Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu

Data publikacji: 17.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2017

Numer ogłoszenia

1034352

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zamówienie polegające na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, oświadczenie Oferenta/Wykonawcy, oświadczenie Oferenta/Wykonawcy o spełnianiu klauzul społecznych.
3) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2017r., do godz. 23:59.
4) Ofertę prosimy dostarczyć:
a. osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu.”

lub

b. drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując: „Oferta na zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu.”

5) O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7) Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8) Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Sobiech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu, polegające w szczególności na zapewnieniu:
 Część I Szkolenie stacjonarne w woj. zachodniopomorskim technik elektroradiologii dla 99osób - 495szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
 Część II Szkolenie Specjalista automatyki i robotyki: specjalność technik automatyk PLC Siemens S7-1200 dla 36osób – 216szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
 Część III Szkolenie Operator CNC dla 36osób – 216szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
 Część IV Szkolenie Specjalista automatyki i robotyki: specjalność projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych dla 36osób – 216szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
 Część V Szkolenie Administrator Systemów i Baz Danych Microsoft dla 27osób – 621szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
 Część VI Szkolenie Administrator sieci teleinformatycznych CISCO Voice Primer dla 27 osób – 243szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od II kwartału 2017r. do 31.01.2019r.
Uwaga! termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wg bieżącego zapotrzebowania oraz po ewentualnych aneksach do umowy o dofinansowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów szkoleń w zależności od harmonogramu realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem - wykaże, że w okresie ostatnich 3lat od terminu składania ofert wykonał należycie następujące usługę:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca zapewnił wyżywienie uczestnikom szkoleń realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w postaci obiadu dwudaniowego wraz z przerwą kawową

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent/Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia i na czas jego trwania (czyli minimum do 31.01.2019 r.) zatrudni na minimum ½ etatu (umowa o pracę) 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zamawiający określa, że wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania (czyli minimum 31.01.2019 r.).

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia o spełnianiu klauzul społecznych dołączonego do oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• formularz ofertowy,
• oświadczenie Oferenta/Wykonawcy,
• oświadczenie Oferenta/Wykonawcy o spełnianiu klauzul społecznych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
a) cena – 80%
b) klauzule społeczne – 20%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
a) cena - 80 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 80
CoB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

b) klauzule społeczne, tj. zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 20%
Oferent/Wykonawca otrzyma 20pkt w tym kryterium, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.
W przypadku nie spełnienia warunku klauzul społecznych Oferent/Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w ramach kryterium społecznego:
a. Punkty przyznawane są w przypadku zatrudnienia przez Oferenta/Wykonawcę do realizacji zamówienia osoby, która miała status osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
b. Punkty za spełnienie tego kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia o spełnianiu klauzul społecznych, będącego załącznikiem do oferty.
c. Zatrudnienie osoby, o której mowa w podpunkcie a) musi trwać przez cały okres realizacji zamówienia
d. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez niepełnosprawnego lub przez pracodawcę, Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby o której mowa w podpunkcie a) w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z osoba zwolniona. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Oferenta/Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego Oferent/Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia ww. osoby.

Zamawiający dokona wyliczeń stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym, spełnia klauzule społeczne i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G,

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
K – liczba punktów za klauzule społeczne

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Oferent/Wykonawca, który złoży ofertę, której kwota przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie wykluczony z postępowania.

Oferent/Wykonawca, który nie spełnia klauzuli społecznej zostanie wykluczony z ubiegania się o zamówienie w ramach postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju "MOBiR" sp. z o.o., Podlegórz 56a, 66-132 Trzebiechów
data wpłynięcia oferty: 23.05.2017r., godz.: 13:01
cena oferty: 80 079,30zł netto, czyli 98 497,54zł brutto wg oferty Wykonawcy
Liczba wyświetleń: 651