Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup samochodu dostawczego do 3,5t z podwójną kabiną w ramach projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności firmy SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w technologiach Odnawialnych Źródeł Energii”

Data publikacji: 17.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-05-2017

Numer ogłoszenia

1034512

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć do dnia 26.05.2017 r. do godziny 9:00.
2. Ofertę należy złożyć elektronicznie (skan podpisanej i wypełnionej oferty) na adres info@kolektory.com. Wersję papierową oferty prosimy dosłać na adres: SOLEKO POLSKA Sp. z o.o., Oleszno, ul. Parkowa 18, 29-105 Krasocin.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@kolektory.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kazimierz Grabiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668302766

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego do 3,5t z podwójną kabiną

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: włoszczowski Miejscowość: Oleszno, ul. Parkowa 18, 29-105 Krasocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego do 3,5t z podwójną kabiną

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu dostawczego do 3,5t z podwójną kabiną.
Wymagania szczegółowe minimalnych parametrów technicznych:
• ilość przewożonych osób od 6 do 7,
• samochód przystosowany do transportu materiałów i narzędzi do montażu instalacji,
• typ nadwozia furgon,
• moc silnika min. 175 KM,
• wysokość min. 2550 mm,
• długość min. 6300 mm,
• rozstaw osi min. 4200 mm,
• wzmocniona tylna oś,
• napęd na przednią oś,
• bagażnik dachowy z opuszczanym wózkiem,
• drabinka na tylnych drzwiach,
• klimatyzacja, ABS, ESP, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek, fotel kierowcy z regulacją,
• dolna część przegrody kabiny uchylna do transportu długich elementów,
• maksymalna odległość od osi tylnej do końca samochodu 1500 mm
• hak holowniczy

Kod CPV

34000000-7

Nazwa kodu CPV

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego minimalny termin realizacji zamówienia to 2 miesiące od daty wyboru oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

5) oferent powinien posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, co najmniej jednego tego typu sprzętu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć:

1) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,
2) poświadczenie o zrealizowaniu dostawy, co najmniej jednego tego typu sprzętu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą następujące kryteria:
1. Cena oferty (brutto) – 60 %
2. Parametry techniczne – 30 %
3. Termin dostawy i płatności – 10 %
Punkty w poszczególnych kryteriach przyznawane będą wg poniższych zasad:

1) Kryterium cena oferty (brutto) oceniane będzie wg wzoru:
Cn
P1 = -------------- x 100 x 60%
Cb

gdzie:

P1 – ilość punktów w kryterium cena oferty (brutto)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium

2) Kryterium parametry techniczne specyfikacji zapytania (P2) –
P2 – ilość punktów w kryterium parametry techniczne specyfikacji zapytania - maksymalnie 30.
Punkty w kryterium parametry techniczne specyfikacji zapytania przyznawane będą wg następującej zasady:
P2 = 0 pkt. – gdy oferta nie spełni minimalnych parametrów technicznych specyfikacji zapytania (rozdz. III pkt.1),
P2 = 30 pkt. – gdy oferta spełni minimalne parametry techniczne specyfikacji zapytania (rozdz. III pkt.1).

3) Kryterium termin dostawy i płatności (P3) będzie oceniany wg poniższych zasad:
Dostawca określi termin dostawy i płatności zamówienia w pełnych miesiącach.
Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego termin dostawy i płatności wynosi 2 miesiące.
P3 – ilość punktów w kryterium termin płatności - maksymalnie 10
Punkty w kryterium termin dostawy i płatności przyznawane będą wg poniższej zasady:
P3 = 0 pkt.- termin dostawy i płatności powyżej 2 miesięcy,
P3 = 10 pkt. - termin dostawy i płatności do 2 miesięcy.

Punkty w kryterium innym niż cena zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Dostawcę oświadczeń, na podstawie których będzie można przyznać punkty w danym kryterium. W przypadku nie złożenia oświadczeń oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów.

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena P1 (maksymalnie 60 pkt), kryterium termin dostawy P2 (maksymalnie 30 pkt ) i kryterium termin dostawy i płatności P3 (maksymalnie 10 pkt).
P = P1+P2+P3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wymagania specyfikacji zamówienia i uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1) z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie spełniających warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego,
3) którzy złożą więcej niż jedną ofertę,
4) złożą ofertę po terminie składania ofert,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOLEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Parkowa 18

29-105 Oleszno

świętokrzyskie , włoszczowski

Numer telefonu

413944087

Fax

413944087

NIP

6090072063

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w technologiach Odnawialnych Źródeł Energii

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0069/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa dostawcy, którego ofertę wybrano:

AUTOCENTRUM S.A., ul. Zakładowa 18, 25-670 Kielce
Przyznane punkty – 97,23 pkt.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie została odrzucona, w wyniku badania i oceny oferta otrzymała 97,23 punktów.
Liczba wyświetleń: 1065