Strona główna
Logo unii europejskiej

„Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego – Lubawa S.A. – budynki biurowo-laboratoryjne z częścią produkcyjno – magazynową i infrastrukturą techniczną”

Data publikacji: 10.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2017

Numer ogłoszenia

1033403

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z pieczątką Oferenta i oznaczonych w następujący sposób: “Oferta na realizację zadania inwestycyjnego pt: „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego – Lubawa S.A. – budynki biurowo-laboratoryjne z częścią produkcyjno – magazynową i infrastrukturą techniczną”.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 17:00.
2. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty są przygotowywane i składane wyłącznie w formie papierowej.
3. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty, o których mowa w treści Zapytania. Wzory dokumentów zamieszczone przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez Oferentów ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
4. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przedstawili jako alternatywę w ofercie, zmianę rodzaju posadzki w pomieszczeniach, w których w projekcie budowlanym zaprojektowano wykładzinę dywanową, na płytki granitowe (polerowane, o formacie 60x60x2cm).
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz w ramach konsorcjów.
7. Oferta powinna być napisana w języku polskim na komputerze.
8. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy – zadrukowane strony.
9. Wszystkie strony oferty oraz miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Na ostatniej strony oferty, każdego załącznika oraz formularza osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta składa podpis wraz z pieczęcią firmową i imienną.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferty złożone w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją będą odrzucane, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faxem lub w formie e-mailowej nie będą traktowane jako oferty.
12. Oferent może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert, zaś modyfikacja wpłynie do Zamawiającego w terminie składania ofert. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.
13. Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferentów oferty wycofane nie będą otwierane.
14. Koperty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty danego Oferenta, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
15. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu wyznaczonego terminu składania ofert.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. (“Wytyczne”).
17. Oferty zostaną otwarte w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin składania ofert.
18. Wykonawca zostanie wybrany nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
19. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie może skutkować odrzuceniem oferty. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści ofert. W toku wyjaśnień Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji dotyczących treści złożonej oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest: Pan Paweł Gawron, adres mailowy: pgawron@lubawa.com.pl; telefon: 602 686 572; oferenci mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści wpłynęła na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem oferty i jej modyfikacji/wycofania) przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(+48) 602 686 572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę
nr 48/2017 z dnia 06.02.2017 r. wydanym przez Starostę Powiatu Iławskiego, zgodnie z projektem budowlanym, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego – Lubawa S.A. – budynki biurowo-laboratoryjne z częścią produkcyjno – magazynową i infrastrukturą techniczną”, położonego na działce nr 19/16, 19/47, 19/48, 19/49 obr.1 m. Lubawa, ul. Unii Europejskiej (“Pozwolenie na budowę”).

Zamawiający wskazuje, że szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 11.500.000,00 PLN netto (bez VAT), słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych zero groszy netto.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana i projektowa (projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego oraz rysunku instalacji), która jest dostępna w siedzibie Zamawiającego wskazanej w niniejszym ogłoszeniu.

Dokumentacja budowlana i projektowa może zostać udostępniona Oferentowi w formie elektronicznej pod warunkiem, że Oferent prześle mailem skan oświadczenia, że udostępniona elektronicznie dokumentacja wykorzystana wyłącznie dla potrzeb złożenia oferty w przetargu, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta (wzór oświadczenia w załączeniu do zapytania).

Oferent jest zobowiązany do zaoferowania rozwiązań budowlanych i technologicznych zgodnie z dokumentacją budowlaną i projektową z uwzględnieniem zmian wskazanych w niniejszej specyfikacji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie robót budowlanych Centrum Badawczo Rozwojowego – Lubawa S.A. – budynki biurowo-laboratoryjne z częścią produkcyjno – magazynową i infrastrukturą techniczną.

Przedmiot zamówienia będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.1 “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 2 osi priorytetowej “Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”.

Przedmiot zamówienia

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. wykonanie prac objętych projektem budowlanym, na które zostało wydane Pozwolenie na budowę tj. wykonanie robót budowlanych (wraz z dostawą materiałów budowlanych) “Centrum Badawczo Rozwojowego – Lubawa S.A. – budynki biurowo-laboratoryjne z częścią produkcyjno – magazynową i infrastrukturą techniczną” (“CBR”), położonego na działce nr 19/16, 19/47, 19/48, 19/49 obr.1 m. Lubawa, ul. Unii Europejskiej – według zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z elementami projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót budowlanych a także wskazówek Zamawiającego.

