Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnimy specjalistę ds organizacji i obsługi staży zawodowych

Data publikacji: 22.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2017

Numer ogłoszenia

1035061

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C 58-304 Wałbrzych, telefon 748480100 i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe 303/RPO/8.2/FAL/ADDS w ramach projektu „Aktywizacja Drogą do sukcesu ” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Czocher

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór osoby na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” w ramach 3 edycji, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30-64 lata zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu brzeskiego.
Przewidywana łączna liczba 1080 godzin, jaką specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych winien wykonać w ramach realizacji zadania rozkłada się na 3 edycje po 4 miesiące, w każdym miesiącu pracy jest to 90 h zaangażowania zawodowego w wykonanie zadania określonego w umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba godzin świadczenia usługi w każdym miesiącu wynosi 90 godzin. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę zegarową. Specjalista do spraw organizacji i obsługi staży będzie wykonywał swoje obowiązki na terenie powiatu brzeskiego i w Wałbrzychu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz w Wałbrzychu w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę. Zakres obowiązków specjalisty obejmuje m.in:
1. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie poszukiwanie miejsc do odbycia stażu zawodowego dla 135 Uczestników/Uczestniczek projektu
2. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracodawcami którzy będą Organizatorami staży dla Uczestniczek/Uczestników projektu
3. Gromadzenie dokumentów niezbędnych do realizacji staży dla Uczestników/Uczestniczek projektu
4. Wspieranie pracodawców w przygotowywaniu wniosków stażowych
5. Kierowanie Uczestników/Uczestniczek projektu na badania lekarskie/ nadzorowanie procesu badań lekarskich dla Uczestników/Uczestniczek projektu
6. Przygotowywanie oraz zawieranie umów z podwykonawcami w zakresie realizacji procesu staży
7. Rozliczenie dojazdów Uczestników/Uczestniczek na staże, gromadzenie dokumentów potwierdzających dojazdy, wystawianie zaświadczeń na wniosek Uczestników/Uczestniczek projektu
8. Stał współpraca z zespołem projektowym
9. Naliczanie stypendiów stażowych
10. Rozliczanie Uczestników/Uczestniczek projektu ( listy obecności, dzienniki stażowe, sprawozdania z odbytych staży)

11. nadzór nad realizacją staży , w tym stały kontakt z organizatorami staży;
12. weryfikacja dokumentów od podmiotów zewnętrznych;
13. dokumentowanie przebiegu staży oraz ich efektów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
14. nadzór nad realizacją przebiegu staży zgodnie z procedurami Zamawiającego;
15. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia Wniosków o Płatność;
16. nadzór nad realizacją zadania od strony finansowej i merytorycznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: brzeski Miejscowość: Brzeg,Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie osoby do realizacji zadań Specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór osoby na stanowisko specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Aktywizacja Drogą do sukcesu” w ramach 3 edycji, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30-64 lata zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu brzeskiego.
Przewidywana łączna liczba 1080 godzin, jaką specjalisty do spraw organizacji i obsługi staży zawodowych winien wykonać w ramach realizacji zadania rozkłada się na 3 edycje po 4 miesiące, w każdym miesiącu pracy jest to 90 h zaangażowania zawodowego w wykonanie zadania określonego w umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba godzin świadczenia usługi w każdym miesiącu wynosi 90 godzin. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę zegarową. Specjalista do spraw organizacji i obsługi staży będzie wykonywał swoje obowiązki na terenie powiatu brzeskiego i w Wałbrzychu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz w Wałbrzychu w siedzibie Zamawiającego. Koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w oferowaną cenę. Zakres obowiązków specjalisty obejmuje m.in:
1. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie poszukiwanie miejsc do odbycia stażu zawodowego dla 135 Uczestników/Uczestniczek projektu
2. Utrzymywanie stałych kontaktów z pracodawcami którzy będą Organizatorami staży dla Uczestniczek/Uczestników projektu
3. Gromadzenie dokumentów niezbędnych do realizacji staży dla Uczestników/Uczestniczek projektu
4. Wspieranie pracodawców w przygotowywaniu wniosków stażowych
5. Kierowanie Uczestników/Uczestniczek projektu na badania lekarskie/ nadzorowanie procesu badań lekarskich dla Uczestników/Uczestniczek projektu
6. Przygotowywanie oraz zawieranie umów z podwykonawcami w zakresie realizacji procesu staży
7. Rozliczenie dojazdów Uczestników/Uczestniczek na staże, gromadzenie dokumentów potwierdzających dojazdy, wystawianie zaświadczeń na wniosek Uczestników/Uczestniczek projektu
8. Stał współpraca z zespołem projektowym
9. Naliczanie stypendiów stażowych
10. Rozliczanie Uczestników/Uczestniczek projektu ( listy obecności, dzienniki stażowe, sprawozdania z odbytych staży)

