Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na organizację stoiska wystawowego na targach E3 w dniach 13-15.06.2017

Data publikacji: 24.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2017

Numer ogłoszenia

1035756

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 31.05.2017
2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy: ul. Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa lub drogą mailową na adres: marcin.porycki@11bitstudios.com
3. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Porycki, adres e-mail: marcin.porycki@11bitstudios.com
5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim/angielskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w języku angielskim.
5. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Porycki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska wystawowego na targach E3 w dniach 13-15.06.2017

Organizacja stoiska wystawowego na targach E3 2017 obejmuje:
1. Indywidualny projekt zabudowy stoiska, w tym zaprojektowanie ścian z grafikami oraz stanowisk do grania
2. Budowa stoiska 200 stóp - zabudowa indywidualna obejmująca ladę recepcyjną, zaplecze, demo-room (stanowiska do gry), miejsce do rozmów. Elementy wystroju oraz umeblowanie będzie zależało od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.
3. Koszty obsługi: usługi elektryczne – wykonanie instalacji elektrycznej, wynajem sprzętu audiowizualnego – w tym 6 stacji pod komputery do grania (samodzielnych stoisk/kiosków), rodzaj sprzętu będzie zależał od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii elementów zabudowy stoiska, w szczególności sprzętu audiowizualnego.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organizatorem targów.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Szczegóły w załączniku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy” w ramach Poddziałania 3.3.3 Go To Brand - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja stoiska wystawowego na targach E3 w dniach 13-15.06.2017

Organizacja stoiska wystawowego na targach E3 2017 obejmuje:
1. Indywidualny projekt zabudowy stoiska, w tym zaprojektowanie ścian z grafikami oraz stanowisk do grania
2. Budowa stoiska 200 stóp - zabudowa indywidualna obejmująca ladę recepcyjną, zaplecze, demo-room (stanowiska do gry), miejsce do rozmów. Elementy wystroju oraz umeblowanie będzie zależało od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.
3. Koszty obsługi: usługi elektryczne – wykonanie instalacji elektrycznej, wynajem sprzętu audiowizualnego – w tym 6 stacji pod komputery do grania (samodzielnych stoisk/kiosków), rodzaj sprzętu będzie zależał od indywidualnego projektu zabudowy stoiska, wykonanego w ramach niniejszej usługi.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii elementów zabudowy stoiska, w szczególności sprzętu audiowizualnego.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organizatorem targów.

Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Szczegóły w załączniku.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: do 12.06.2017.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – zmiana terminu wymaga formy pisemnej z podpisem Zamawiającego i Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 3 organizacje zabudowy stoiska wystawowego na targach – weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania.
b) Wykonawca posiada doświadczenie we współpracy z organizatorami targów na terenie Stanów Zjednoczonych – weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania.
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Brak oświadczenia wymaganego zgodnie z pkt 3 lub niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Warunki zmiany umowy

a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
b) Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
c) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Nowy termin będzie ustalany w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą – zmiana terminu wymaga formy pisemnej z podpisem Zamawiającego i Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

11 BIT STUDIOS S.A.

Adres

Bertolta Brechta 7

03-472 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48222502910

Fax

+48222502931

NIP

1182017282

Tytuł projektu

Promowanie własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych szansą na umocnienie pozycji międzynarodowej firmy.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0104/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 1192