Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi doradcy zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „Od bierności do aktywności”

Data publikacji: 21.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2017

Numer ogłoszenia

1034990

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent powinien złożyć:
a. Wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1;
b. Wypełniony wykaz wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza oferty;
c. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wymienione w wykazie, o którym mowa w punkcie b i c. Pozycje, do których nie zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające – nie będą brane pod uwagę (CV nie stanowi dokumentu potwierdzającego).
d. Z załączonych dokumentów powinna jednoznacznie wynikać ilość godzin zrealizowanego doradztwa zawodowego.
Ww. dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Oferenta to do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę.

2. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy biuro.inkubator@tarnogorski.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą/kurierem w zamkniętej kopercie pod adresem:

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry

BIURO PROJEKTU pok. nr 106
Godziny pracy: 7.30-15.30

Na kopercie z ofertą lub w tytule wiadomości e-mail należy umieścić dopisek
Oferta na pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Od bierności do aktywności”

3. Oferty należy złożyć w terminie od dnia 22.05.2017 r. do dnia 29.05.2017 r. do godz. 23:59.
4. Oferty, złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Zamówienie składa się z jednej części. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta.
7. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.inkubator@tarnogorski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krystian Wonchała – Kierownik Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 393 29 52

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej mającego przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami na Uczestników Projektu, tj.:
• Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem na Uczestnika Projektu oraz ocenę merytoryczną rozmowy zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Od bierności do aktywności”
• Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie predyspozycji Kandydata do udziału w określonej formie wsparcia, potrzebę udziału w projekcie, motywację i gotowość do udziału w projekcie.
• Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z osobami, które uzyskają ocenę pozytywną z oceny formularza rekrutacyjnego. Planowana ilość rozmów
i ocen: Przyjmuje się 20 godzin na ocenę w ramach jednej edycji tj.; 20 godzin x 3 edycje = 60 godzin
• Ostateczna ilość rozmów zależy od liczby faktycznie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz wyników ocen formularzy rekrutacyjnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49, 42-600 Tarnowskie Góry

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatmi na Uczestnika Projektu oraz ocenę merytoryczną rozmowy zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Od bierności do aktywności”. Planowana ilość rozmów i ocen: Przyjmuje się 20 godzin na ocenę w ramach jednej edycji tj.; 20 godzin x 3 edycje = 60 godzin

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji członka Komisji Rekrutacyjnej mającego przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami na Uczestników Projektu, tj.:
• Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem na Uczestnika Projektu oraz ocenę merytoryczną rozmowy zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Od bierności do aktywności”
• Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie predyspozycji Kandydata do udziału w określonej formie wsparcia, potrzebę udziału w projekcie, motywację i gotowość do udziału w projekcie.
• Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z osobami, które uzyskają ocenę pozytywną z oceny formularza rekrutacyjnego. Planowana ilość rozmów
i ocen: Przyjmuje się 20 godzin na ocenę w ramach jednej edycji tj.; 20 godzin x 3 edycje = 60 godzin
• Ostateczna ilość rozmów zależy od liczby faktycznie złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz wyników ocen formularzy rekrutacyjnych

Rozmowy kwalifikacyjne do projektu
- indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z 60 kandydatami/kami do projektu w wymiarze 1 godzin zegarowej
- liczba godzin 20, w ramach jednej z 3 edycji projektu
- czas realizacji usługi:
I edycja – czerwiec 2017r.
II edycja – wrzesień 2017r.
III edycja – marzec 2018r.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji doradztwa: czerwiec 2017 – maj 2018. Podany termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnienia do świadczenia usług doradztwa zawodowego - wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje doradcy zawodowego (dyplomy, certyfikaty lub inne dokumenty)

Wiedza i doświadczenie

Doradca zawodowy musi spełniać następujące warunki łącznie:
a) posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje doradcy zawodowego (dyplomy, certyfikaty lub inne dokumenty) potwierdzające wiedzę i uprawnienie do świadczenia usług doradztwa zawodowego.
b) posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzenia minimum 50 godzin doradztwa zawodowego.
c) posiadać doświadczenie w postaci udziału w rozmowach kwalifikacyjnych w minimum 1 procesie rekrutacji

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Oferenta dokumentów, wymienionych w pkt IX.1. a-c i zostanie dokonana według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (realizujące zamówienie osobiście) oraz pozostałe podmioty gospodarcze dysponujące odpowiednim zasobem kadrowym (pracowników należy wskazać poprzez podanie ich imion i nazwisk).

Jeżeli Oferentem jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (realizująca zamówienie osobiście) – będzie ona zobowiązana do realizacji przedmiotu zapytania osobiście na podstawie umowy zlecenia oraz wypełniania kart czasu pracy. Ponadto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, w okresie realizacji umowy osoba ta:
a. nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WSL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie oraz
b. posiada możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach zleconej usługi, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS (Fundusz Spójności) oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć:
a. Wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1;
b. Wypełniony wykaz wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, stanowiący Załącznik nr 1 do Formularza oferty;
c. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe wymienione w wykazie, o którym mowa w punkcie b i c. Pozycje, do których nie zostaną przedstawione dokumenty potwierdzające – nie będą brane pod uwagę (CV nie stanowi dokumentu potwierdzającego).
d. Z załączonych dokumentów powinna jednoznacznie wynikać ilość godzin zrealizowanego doradztwa zawodowego.

Ww. dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta. Jeżeli uprawnienie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego Oferenta to do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty oceniane będą pod względem ceny oraz doświadczenia zawodowego, osobno dla każdej części zamówienia, zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami:
K1: cena oferty - 70%
K2: kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - 30%

Punkty przyznane Oferentom obliczane będą według wzoru:

Ocena kryterium nr 1 – cena oferty:
K1 = (C min/C)*100*waga (70%)
C min – najniższa cena spośród ofert
C – cena podana w ofercie rozpatrywanej

Ocena kryterium nr 2 – kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wykonawcy wykazanie się większymi kwalifikacjami i doświadczeniem niż wymagane minimum:
- 50 zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego - 0 pkt
- od 51 do 100 zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego - 15 pkt
- od 101 zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego - 30 pkt

K2 = Przyznane punkty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów za oferowaną cenę i posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie, zgodnie ze wzorem:

OPO (ogólna punktacja Oferenta) = K1 + K2
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów to 100.

Oferty złożone po terminie, niekompletne, wariantowe lub złożone na formularzu innym niż dostarczony przez Zamawiającego nie będą rozpatrywane. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków określonych w zapytaniu ofertowym. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Adres

Henryka Sienkiewicza 49 /106

42-600 Tarnowskie Góry

śląskie , tarnogórski

NIP

6452401947

Tytuł projektu

Od bierności do aktywności

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-0146/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Katarzyna Biesiada, data wypłynięcia: 25.05.2017r., cena: 4080,00 zł
Liczba wyświetleń: 808