11. nadzór nad realizacją staży , w tym stały kontakt z organizatorami staży;
12. weryfikacja dokumentów od podmiotów zewnętrznych;
13. dokumentowanie przebiegu staży oraz ich efektów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
14. nadzór nad realizacją przebiegu staży zgodnie z procedurami Zamawiającego;
15. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia Wniosków o Płatność;
16. nadzór nad realizacją zadania od strony finansowej i merytorycznej.

Kod CPV

75112100-5

Nazwa kodu CPV

Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
 realizacji zadań w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie powiatu brzeskiego i w siedzibie Zamawiającego);
 opracowania, przygotowania oraz prowadzenia dokumentacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
 dbałości o powierzone mienie;
 troski o Uczestników/Uczestniczki projektu;
 zabezpieczania i zachowania poufności danych osobowych osób, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości;
 wykonywania zadań osobiście z wykorzystaniem własnego sprzętu (materiały biurowe, komputer/laptop, mobilny Internet itp.) oraz dyspozycyjności zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego;
 monitoringu obecności uczestników na stażach poprzez m.in.: kontakt z firmami prowadzącymi staże oraz konsultowania z koordynatorem nieobecności Uczestników na stażach i podejmowania działań interwencyjnych w momencie otrzymania informacji o zaistniałych problemach Uczestników/Uczestniczek;
 stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi),
 informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi;
 realizacji przedmiotu zamówienia w wymiarze godzinowym wskazanym przez Zamawiającego;
 sporządzania w każdym miesiącu trwania umowy sprawozdania w formie protokołu zawierającego liczbę godzin oraz określenie zakresu wykonywanych czynności. W/w protokół podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz stanowi podstawę do wystawienia rachunku;
 wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: rozprowadzania wśród podmiotów organizujących staże materiałów przekazanych przez Zamawiającego, współpraca z zespołem projektowym w celu realizacji zadania;
 wykonywania zadań zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 stosowania wyłącznie wzorów dokumentów zatwierdzonych przez Zamawiającego;
 zabezpieczania i zachowania w poufności danych osobowych osób korzystających z projektu, tj. wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia i związanej z tym sprawozdawczości.

Harmonogram realizacji zamówienia

3 edycje po 4 miesiące, łącznie nie więcej niż 1080 godzin do kwietnia 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy - osoby fizyczne, które posiadają:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy merytorycznie zgodnej z zakresem obowiązków opisanych w niniejszym zapytaniu
c) są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) oświadczą, że zapoznali się z Podstawowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy - osoby fizyczne, które posiadają:
a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy merytorycznie zgodnej z zakresem obowiązków opisanych w niniejszym zapytaniu w ciągu ostatnich 36 miesięcy od dnia ogłoszenia zamówienia;
c) są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) oświadczą, że zapoznali się z Podstawowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe warunki

1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach poszczególnych części zapytania ofertowego.
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Wykonawcą w miarę posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą, a Wykonawca nie będzie naliczał z tego tytułu odsetek.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: a. Terminu realizacji umowy; b. Harmonogramu realizacji umowy; c. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); d. Liczby godzin zlecenia; e. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki do zapytania ofertowego NR 303/RPO/8.2/FAL/ADDS
• Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1
• Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2
* CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium 100% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA RAZEM

Adres

Ludwiga van Beethovena 1-2

58-300 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746663006

Fax

746663006

NIP

8862772667

Tytuł projektu

Aktywizacja Drogą do sukcesu

Numer projektu

RPOP.08.02.00-16-0017/15-00

Inne źródła finansowania

Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu
ul. Ludowa 1 C
58-304 Wałbrzych

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 474