Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie warsztatu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze.

Data publikacji: 31.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2017

Numer ogłoszenia

1036788

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 8 czerwca 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną na adres mpawlun@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2017/K089”.
2. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mpawlun@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pawlun

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 77 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, który ma zapoznać uczestników z różnymi narzędziami rozwiązywania, rozumowania i podchodzenia do testów na aplikacje prawnicze. Narzędzia te powinny zostać wykorzystane do analizy szczegółowych problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Szczególny nacisk podczas realizacji warsztatu powinien zostać położony na sposoby zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się. Uczestnicy warsztatu powinni otrzymać przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, aby zapoznać się z omawianą problematyką i tym samym móc wpływać na przebieg zajęć i je kształtować.
Podczas warsztatu należy stosować m.in. następujące metody nauczania – metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, metoda case study, metoda gier dydaktycznych.

Efekty kształcenia, jakie powinni osiągnąć studenci w wyniku udziału w warsztacie to:
• Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe
• Ma umiejętność identyfikacji stanów faktycznych, relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji
• Potrafi dokonywać krytycznej analizy argumentów
• Potrafi uzyskiwać niezbędne dane do analizy
• Potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów źródłowych
• Zna i potrafi dokonać oceny aktualnych polskich regulacji prawnych w świetle wymogów wynikających z prawa unijnego
• Ma umiejętność zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się.

Minimalny zakres tematyki warsztatu:

Wykaz ustaw, które powinny zostać omówione i opracowane podczas warsztatu:

PRAWO KONSTYTUCYJNE
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

PRAWO CYWILNE
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

POSTĘPOWANIE CYWILNE
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

PRAWO KARNE
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

POSTĘPOWANIE KARNE
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

PRAWO ADMINISTRACYJNE
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

SAMORZĄD TERYTORIALNY
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

PRAWO EUROPEJSKIE
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne


SAMORZĄD ZAWODOWY
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

OCHRONA ŚRODOWISKA
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Warsztat będzie się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, który ma zapoznać uczestników z różnymi narzędziami rozwiązywania, rozumowania i podchodzenia do testów na aplikacje prawnicze. Narzędzia te powinny zostać wykorzystane do analizy szczegółowych problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Szczególny nacisk podczas realizacji warsztatu powinien zostać położony na sposoby zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się. Uczestnicy warsztatu powinni otrzymać przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, aby zapoznać się z omawianą problematyką i tym samym móc wpływać na przebieg zajęć i je kształtować.
Podczas warsztatu należy stosować m.in. następujące metody nauczania – metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, metoda case study, metoda gier dydaktycznych.

Efekty kształcenia, jakie powinni osiągnąć studenci w wyniku udziału w warsztacie to:
• Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe
• Ma umiejętność identyfikacji stanów faktycznych, relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji
• Potrafi dokonywać krytycznej analizy argumentów
• Potrafi uzyskiwać niezbędne dane do analizy
• Potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów źródłowych
• Zna i potrafi dokonać oceny aktualnych polskich regulacji prawnych w świetle wymogów wynikających z prawa unijnego
• Ma umiejętność zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się.

Przedmiot zamówienia

zgodnie z opisem w polu Cel zamówienia oraz z poniższym opisem

Wykaz ustaw, które powinny zostać omówione i opracowane podczas warsztatu:
PRAWO KONSTYTUCYJNE
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

SĄDOWNICTWO I PROKURATURA
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

PRAWO CYWILNE
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

POSTĘPOWANIE CYWILNE
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

PRAWO KARNE
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

POSTĘPOWANIE KARNE
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

PRAWO ADMINISTRACYJNE
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

SAMORZĄD TERYTORIALNY
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

PRAWO EUROPEJSKIE
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne


SAMORZĄD ZAWODOWY
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych

PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

OCHRONA ŚRODOWISKA
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Warsztat będzie się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 20.06.2017 r. do 30.09.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne), którzy spełniają następujące warunki:
• posiada tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego lub notariusza
• posiada minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przygotowania do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
• prowadzi aktywną działalność w ramach samorządu zawodowego m.in. w ramach szkolenia aplikantów (organizowania konferencji naukowych, działalności szkoleniowej, inicjatyw związanych z poszerzaniem świadomości prawnej społeczeństwa, członkostwem w ramach samorządu zawodowego)
• posiada doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych

Dodatkowe warunki

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach umowy zlecenie, OSOBIŚCIE przez osobę fizyczną wskazaną w ofercie.
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, CV Oferenta, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu nadającego tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego lub notariusza, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
3. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
4. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
5. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz czytelnie podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Oferenta.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.
8. Ważność oferty nie może być krótsza niż do dnia 30.06.2017 r.
9. KARY UMOWNE – karą umowną za niewykonanie przez Wykonawcę całości Zamówienia jest brak zapłaty i wpłata na rzecz Zamawiającego kwoty będącej 10% wartości złożonej przez Wykonawcę oferty.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Oferentów powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (noclegi, koszty podróży, itp.)
• oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków określonych w Warunkach udziału w postępowaniu (Wiedza i Doświadczenie) oraz oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym (Załącznik nr 1)
b) Życiorys zawodowy (CV) obrazujący wymogi zawarte w Warunkach udziału w postępowaniu (Wiedza i Doświadczenie)
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu nadającego tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego lub notariusza

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* 80
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przygotowania do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze 5
Liczba aktywności w ramach samorządu zawodowego w przeciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych poprzedzających obecny rok 10
Doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych 5
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy)

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga P C – otrzymane punkty
P C = C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej


Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przygotowania do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 5 pkt.)

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: minimum pięcioletnie - 5 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

K3- Kryterium oceny – Liczba aktywności w ramach samorządu zawodowego w przeciągu ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających obecny miesiąc, tj. w okresie 01.05.2015r. -30.04.2017r.
Punktacja za liczbę aktywności Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)

 liczba aktywności od 0 do 4 – 0 pkt.
 liczba aktywności minimum 5 – 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanej liczby aktywności:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne aktywności.

K4- Kryterium oceny – Doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 5 pkt.)

Oferent nie posiada doświadczenia – 0 pkt.
Oferent posiada doświadczenie - 5 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3+K4).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00
Liczba wyświetleń: 465