Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa zabawek, gier, pomocy i materiałów dydaktycznych na potzreby projektu "Chatka Puchatka - druga edycja"

Data publikacji: 22.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2017

Numer ogłoszenia

1035047

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Ponadto szczegółowy wykaz cen na poszczególne pozycje zamówienia należy dołączyć w arkuszu Excel, będącym załącznikiem do formularza oferty (mailowo lub jako plik nagrany na płycie). Oferty należy składać do dnia 29.05.2017 r. do godz. 23.59 mailowo na adres przedszkole@puchatek.org.pl lub osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Biurze Projektu przy ul. Szarej 40, 80-116Gdańsk. Za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przedszkole@puchatek.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Musiał

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505-946-076

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Chatka Puchatka – druga edycja”
RPPM.03.01.00-22-0026/16-00 w ramach w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego polegające na zakupie i dostawie zestawów: zabawek, kącików zabawowych, gier edukacyjnych, wyposażenia części sportowej do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, pomocy do rozwijania sensoryki i motoryki, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, z języka angielskiego i rytmiki oraz materiałów dydaktycznych zużywalnych i materiałów kreatywnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zestawów: zabawek, kącików zabawowych, gier edukacyjnych, wyposażenia części sportowej do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, pomocy do rozwijania sensoryki i motoryki, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, z języka angielskiego i rytmiki oraz materiałów dydaktycznych zużywalnych i materiałów kreatywnych w celu stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu „Chatka Puchatka – druga edycja”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów: zabawek, kącików zabawowych, gier edukacyjnych, wyposażenia części sportowej do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, pomocy do rozwijania sensoryki i motoryki, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, z języka angielskiego i rytmiki oraz materiałów dydaktycznych zużywalnych i materiałów kreatywnych według specyfikacji stanowiącej następujące załączniki:
Część A: ZABAWKI

Część B: KĄCIKI ZABAWOWE

Część C: GRY EDUKACYJNE

Część D: WYPOSAŻENIE CZĘŚCI SPORTOWEJ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH

Część E: ZESTAW POMOCY DO ROZWIJANIA SENSORYKI I MOTORYKI

Część F: ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH

Część G: ZESTAW MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH ZUŻYWALNYCH

Część H: ZESTAW MATERIAŁÓW KREATYWNYCH

Część I: ZESTAW MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ RYTMIKI

Część J: ZESTAW MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Planowany termin realizacji zamówienia: 09.06.2017.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi.

Kod CPV

37000000-8

Nazwa kodu CPV

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 09.06.2017.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający po wyborze Oferenta podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymaga się złożenia oferty stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego. ). Ponadto szczegółowy wykaz cen na poszczególne pozycje zamówienia należy dołączyć w arkuszu Excel, będącym załącznikiem do formularza oferty (mailowo lub jako plik nagrany na płycie).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto proponowana za przedmiot zamówienia – 70% (70 pkt.)
2) Termin dostawy przed 09.06.2017 r.: 20% (20 pkt.)
3) Kompletność realizacji dostawy rozumiano jako dostawa wszystkich składowych zamówienia: 10% (10 pkt.)
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = Cmin x 70 / Co, gdzie:
*C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”;
*Cmin – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*Co – cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
*70 – waga kryterium „Cena oferty”.
Punkty przyznawane za kryterium termin dostawy będą liczone wg następującego wzoru:
T = Tmin x 20 / To, gdzie:
*T – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin dostawy” oferty;
*Tmin – najkrótszy termin realizacji całego zamówienia przed 09.06.2017 r. zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*To - termin realizacji całego zamówienia oferty ocenianej;
*20 – waga kryterium „Termin dostawy”.
Punkty przyznawane za kryterium kompletność dostawy rozumiano jako dostawa wszystkich składowych zamówienia tj. dostawa wszystkich jego części wymienionych powyżej jako A-J, na które składają się: zabawki, kąciki zabawowe, giry edukacyjne, wyposażenie części sportowej do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych, pomoce do rozwijania sensoryki i motoryki, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przedszkolnych, z języka angielskiego i rytmiki oraz materiały dydaktyczne zużywalne i materiały kreatywne, będą liczone wg następującego wzoru:
K = Kmax x 10 / Ko, gdzie:
*K – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Kompletność dostawy”;
*Kmax – najwyższy % kompletności realizacji całego zamówienia zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*Ko – % kompletności realizacji całego zamówienia oferty ocenianej;
*10 – waga kryterium „Kompletność dostawy”.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.
2. Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
e) Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAGDALENA PAŁACKA-RYBAK, "CHATKA PUCHATKA" - DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM

Adres

Szara 40

80-116 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

509550375

NIP

9570370856

Tytuł projektu

Chatka Puchatka - druga edycja

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0026/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A-J zamówienia:
Nowa Szkoła Sp. z o. o.
ul. POW 25, 90-248 Łódź
data wpływu oferty: 29.05.2017
cena:
część A: 32 543,00 zł
część B: 7 847,00 zł
część C: 7 847,00 zł
część D: 5 970,00 zł
część E: 15 436,00 zł
część F: 7 361,00 zł
część G: 3 855,00 zł
część H: 3 119,00 zł
część I: 2 510,00 zł
część J: 2 128,00 zł
Liczba wyświetleń: 883