Kompleks CBR składa się z następujących części (podano powierzchnie użytkowe - z komunikacją):

a. budynek biurowo-laboratoryjny część W 935,70 m2
b. budynek biurowo-laboratoryjny część E 1.701,37 m2
c. budynek produkcyjno-magazynowy 2.735,18 m2
d. budynek techniczny 126,78 m2

łącznie: 5.499,03 m2

wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

2. wykonanie towarzyszącej infrastruktury technicznej CBR według odrębnych projektów, na co składa się:

a. wykonanie przyłączy (do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej);
b. wykonanie instalacji gazowej;
c. wykonanie instalacji niskoprądowej (monitoring, kontrola dostępu, szczegóły instalacji sieci komputerowej);
d. wykonanie instalacji zasilającej CBR w energię elektryczną;
e. wykonanie zjazdów.

Doprecyzowanie:
a) W zagospodarowaniu terenu występują następujące bramy:
- przy zjeździe po stronie zachodniej o szerokości 5m (dostosowane do ogrodzenia frontowego),
- przy zjeździe po stronie wschodniej o szerokości 7m (dostosowane do ogrodzenia frontowego),
- przy wadze o szerokości 11m + furtka (ogrodzenie systemowe)
- przy części technicznej o szerokości 5m + furtka (ogrodzenie systemowe)
b) W projekcie budowlanym przewidziano trzy typy płyt elewacyjnych z grupy Equitone Pictura: czerwone PG341, szare PG241, białe PW141, a ramki wokół okien mogą być wykonane z blachy lub ww. płyt elewacyjnych włóknocementowych.

W zakresie w jakim projekt budowlany przewiduje wykonanie posadzki w pomieszczeniach z wykładziny dywanowej – Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania posadzki z płytek granitowych (polerowanych, o formacie 60x60x2 cm).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przedstawili jako alternatywę w ofercie, zmianę rodzaju posadzki w pomieszczeniach, w których w projekcie budowlanym zaprojektowano wykładzinę dywanową, na płytki granitowe (polerowane, o formacie 60x60x2cm).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji budowlanej i projektowej dostępnej w siedzibie Zamawiającego wskazanej w niniejszym Zapytaniu. W odniesieniu do towarzyszącej infrastruktury technicznej opisanej w pkt 2 powyżej Zamawiający udostępni odpowiednie projekty lub rysunki umożliwiające dokonanie przez Oferenta wyceny robót budowlanych w tym zakresie.

Dokumentacja budowlana i projektowa może zostać udostępniona Oferentowi w formie elektronicznej pod warunkiem, że Oferent prześle mailem skan oświadczenia, że udostępniona elektronicznie dokumentacja wykorzystana wyłącznie dla potrzeb złożenia oferty w przetargu, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta (wzór oświadczenia w załączeniu do zapytania).


Zastrzeżenie:

