Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa mebelków i wyposażenia przedszkola na potrzeby projekty "Chatka Puchatka - druga edycja"

Data publikacji: 19.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-05-2017

Numer ogłoszenia

1034984

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 26.05.2017 r., do godz. 23.59. Liczy się data wpływu w Biurze Projektu przy ul. Szarej 40, 80-116 Gdańsk, e-mail: przedszkole@puchatek.org.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przedszkole@puchatek.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Musiał

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505-946-076

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Chatka Puchatka – druga edycja”
RPPM.03.01.00-22-0026/16-00 w ramach w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego polegające na zakupie i dostawie mebli i sprzętów przedszkolnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy mebli i sprzętów przedszkolnych w celu stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu„Chatka Puchatka – druga edycja”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenie, tj. "Przedmiot zamówienia - dostawa mebelków i sprzętów przedszkolnych"

Kod CPV

39161000-8

Nazwa kodu CPV

Meble przedszkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin dostawy: 07.06.2017.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający po wyborze Oferenta podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymaga się złożenia oferty stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto proponowana za przedmiot zamówienia – 70% (70 pkt.)
2) Termin dostawy - liczba dni przed terminem dostawy tj.: 07.06.2017 r.: 30% (30 pkt.)
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin/Cof) x 70% * 100 gdzie:
*C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
*Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*Cof – cena oferty brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację zamówienia oferty ocenianej;
*70% – waga kryterium „Cena oferty”.
Punkty przyznawane za kryterium termin dostawy będą liczone wg następującego wzoru:
T = (Tof/Tmax) * 30% * 100, gdzie:
*T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin dostawy” oferty;
*Tmax) – największa liczba dni przed datą dostawy tj. 07.06.2017 r. zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*Tof - liczba dni przed datą dostawy tj. 07.06.2017 r. realizacji całego zamówienia oferty ocenianej;
Liczba dni liczona będzie wg wzoru: L = Dt – Do
Dt – termin dostawy określony w zapytaniu tj. 07.06.2017 r.
Do – data dostawy określona w ofercie
*30 - waga kryterium „Termin dostawy”.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.
2. Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
e) Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAGDALENA PAŁACKA-RYBAK, "CHATKA PUCHATKA" - DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM

Adres

Szara 40

80-116 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

509550375

NIP

9570370856

Tytuł projektu

Chatka Puchatka - druga edycja

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0026/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ 1:
Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź
Data wpływu oferty: 26.05.2017
Cena: 35 377,00zł

CZĘŚĆ 2:
Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź
Data wpływu oferty: 26.05.2017
Cena: 3 586,00 zł
Liczba wyświetleń: 730