających wpływ na zwiększenie, jak i na zmniejszenie liczby posiłków.
Osoba wskazana przez Zamawiającego będzie przekazywała telefonicznie informację o zmienionej ilości posiłków:
Informacja o liczbie obiadów będzie przekazywana do godziny 10.00 dnia dostawy.
Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania cateringu na dany dzień.

Posiłki obejmują:
Zupę, drugie danie oraz napój
Posiłki powinny być przygotowane z uwzględnieniem:
Diet (dieta bezglutenowa, dieta dla osób z alergiami pokarmowymi) jeśli uczestnik projektu wskaże taką potrzebę.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)Przygotowywania posiłków zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914, ze zm.) oraz dostarczenia pod wskazany adres.
2)Przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego żywienia, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
3)Przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych.
4)Zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zamawiającego potrzeb kursantów.
5) Dopuszczalne temperatury posiłków:
-Zupy min. 75 st. C
-Drugiego dania min. 63 st. C
-Napoje zimne od 0 do 14 st. C
6)Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
7) Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie własnych pojemników na zużyte opakowania po posiłkach, sztućcach oraz kubkach/butelkach po napojach .
8) Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Wykonawca zapewnia własne pojemniki na odpady pokonsumpcyjne.

W związku z wymogami uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące wymogi dla wykonawcy:
1.Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o których mowa art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8-9 pzp – usługa cateringowa musi być świadczona w sposób zapewniający jej dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia od 19.06.2017r. – 31.05.2019r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem okresu przerw świątecznych i dni ustawo wolnych, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty m.in. (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone
w niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oraz dysponuje niezbędnymi środkami, zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamowienia.

Dodatkowe warunki

Przesłanki wykluczenia z postępowaniu o udzielenie zamówienia:
W związku z wymogami uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

INFORMACJE DODATKOWE
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych w Wytycznych, tj.:

1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

KARY UMOWNE
1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za niewykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto ( WYLICZONEGO JAKO OFEROWANĄ CENE ZA JEDEN POSILEK X 3510),
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto
( WYLICZONEGO JAKO OFEROWANĄ CENE ZA JEDEN POSILEK X 3510),

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1) – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,
2) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (załącznik 2)
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie - według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej- kryterium pozacenowe”.(załącznik 3)
4) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik 4 )
5) oświadczenie w sprawie dostępności (załącznik 5)
6) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez pełnomocnika

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług cateringowych w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestników na terenie województwa śląskiego określonych w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
A. Cena brutto za jeden posiłek (zupa, drugie danie, napój) – waga 80%
B. Klauzula społeczna- waga 20%

K = A + B gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium
B - Liczba punktów za kryterium
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A - Cena oferty. Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto Wykonawcy za jeden posiłek (zupa, drugie danie, napój). Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł). Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.


B – klauzula społeczna


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna. W związku z wymogami uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 74
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ½ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy. Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto ( WYLICZONEGO JAKO OFEROWANĄ CENE ZA JEDEN POSILEK X 3510),

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
- spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 20 punktów;
- brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 20 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej (identyczna punktacja).Nastąpi to w sytuacji jeżeli najkorzystniejsza złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 1 dnia od dnia zakończenia negocjacji.
Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone warunki udziału w postępowaniu. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
3 Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Zbigniew Zgoda.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5 zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;

Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AB..Z .CENTRUM

Adres

Gołonoska 51

42-523 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

3222621452

Fax

3222621452

NIP

6291637796

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie-szkolenia CNC

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KONSORCJUM WYKONAWCÓW:

PEPE GASTRO SP. Z O.O.
UL. WITA STWOSZA 3
40-036 KATOWICE

3L SP. Z O.O.
UL. GEN.DE GAULLE’A 8
43-100 TYCHY

Data wpłynięcia oferty -09.06.2017r.
Cena za usługę- 19,90 (osobodzień)
Liczba wyświetleń: 588