1. Dopuszcza się rozwiązania zamienne nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu i zastąpienie urządzeń, na takie, które charakteryzują się parametrami technicznymi niezgorszymi niż przewidzenie w projekcie.
2. Dopuszcza się również:
a) zastąpienie projektowanego ogrodzenia od strony frontowej systemowym ogrodzeniem palisadowym, o wyglądzie zbliżonym do przewidzianego w projekcie
b) zastąpienie materiałów wykończeniowych wewnętrznych w tym m. in. posadzek, stolarki drzwiowej materiałami zaproponowanymi przez wykonawcę.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji umowy (zamówienia): 31.08.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – dla potwierdzenia spełniania warunku Oferent składa oświadczenie o posiadaniu kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia; oświadczenie o posiadaniu uprawnień dotyczy specjalności wykonawczych: konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia metodą spełnia / nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji przemysłowych i kubaturowych robót budowlanych odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia, tj. wykażą się realizacją przemysłowych i kubaturowych robót budowlanych o łącznej wartości minimum 30.000.000,00 PLN netto (bez VAT) w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert) – dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferenci składają wypełniony dokument zgodnie z załącznikiem nr 2, dołączając referencje od co najmniej dwóch podmiotów, na rzecz których Oferent realizował przemysłowe i kubaturowe prace budowlane w okresie ostatnich 5 lat.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy w okresie jednego roku przed upływem terminu składania ofert zatrudniali średniorocznie co najmniej 60 osób na umowę o pracę na stanowiskach budowlanych w zakresie co najmniej pełnego etatu, w tym co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej odpowiadających zapisów – dla potwierdzenia Oferent składa oświadczenie dotyczące wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Oferenta oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnim roku przed upływem terminu składania ofert wraz z imiennym wskazaniem pracownika, który dysponuje wskazanymi powyżej uprawnieniami.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia metodą spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a. posiadają ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzenia przemysłowych i kubaturowych robót budowlanych (działalności związanej z przedmiotem zamówienia) na niewyczerpaną kwotę minimum 2.000.000,00 PLN– dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent przedstawia kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem przelewu składki oraz informacją o poziomie wykorzystania polisy;
b. w latach 2014 – 2016 osiągnęli średni roczny przychód ze sprzedaży produktów lub usług (obrót) na poziomie co najmniej 22.000.000,00 PLN netto (bez VAT), w tym określony minimalny roczny przychód ze sprzedaży produktów lub usług (obrót) w obszarze objętym zamówieniem w wysokości co najmniej 17.000.000,00 PLN netto (bez VAT) - dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent przedstawia sprawozdania finansowe albo bilans oraz rachunek zysków i strat za powyższe lata, a w przypadku jeżeli Oferent prowadzi działalność przez krótszy okres – za ten krótszy okres;
c. nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić kopie aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów metodą spełnia / nie spełnia.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki dotyczące wadium i wymogów w ramach postępowania po wyborze oferty:

A. Wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Oferenta wadium. Niewniesienie wadium w prawidłowy sposób będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 65.000,00 PLN. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek o numerze 20 1020 3583 0000 3702 0009 7279, tytułem: WADIUM CBR LUBAWA

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na wniosek Oferenta Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Oferentowi, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana:

a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na tożsamych do powyższych warunkach.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

B. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W terminie do 7 dni od podpisania umowy Oferent jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z następujących form: poręczeniu bankowym lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na 100% kwoty zabezpieczenia. Zabezpieczenie dla jego skuteczności wymaga akceptacji Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym nieterminowej płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawców Zabezpieczenie musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zaliczone na poczet wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

C. Dodatkowe formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Zamawiający wyraża intencję zawarcia umowy według swojego wzoru z wybranym Oferentem w terminie do 21 dni od dnia przekazania wybranemu oferentowi zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zmawiający powiadomi wybranego oferenta.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Na podstawie pkt 17 sekcji 6.5.2. Wytycznych możliwe jest dokonywanie istotnych zmian umowy zawartej z Wykonawcą w okolicznościach wskazanych w Wytycznych.

Niezależnie od prawa do zmiany treści zawartej Umowy na podstawie przepisów pkt 17b – 17e sekcji 6.5.2. Wytycznych, Zamawiający na podstawie pkt 17a sekcji 6.5.2. Wytycznych przewiduje niniejszym możliwość istotnych zmian umowy zawartej z Wykonawcą, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy w następujących okolicznościach i warunkach i we wskazanym poniżej zakresie:

I. Wykonanie zastępcze – możliwość zmiany Wykonawcy, wynagrodzenia i zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy, w przypadku gdy:

a. Wykonawca robót budowlanych będących przedmiotem umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania opóźnia się w realizacji którejkolwiek części Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez czas przekraczając 30 dni, tj. opóźnia się z realizacją prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie

albo

b. Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Umową,

Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia opóźnień i/lub właściwego wykonywania robót i bezskutecznym upływie terminu do usunięcia opóźnień lub usunięcia niezgodności - będzie uprawniony w stosunku do Wykonawcy do skorzystania z prawa wykonania zastępczego
w stosunku do robót opóźnionych i/lub robót wykonywanych niezgodnie z Umową. Termin na usunięcie nieprawidłowości będzie nie krótszy niż 14 dni.

Wykonanie zastępcze może być realizowane w ten sposób, iż Zamawiający zatrudni innego wykonawcę lub wykonawców, jako podwykonawców zastępczych, na wyłączny koszt Wykonawcy lub na odstąpieniu od umowy z Wykonawcą i zastąpieniu Wykonawcą nowym wykonawcą. Wykonanie zastępcze jako wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć nie będzie podlegało zasadzie konkurencyjności z uwagi na konieczność natychmiastowego działania.

