Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług badawczo-analitycznych w ramach projektu „Scadvance – (SCAda Advance) – opracowanie metod i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci przemysłowej dla firm sektora elektroenergetycznego"

Data publikacji: 30.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-07-2017

Numer ogłoszenia

1034150

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Terminy i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 06.07.2017 r. do godz. 15:30 (liczy się czas wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego).
Oferty należy składać w siedzibie firmy ALMA SA w Poznaniu przy ulicy Hodowlanej 5, sekretariat.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone do Wykonawcy bez ich otwierania.
Otwarcie ofert nie jest jawne.

Miejsce i sposób składania ofert

Terminy i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 29.06.2017 r. do godz. 15:30 (liczy się czas wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego).
Oferty należy składać w siedzibie firmy ALMA SA w Poznaniu przy ulicy Hodowlanej 5, sekretariat.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone do Wykonawcy bez ich otwierania.
Otwarcie ofert nie jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Błachowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 61 82 97 190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczo-analitycznych w zakresie badań przemysłowych w ramach projektu Scadvance – (SCAda Advance) w podanych zakresach:
Zakres 1 - Opracowanie metodologii detekcji specyficznych zagrożeń w sieciach automatyki przemysłowej.
Zakres 2 - Zapewnienie bezpieczeństwa systemu zarządzania sondy SCADA oraz jego właściwego funkcjonowania w zakresie detekcji specyficznych zagrożeń dla sieci przemysłowej.
Zakres 3 - Analiza architektury sondy SCADA pod kątem uwzględnienia opracowanej metodologii zagrożeń w sieciach przemysłowych.
Zakres 4 - Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska prototypu sondy SCADA oraz jej właściwego funkcjonowania w zakresie detekcji specyficznych zagrożeń w utworzonym laboratorium automatyki przemysłowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wytworzenie prototypu teleinformatycznego , służącego do podniesienia poziomu zabezpieczeń automatyki przemysłowej w ramach projektu „Scadvance – (SCAda Advance) – opracowanie metod i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci przemysłowej dla firm sektora elektroenergetycznego".

Przedmiot zamówienia

Zakres 1 - Opracowanie metodologii detekcji specyficznych zagrożeń w sieciach automatyki przemysłowej.
Zakres 2 - Zapewnienie bezpieczeństwa systemu zarządzania sondy SCADA oraz jego właściwego funkcjonowania w zakresie detekcji specyficznych zagrożeń dla sieci przemysłowej.
Zakres 3 - Analiza architektury sondy SCADA pod kątem uwzględnienia opracowanej metodologii zagrożeń w sieciach przemysłowych.
Zakres 4 - Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska prototypu sondy SCADA oraz jej właściwego funkcjonowania w zakresie detekcji specyficznych zagrożeń w utworzonym laboratorium automatyki przemysłowej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU nr 1 OPZ do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakres1 Termin rozpoczęcia - Od dnia podpisania umowy Termin zakończenia - 29.06.2018
Zakres2 Termin rozpoczęcia - Od dnia podpisania umowy Termin zakończenia - 31.10.2018
Zakres3 Termin rozpoczęcia - Od dnia podpisania umowy Termin zakończenia - 29.06.2018
Zakres4 Termin rozpoczęcia - Od dnia podpisania umowy Termin zakończenia - 31.10.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

- doświadczenie w działalności typu CERT/CSIRT;
- w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert należycie zrealizował przynajmniej 1 projekt (co najmniej 2-letni), w ramach którego zrealizowano system detekcji zagrożeń działający na zasadzie analizy anomalii;
- w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert należycie zrealizował przynajmniej 3 projekty (co najmniej roczne), w ramach których zrealizowano testy bezpieczeństwa systemów, sieci lub aplikacji (w tym minimum 1 projekt testów penetracyjnych i minimum 1 projekt analizy kodu źródłowego);
- w ciągu ostatnich 8 lat licząc od terminu składania ofert należycie zrealizował przynajmniej 1 projekt w zakresie analizy bezpieczeństwa systemów IT używanych w sektorze energetyki, na kwotę co najmniej 50.000 PLN netto;
- dysponował na dzień rozpoczęcia realizacji projektu pomieszczeniem laboratoryjnym, stanowiącym bezpośrednie zaplecze techniczne dla projektu i umożliwiającym płynne konstruowanie dedykowanych środowisk badawczych.

