Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości" dla uczestników projektu

Data publikacji: 15.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2017

Numer ogłoszenia

1034027

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym przez 4system Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze projektem pt.: „Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia Lubuszan „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na: „Przeprowadzeniu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017r., do godz. 23:59.
4. Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej i dostarczyć:
• osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017r. – na adres:
4system Polska Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”.

lub
drogą mailową na adres: 2017lubuskie@4system.com , w tytule maila wpisując: „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”.

5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

2017lubuskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Mioduszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Miejscowość: Miejscowości z powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, żagańskiego

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 30 osób, mającego się przyczynić do podniesienia poziomu wiedzy i kwalifikacji Uczestników Projektu w zakresie zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wsparcie to polegać będzie w szczególności na: zapoznaniu Uczestników Projektu z podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących form zatrudnienia oraz samozatrudnienia; pomocy w zakresie prawidłowego ustalania kodów Polskiej Działalności Gospodarczej (PKD); zapoznaniu Uczestników z procedurą rejestracyjną własnej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie kontaktów z takimi instytucjami jak: Urząd Miasta, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, banki oraz składanymi w nich dokumentami. Ponadto, w ramach szkolenia przewidziana będzie pomoc w zakresie wyboru formy opodatkowania podmiotu gospodarczego, jaki uczestnik projektu planuje założyć po uzyskaniu dotacji i wsparcia pomostowego; zajęcia praktyczne z obsługi popularnego programu do rozliczania i przesyłania składek do ZUS oraz omówienie zasad sporządzania rocznych deklaracji podatkowych dotyczących podatku dochodowego (zasady wypełniania formularza PIT).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia ABC Przedsiębiorczości

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia w okresie:
• II-IV kwartał 2017r.
• I-II kwartał 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent/Wykonawca lub Wykonawca/firma dysponująca usługą szkoleniową z zakresu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”, musi spełnić łącznie następujące warunki:
- jest podmiotem posiadającym wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę,
- posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:
co najmniej jedną usługę o łącznej wartości minimum 65 000,00 zł brutto spełniającą łącznie poniższe elementy:
a) w ramach usługi przeprowadzono szkolenie (tj. zapewniono trenera do szkolenia) w wymiarze min. 40 godzin szkoleniowych dla jednej grupy szkoleniowej,
b) w ramach usługi przygotowano kompletne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia,
c) w ramach usługi zapewniono sale szkoleniowe, w których prowadzone były szkolenia dla grup szkoleniowych,
d) w ramach usługi zapewniono wyżywienie uczestnikom szkoleń, w postaci min. przerw kawowych i obiadu dwudaniowego,
e) w ramach usługi przeprowadzono egzamin sprawdzający wiedzę uczestników po zakończeniu szkolenia

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy/Oferenci lub firmy dysponujące trenerem spełniającym łącznie warunki:
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert trener zrealizował min. 40 godzin szkoleń
• posiada znajomość przepisów prawa związanych z samozatrudnieniem
• posiada znajomość zagadnień związanych z prawem pracy,
• posiada znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy; znajomość obowiązujących procedur administracyjnych
• posiada umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej/pracy zawodowej

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Oferenta/Wykonawcę będzie obowiązywał przynajmniej miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację zadań z zakresu powierzonej mu przez zamawiającego usługi zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana
w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdują się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• formularz ofertowy,
• oświadczenie oferentów

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- cena – 70%
- gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” – 30%
2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena - 70 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 70
CoB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” (dalej: gotowość) - 30 %, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

 za termin gotowości wynoszący od 7 dni do 10 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
 za termin gotowości wynoszący od 4 dni do 6 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 50 punktów
 za termin gotowości wynoszący do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 11 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” x 30 %
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G,
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu
co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.
Oferent/Wykonawca, który wskaże 11 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
Oferent/Wykonawca, którego oferta opiewa na kwotę wyższą niż Zamawiający dysonuje zgodnie z budżetem wniosku na dane zadanie zostanie odrzucona, a Oferent/Wykonawca wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30/0

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia Lubuszan "PRACA NA WŁASNY RACHUNEK"

Numer projektu

RPLB.06.03.01-08-0092/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ONLINE-SKILLS SP. Z O.O., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, dnia 22.05.2017 o godz. 13:59 na kwotę 53 850,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 1097