Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych dla Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

Data publikacji: 10.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2017

Numer ogłoszenia

1033247

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzach ofertowych i dostarczona: pocztą elektroniczną na adres: k.bernat@zopk.pl lub faksem na nr (77) 439 75 48 lub pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek (w godz. pracy 7:00-15:00)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.bernat@zopk.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Racheniuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510490321

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych tj.: 19 szt. - Stobrawski Park Krajobrazowy , 18 szt. - Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”, 3 szt. - Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Pokrzywna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych

Przedmiot zamówienia

Wykonaniu pielęgnacji 40 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych tj.: 19 szt. - Stobrawski Park Krajobrazowy , 18szt. - Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”, 3 szt. - Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”. Pielęgnacje drzew maja na celu poprawę, statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu wybranych drzew na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych. Pielęgnację powinny być wykonane przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do pielęgnacji drzew oraz metod nie szkodzących drzewom. W ramach usługi należy wykonać pielęgnacje przy użyciu metod linowych i przy użyciu podnośnika koszowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

77211500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi pielęgnacji drzew

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 9 czerwca 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu pielęgnacji oraz jest zdolny do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien udokumentować swoje doświadczenie poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonywał pielęgnacje 25 pomników przyrody. Wykonawca powinien udokumentować, że dysponuje kadrą doświadczoną i wykwalifikowaną w zakresie zamówienia, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie wymagań do oferty należy dołączyć wykaz zgodnie ze wzorem zawartym w Załącznikach nr 2 i nr 3 do formularza ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien udokumentować, że dysponuje kadrą doświadczoną i wykwalifikowaną w zakresie zamówienia, tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . Na potwierdzenie wymagań do oferty należy dołączyć wykaz zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy z załącznikami

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium oceny: Cena: 60 %, Doświadczenie Wykonawcy: 40%. Sposób dokonania oceny według kryterium „Cena” C: Gdzie C = 60 X Cena brutto oferty najniższej / Cena brutto oferty badanej. Za kryterium „Cena” można maksymalnie uzyskać 60 punktów. „Cena“ będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sposób dokonania oceny według kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” D: Oceniane elementy: 5 pkt za każdą kolejną pielęgnację drzew pomnikowych (ponad 25 wymaganych), w okresie ostatnich 5 lat, jednak nie więcej niż 40 pkt. Za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” można maksymalnie uzyskać 40 punktów. Do oferty należy dołączyć wykaz potwierdzający spełnienie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. VI ppkt 3 formularza ofertowego – zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (C + D), zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Maksymalna liczba punktów to 100.

Wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim.

Numer projektu

RPOP.05.01.00-16-0008/15-00
Liczba wyświetleń: 325