Strona główna
Logo unii europejskiej

Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców

Data publikacji: 10.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-05-2017

Numer ogłoszenia

1033275

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Gmina Miejska w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, (sekretariat)
Termin składania ofert: do dnia 18 maja 2017 r., do godz. 8:45.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Oferta złożona po terminie składania ofert będzie podlegać odrzuceniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Selch

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”, jest jednym z zadań w ramach realizacji projektu współfinansowanego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Postępowanie przetargowe pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”, które obecnie jest prowadzone w celu wykonania robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski, zostało podzielone na dwie części tj.

Część Nr 1. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców – przy ul. Marcina Kasprzaka w Chodzieży”.
Część Nr 2. „Budowa oświetlenia drogowego w Chodzieży” realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców – w rejonie ul. 3 Maja w Chodzieży”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: chodzieski Miejscowość: Chodzież

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”.

Przedmiot zamówienia

Nadzór inwestorski należy pełnić w zakresie branży elektrycznej dla prac, robót budowlanych (elektrycznych) określonych w częściach, których wartość wynosi dla:
a) Część Nr 1 – ok. 61.150,00 zł brutto,
b) Część Nr 2 – ok. 99.350,00 zł brutto.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy/ów robót budowlanych, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
Zamawiający będzie zwoływał co tygodniowe rady budowy, w których uczestniczyć zobowiązany będzie inspektor nadzoru.
Nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z kontrolowaniem rozliczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) oraz ustaleniami stron.
Szczegółowy zakres prac i robót oraz opis dla poszczególnych części zamówienia na roboty budowlane (elektryczne) dla których pełniony ma być nadzór inwestorski, zawarty został w dokumentach, stanowiących załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, które są udostępnione na stronie internetowej www.chodziez.pl w zakładce przetargi publiczne.
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna dla części nr 1 obejmuje:
• Projekt budowlano wykonawczy – ul. Kasprzaka,
• Projekt budowlano wykonawczy, E1 – ul. Kasprzaka,
• Projekt budowlano wykonawczy, E2 – ul. Kasprzaka,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. Kasprzaka,
• Kosztorys ofertowy, przedmiar robót – ul. Kasprzaka.

2) Załącznik Nr 5 do SIWZ - Dokumentacja techniczna dla części nr 2
obejmuje:
• Projekt budowlano wykonawczy – ul. 3 Maja,
• Projekt budowlano wykonawczy, E1 – ul. 3 Maja,
• Projekt budowlano wykonawczy, E2 – ul. 3 Maja,
• Projekt budowlano wykonawczy, E3 – ul. 3 Maja,
• Projekt budowlano wykonawczy, E4 – ul. 3 Maja,
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ul. 3 Maja,
• Kosztorys ofertowy, przedmiar robót – ul. 3 Maja.

Kod CPV

71247000-1

Nazwa kodu CPV

Nadzór nad robotami budowlanymi

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy
( np.od maj 2017r.) do daty zakończenia i rozliczenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.
Przewiduje się, że realizacja i ostateczne rozliczenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.09.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a)dysponuje osobą posiadającą od min. 5 lat uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wykaże że osoba ta, w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru na co najmniej 3 robotach o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł każda.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy zamówienia:
a)wykazu osób, sporządzonego wg. Załącznika Nr 2 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych z aktualnym wpisem do izby inżynierów.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a)dysponuje osobą posiadającą od min. 5 lat uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wykaże że osoba ta, w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru na co najmniej 3 robotach o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł każda.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy zamówienia:
a)wykazu osób, sporządzonego wg. Załącznika Nr 2 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych z aktualnym wpisem do izby inżynierów.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do formularza ofertowego wykonawca dołącza:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2)wykaz osób, który należy sporządzić wg. Załącznika Nr 2 do SIWZ,
3)kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium doświadczenie zawodowe.
Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Przy wyborze oferty złożonej dla każdej z części zamówienia zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
C1 – cena oferty brutto – waga 80 %
D2 – doświadczenie zawodowe – waga 20 %
Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone następująco:
a.Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru:
Cena oferty najniższej
C1 = -------------------------------- x 80 %x100
Cena oferty badanej
Oferowaną przez Wykonawcę cenę Zamawiający ustali w oparciu o dane podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).
b.Doświadczenie wykonawcy będzie oceniany według następującego wzoru:
Doświadczenie zawodowe w badanej ofercie w latach
D2 = --------------------------------------------------------------------------------x 20%x100
Największe doświadczenie zawodowe w złożonych ofertach w latach

Minimalne doświadczenie zawodowe wymagane przez Zamawiającego to 5 lat, natomiast maksymalne 10 lat.
Jeżeli wykonawca wykaże osobę, która posiada doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót przez okres dłuższy niż 10 lat, Zamawiający do oceny kryterium podstawi okres 10 letni.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.
Ocena końcowa = C1 + D2
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

W przypadku nie złożenia z formularzem ofertowym wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełniania w terminie 3 dni.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie przedłożył dokumentów w określonym czasie w trybie uzupełnienia (na wezwanie Zamawiającego).
Jeżeli zaoferowana cena wydają się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Oferta złożona po terminie składania ofert będzie podlegać odrzuceniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA W CHODZIEŻY

Adres

Ignacego Jana Paderewskiego 2

64-800 Chodzież

wielkopolskie , chodzieski

Numer telefonu

67 282 71 71

Fax

67 282 72 32

NIP

6070059823

Tytuł projektu

Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców

Numer projektu

RPWP.03.03.01-30-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELPROMONT BIS Sp. j. Zbigniew, Andrzej, Józef, Anna Rycerz
ul. Notecka 31
64-800 Chodzież
Data wpłynięcia oferty: 17.05.2017, godz. 12:12
Cena oferty: 5 000,00 zł netto, 6 150,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 442