II. Którakolwiek ze Stron z przyczyn innych niż wskazane w pkt I. powyżej - odstąpi lub wypowie skutecznie umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - możliwość zmiany Wykonawcy, wynagrodzenia i zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy.

III. Roboty zamienne – Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych.

Wykonanie robót zamiennych przez wykonawcę może mieć miejsce jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest uzasadnione w celu należytego wykonania umowy (np. z przyczyn technologicznych bądź ekonomicznych). Wykonanie robót zamiennych nie będzie powodowało rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w niniejszym Zapytaniu ofertowym, ofercie oraz w umowie zawartej z wykonawcą
a także nie będzie prowadziło do zmiany charakteru umowy.

Roboty zamienne mogą polegać w szczególności na zmianie zakresu lub sposobu wykonania prac względem projektu budowlanego (zmiany, które zgodnie z przepisami prawa budowlanego mają charakter nieistotny), na wykonaniu prac przy wykorzystaniu innych materiałów lub technologii niż przewidziano w dokumentacji budowlanej i projektowej, ofercie oraz umowie z wykonawcą.

W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmienione względem wynagrodzenia wskazanego w treści umowy. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych zostanie ustalone w oparciu o model kosztorysowy.

***

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku, gdy zachodzą przesłanki opisane w pkt 17b – 17e sekcji 6.5.2. Wytycznych Zamawiający jest uprawniony do ich stosowania bezpośrednio. W takim przypadku Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zmian umowy w oparciu o postanowienia pkt I – III powyżej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć Oferenci.

Oferta jest uważana za złożoną prawidłowo, jeżeli zawiera następujące dokumenty i oświadczenia wypełnione/dostarczone zgodnie z instrukcjami wskazanymi w treści niniejszego Zapytania.
a) wypełniony formularz Oferty wg załącznika;
b) dowód wpłacenia/wniesienia/wadium;
c) dokument rejestrowy (lub zaświadczenie z CEIDG);
d) kopie aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
e) kopie sprawozdań finansowych albo bilansu oraz rachunków zysków i strat Oferenta za okres lat 2014 – 2016, określające wysokość przychodów netto ze sprzedaży towarów lub usług (obroty). W przypadku Oferentów prowadzących działalność gospodarczą przez krótszy okres – Oferent przedkłada dokumenty wskazane powyżej sporządzone za okres prowadzenia działalności;
f) wykaz zrealizowanych przemysłowych i kubaturowych robót budowlanych wraz z podaniem ich wartości w PLN netto (bez VAT) - zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od upływu terminu składania ofert), według załącznika wraz z referencjami od co najmniej dwóch podmiotów, na rzecz których Oferent realizował przemysłowe i kubaturowe roboty budowlane;
g) kopię polisy ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzenia przemysłowych i kubaturowych robót budowlanych (działalności związanej z przedmiotem zamówienia) na niewyczerpaną kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN wraz z potwierdzeniem przelewu składki oraz informacją o poziomie wykorzystania polisy;
h) oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych;
i) zobowiązanie do zachowania poufności według załącznika;
j) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według załącznika.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający – zgodnie z postanowieniami Wytycznych – przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności – w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W takim wypadku nie jest konieczne stosowanie procedur wyboru opisanych w podrozdziale 6.5 Wytycznych.

Zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia uzupełniające:

1. Zakres możliwych zamówień uzupełniających odpowiada:
a. pracom dodatkowym, czyli tym, których na etapie składania oferty nie można było przewidzieć, a zmierzają do wykonania Przedmiotu Zamówienia; lub
b. robotom budowlanym polegającym na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do wskazanych w treści niniejszego Zapytania oraz w treści umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą w następstwie przeprowadzenia niniejszego postępowania.
2. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone wówczas, gdy wymaga tego właściwa realizacja przedsięwzięcia budowlanego i osiągnięcie rezultatu robót budowlanych, który będzie oczekiwany przez Zamawiającego.
3. W zakresie zamówień uzupełniających Wykonawca i Zamawiający zawrą aneks do Umowy o roboty budowlane zawartej w następstwie przeprowadzenia procedury konkurencyjności.
4. Wartość zamówień uzupełniających nie będzie przekraczała łącznie 30 % wartości zamówienia podstawowego udzielonego Wykonawcy wybranemu w trybie zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. Kryteria i wagi punktowe

a. kryterium K1: Cena / 60 pkt
b. kryterium K2: Okres realizacji inwestycji / 20 pkt
c. kryterium K3: Warunki płatności / 10 pkt
d. kryterium K4: Okres gwarancji / 10 pkt

II. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów (zasady):

a. kryterium K1: Cena (waga: 60 pkt)
Punktacja oferty w ramach kryterium K1 jest zgodna z wyliczeniami na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xmin ÷ Xobliczana) x Wmax

Przy czym:

Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć
Wmax = 60 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium)
Xmin – najniższa cena w danym kryterium spośród złożonych ofert
Xobliczana – cena obliczanej oferty w danym kryterium

b. kryterium K2: Okres realizacji inwestycji (waga: 20 pkt) - liczony od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą do momentu zaakceptowania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego.
0 pkt – powyżej 18 miesięcy
5 pkt – powyżej 16 do 18 miesięcy włącznie
10 pkt – powyżej 14 do 16 miesięcy włącznie
15 pkt – powyżej 12 do 14 miesięcy włącznie
20 pkt – do 12 miesięcy włącznie

c. kryterium K3: Warunki płatności (waga: 10 pkt)
0 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 14 - 20 dni
2 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 21 - 29 dni
5 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 30 - 44 dni
7 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 45 - 60 dni
10 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury powyżej 60 dni

d. kryterium K4: Długość gwarancji (zabezpieczonej gwarancją bankową lub ubezpieczeniową); waga: 10 pkt
0 pkt – mniej niż 60 miesięcy
2 pkt – od 60 do 66 miesięcy włącznie
5 pkt – od 67 do 72 miesięcy włącznie
7 pkt – od 73 do 78 miesięcy włącznie
10 pkt – powyżej 78 miesięcy

***

Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia przez ofertę: 100. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

III. Oferty z równą liczbą punktów – kryterium rozstrzygające

W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym (równa liczba punktów), wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. Zamawiający dokona w tym zakresie oceny na podstawie parametrów technicznych (ekologicznych) materiałów i technologii, które mają zostać zastosowane do realizacji Przedmiotu Zamówienia i których zastosowanie zostało zaoferowane przez Oferenta (pod kątem energochłonności, mniejszego zużycia wody).

IV. Opis sposobu obliczenia ceny za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Oferent składa ofertę na wykonanie wszystkich prac w oparciu o zweryfikowaną przez siebie dokumentację budowlaną i projektową. Oferta powinna uwzględniać podział zamówienia na etapy. Cena wskazana w ofercie powinna wskazywać wyraźnie cenę netto i brutto za wszystkie roboty łącznie oraz ceny netto i brutto za poszczególne etapy robót.

Wykluczenia

A. Wykluczenia
I. Podmioty powiązane - zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy oferentem a Zamawiającym.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ww. podmiotami polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent powiązany z Zamawiającym, jego pracownikami lub osobami uczestniczącymi ze strony Zamawiającego w procedurze wyboru wykonawcy - w sposób wskazany powyżej - podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu, a jego oferta podlega odrzuceniu.

II. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

Oferent, który nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, osób zdolnych do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej -będzie podlegał wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu.

B. Odrzucenie oferty

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:

a. Treść oferty lub załączników do niej nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
b. Oferta lub załączniki do niej złożone przez wykonawcę nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym, chyba że niezgodność polega wyłącznie na popełnieniu w ofercie oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej, innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
c. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
d. Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu
e. Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
f. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

C. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w każdym momencie, w szczególności gdy wystąpiła znacząca zmiana okoliczności istotnych dla realizacji zamówienia, a także jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBAWA S.A.

Adres

Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

669131100

NIP

7440004276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYBRANY WYKONAWCA:
Nazwa: Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane
Adres: Lubawa (14-260), ul. Kopernika 65; NIP: 744 – 100 – 11 – 62; REGON: 510317890.
Data wpłynięcia oferty: 25.05.2017 r., godz: 16:45.
Cena: cena wynika ze złożonej oferty stanowiącej załącznik do Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 772