Potencjał techniczny

- na dzień złożenia ofert posiadał zespół posiadający doświadczenie i kwalifikacje w zakresie:
• CERT/CSIRT,
• uczenia maszynowego,
• tworzenia bezpiecznego kodu,
• bezpieczeństwa sieci i systemów,
• bezpieczeństwa informacji,
• monitorowania sieci i obsługi incydentów,
• obsługi i zabezpieczania środowisk wirtualnych.

Dodatkowe warunki

Szczegóły w Zapytaniu Ofertowym.

Warunki zmiany umowy

• Zmiany regulacji prawnych mających znaczący wpływ na przedmiot lub spodziewany wynik badań,
• Zmiany sytuacji rynkowej powodującej ustanie potrzeby biznesowej dla badania poszczególnych technologii komunikacyjnych i bezpieczeństwa,
• Zmiany zaangażowania zasobów ludzkich i rzeczowych na skutek modyfikacji kierunku, w tym odkrycie nowego obszaru badań.

Szczegóły w Zapytaniu Ofertowym oraz w wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz ofertowy podpisany i zaparafowany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. (załącznik nr 2 do ZO).
2. Oświadczenie o dysponowaniu zespołem na dzień składania ofert spełniającym wymagania z punktu 1.1.2 Sekcji V ZO.
3. Wykaz prawidłowo zrealizowanych projektów z podaniem (załącznik nr 3 do ZO).
4. Zobowiązanie, że Wykonawca będzie dysponował najpóźniej na dzień rozpoczęcia realizacji projektu pomieszczeniem laboratoryjnym, stanowiącym bezpośrednie zaplecze techniczne dla projektu i umożliwiającym płynne konstruowanie dedykowanych środowisk badawczych.
5. Zobowiązanie, że Wykonawca będzie dysponował najpóźniej na dzień rozpoczęcia realizacji projektu zasobami zawartymi w punkcie 1.1.7 Sekcji V ZO.
6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. oświadczenia o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ZO.
8. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do ZO).
9. Dokument zawierający minimalny zakres planowanych przez Wykonawcę – Plan Badania i Rozwoju. Szczegółowe wymagania co do dokumentu znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z harmonogramem (załącznik nr 1 do ZO punkt 5).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):

1) Cena [C] – 60 %
2) Gwarancja [G] – 30%
3) Czas przystąpienia do usunięcia awarii [CPUA] – 10%
Opis sposobu przyznawania punktacji
Maksymalnie za „Cenę” można otrzymać 60 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Cmin (cena brutto najtańszej oferty w PLN)
[C] = --------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cb (cena brutto badanej oferty w PLN)

gdzie:
Cmin – cena brutto najtańszej oferty w PLN,
Cb – cena brutto badanej oferty w PLN,
60 – waga kryterium;
Maksymalnie za „Gwarancję” można otrzymać 30 pkt
- 36 miesięcy 0 pkt
- 48 miesięcy 15 pkt
- 60 miesięcy 30 pkt
Maksymalnie za „Czas przystąpienia do usunięcia awarii” można otrzymać 10 pkt
- Mniej niż 24h - 2 pkt
- Mniej niż 8h - 5 pkt
- Mniej niż 4h - 10 pkt

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
• Którego oferta została odrzucona;
• Który złożył nieprawdziwe informacje lub oświadczenia mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik przetargu;
• Który w przeszłości wyrządził szkodę nie wykonując przyjętego zobowiązania na rzecz Zamawiającego, bądź też nie wykonał go z należytą starannością;
• Wobec którego ogłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
• Będącego osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
• Będącego osobą prawną, której członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
• Będącego osobową spółką prawa handlowego, której wspólnika lub członka zarządu albo członka organu zarządzającego wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
• Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
• Który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• Który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALMA SA

Adres

Hodowlana 5

61-680 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61-8-297-100

Fax

61-8-297-111

NIP

7810009700

Tytuł projektu

Scadvance (SCAda ADVANCE) – opracowanie metod i rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci przemysłowej dla firm sektora elektroenergetycznego

Numer projektu

RPWP.01.02.00-30-0055/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Unieważniono postępowanie. Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy.
Liczba wyświetleń: 1021