Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenia zawodowe wg. indywidualnych potrzeb, indywidualne doradztwo zawodowe, IPD.

Data publikacji: 11.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-05-2017

Numer ogłoszenia

1033624

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godziny 8:00

• Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów lub wysłać pocztą na ww. adres w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608331280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy według potrzeb uczestników:

Część A

Magazynier z obsługą urządzeń podnośnikowych
Kurs „Gospodarka magazynowa wraz z obsługą komputera i programu magazynowego”
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 60 h/gr
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Okres realizacji kursu: maj 2017r. - sierpień 2017 r.

Część B

Kurs Operator wózka widłowego
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.


Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/gr, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Okres realizacji kursu: maj 2017r. - sierpień 2017 r.

Część C

Kurs: Operator żurawia HDS
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi żurawi przeładunkowych HDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 42 h/gr, w tym 24 h zajęć teoretycznych i 18 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Okres realizacji kursu: maj 2017r. - sierpień 2017 r.

W ramach Zadania 1 realizowanego w projekcie – Identyfikacja potrzeb, doradztwo i poradnictwo zawodowe.

Część D

Indywidualne doradztwo zawodowe- Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

Cel doradztwa

Celem zadania jest świadczenie dla Uczestników Projektu pomocy poprzez indywidualne sesje
z doradcą zawodowym, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD) dla każdego z 49 Uczestników Projektu uwzględniającej identyfikację ich oczekiwań, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, a także wyznaczanie, celów i podjęcie decyzji zawodowej.

Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 49 osób x 6 godzin/ osobę = 294 godziny.
Łączna liczba uczestników: 49 osób
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin.

Okres realizacji doradztwa: maj 2017 r. – sierpień 2017 r.


Część E

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

Cel doradztwa

Celem doradztwa jest rozwój aspiracji, motywacji i kompetencji społecznych dla 72 Uczestników Projektu. Doradztwo zawodowe obejmuje także naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, rozwój kompetencji społecznych), autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy.

Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 72 osoby x 8h = 576 h
Łączna liczba uczestników: 72 osoby
Liczba godzin doradztwa grupowego przewidziana na jednego uczestnika: 8 h

Okres realizacji doradztwa: maj 2017r. - październik 2017 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja doradztwa zawodowego, opracowanie IPD, realizacja szkoleń zawodowych prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy według potrzeb uczestników:

Część A

Magazynier z obsługą urządzeń podnośnikowych
Kurs „Gospodarka magazynowa wraz z obsługą komputera i programu magazynowego”
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 60 h/gr
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Część B

Kurs Operator wózka widłowego
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi wózków widłowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 67 h/gr, w tym 52 h zajęć teoretycznych, 15 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

Część C

Kurs: Operator żurawia HDS
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji zgodnie z ustalonymi standardami. Celem kursu jest wszechstronne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera oraz zdobycie uprawnień do obsługi żurawi przeładunkowych HDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 79, poz. 849). Uzyskane kompetencje zawodowe podlegać będą walidacji i certyfikacji przez uprawnioną jednostkę.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 42 h/gr, w tym 24 h zajęć teoretycznych i 18 h zajęć praktycznych
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 3 osoby
Łączna liczba uczestników: 3 osoby

W ramach Zadania 1 realizowanego w projekcie – Identyfikacja potrzeb, doradztwo i poradnictwo zawodowe.

Część D

Indywidualne doradztwo zawodowe- Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

Cel doradztwa

Celem zadania jest świadczenie dla Uczestników Projektu pomocy poprzez indywidualne sesje
z doradcą zawodowym, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD) dla każdego z 49 Uczestników Projektu uwzględniającej identyfikację ich oczekiwań, wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, a także wyznaczanie, celów i podjęcie decyzji zawodowej.

Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 49 osób x 6 godzin/ osobę = 294 godziny.
Łączna liczba uczestników: 49 osób
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin.

Okres realizacji doradztwa: maj 2017 r. – sierpień 2017 r.


Część E

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa

Cel doradztwa

Celem doradztwa jest rozwój aspiracji, motywacji i kompetencji społecznych dla 72 Uczestników Projektu. Doradztwo zawodowe obejmuje także naukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, rozwój kompetencji społecznych), autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, metod poszukiwania pracy.

Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 72 osoby x 8h = 576 h
Łączna liczba uczestników: 72 osoby
Liczba godzin doradztwa grupowego przewidziana na jednego uczestnika: 8 h

Okres realizacji doradztwa: maj 2017r. - październik 2017 r.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

• Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części A, B, C, D, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 sierpnia 2017 roku, Część E w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 października 2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt 3 część A, B, C, D, E Wykonawca zapewnia:
• wykwalifikowaną kadrę trenerską/ doradczą do przeprowadzenia kursu i/lub indywidualnego doradztwa zawodowego, w tym opracowania IPD, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia.
• przeprowadzenie doradztwa zawodowego zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego i opracowanie IPD dla wszystkich osób objętych wsparciem w ramach projektu,
• opracowanie dla wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego co najmniej: CV, list motywacyjny, Indywidualna karta usługi doradczej, kwestionariusz funkcjonowania społecznego- opinia doradcy, ankieta badania kompetencji społecznych
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników zgodnie z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: wydruk i/lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem.
• przeprowadzenie pre i post testów,
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• sale szkoleniowe i komputerowe;
• sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem danego kursu oraz plac manewrowy – jeżeli dotyczy;
• odzież ochronną – jeżeli dotyczy,
• realizację szkolenia/ kursu zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania,
• przeprowadzenie procesu walidacji zdobytych przez uczestników kwalifikacji zawodowych- dotyczy części B, C. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się.
• wydanie zaświadczeń zawodowych potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe zgodnie z określonym i powszechnie uznawanym standardem kształcenia – Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży - dotyczy części B, C.
• certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
• refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym- dotyczy części B, C,

Wiedza i doświadczenie

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

• w zakresie części A lub B lub C– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. doświadczeniem minimum 1 trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń zawodowych min. doświadczeniem 300 przeprowadzonych godzin szkolenia w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta.

w zakresie części D lub E – dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. doświadczeniem minimum 1 doradcy anonsowanego do przeprowadzenia doradztwa indywidualnego – opracowanie IPD i/lub indywidualnego poradnictwa zawodowego z zakresu część D lub E, tj. min. doświadczeniem 300 przeprowadzonych godzin indywidualnego doradztwa zawodwego.

Potencjał techniczny

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego/ doradztwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• ostatecznej ilości godzin szkoleń/doradztwa do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program kursu – w przypadku oferty realizacji szkoleń zawodowych.
• Wykaz doświadczenia minimum 1 trenera/doradcy anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia/ doradztwa niezbędny do przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A lub B lub C przedmiotu zamówienia lub doradztwa z zakresu części D lub E przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z referencjami, listami intencyjnymi, lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich przeprowadzenie, w tym należyte wykonanie godzin szkolenia/doradztwa we wskazanym przez /trenera w ofercie wymiarze.
• CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każdy z kursów w zakresie którego Wykonawca składa ofertę lub prowadzącego doradztwo potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia/doradztwa odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów/doradztwa o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia kursu/doradztwa (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.).
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy instytucji szkoleniowych.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach części A, B, C przedmiotu zamówienia:
Kryterium „Cena”
• Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A, B, C.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Kryterium „Doświadczenie zawodowe trenerów”:

Doświadczenie zawodowe trenerów – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C, D. w wymiarze od 301 do 600 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, C w wymiarze od 601 do 900 godzin uzyska dodatkowo 15 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w danej tematyce szkolenia na którą składana jest oferta (w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu części A, B, C w wymiarze powyżej 901 godzin i więcej uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 300 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych wynosi 20 pkt.

• Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A lub B lub C w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie zawodowe trenerów zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

W ramach części D, E przedmiotu zamówienia:

Kryterium „Cena”

• Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części D lub E.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Kryterium „Elastyczność” – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/i lub grupowego z zakresu część D lub E przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 3 punkty.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/i lub grupowego z zakresu część D lub E przedmiotu zamówienia – na co najmniej 5 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 6 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/i lub grupowego z zakresu część D lub E przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 9 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/i lub grupowego z zakresu część D lub E przedmiotu zamówienia, w poszczególnym dniu jego realizacji – na co najmniej 3 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 12 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/i lub grupowego z zakresu część D lub E przedmiotu zamówienia, w poszczególnym dniu jego realizacji – na co najmniej 2 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 15 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/i lub grupowego z zakresu część D lub E przedmiotu zamówienia, w poszczególnym dniu jego realizacji – na co najmniej 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie lub w tym dniu otrzyma 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/i lub grupowego z zakresu część D lub E przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium elastyczność wynosi 20 pkt.

• Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części K lub L w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Elastyczność zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wykluczenia

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Nowe wyzwania - nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CCzęść A: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 18.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części A w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 4 500,00 zł.

Część B: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 18.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części B w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 2 700,00 zł.

Część C: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 18.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części C w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 2 850,00 zł.

Część D: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 18.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części D w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 21 903,00 zł.

Część E: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpłynięcia oferty: 18.05.2017. Całkowita cena brutto z tytułu realizacji części E w zł zadeklarowana przez Wykonawcę wynosi 39 960,00 zł.
Liczba wyświetleń: 1090