Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu - zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

Data publikacji: 10.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2017

Numer ogłoszenia

1033190

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty w ramach oszacowania wartości zamówienia polegającego na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu.

Uwaga!
w dniu 15.05.2017r. Zamawiający zmienił formularz ofertowy - zmiana jest niewielka z punktu widzenia Wykonawców w związku z tym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Kompletna oferta/odpowiedź na oszacowanie musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z ceną usługi, protokół poświadczenia dostarczenia na oszacowanie oraz oświadczenie Oferenta/Wykonawcy.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017r., do godz. 23:59
4. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Odpowiedź na oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując:
„Odpowiedź na oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu”

5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.
9. Informujemy, że podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia i wyboru trybu wyłonienia potencjalnego Wykonawcy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Sobiech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia polegającego na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu, polegające w szczególności na zapewnieniu:
Część I Szkolenie stacjonarne w woj. zachodniopomorskim technik elektroradiologii dla 99osób - 495szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
Część II Szkolenie Specjalista automatyki i robotyki: specjalność technik automatyk PLC Siemens S7-1200 dla 36osób – 216szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
Część III Szkolenie Operator CNC dla 36osób – 216szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
Część IV Szkolenie Specjalista automatyki i robotyki: specjalność projektowanie i symulacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych dla 36osób – 216szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
Część V Szkolenie Administrator Systemów i Baz Danych Microsoft dla 27osób – 621szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa
Część VI Szkolenie Administrator sieci teleinformatycznych CISCO Voice Primer dla 27 osób – 243szt. wyżywienia, tj.: obiadu (obiad dwudaniowy+napój)+przerwa kawowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego oszacowania.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od II kwartału 2017r. do 31.01.2019r.
Uwaga! termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wg bieżącego zapotrzebowania oraz po ewentualnych aneksach do umowy o dofinansowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów szkoleń w zależności od harmonogramu realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

̶ Oferent/Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem - wykaże, że w okresie ostatnich 3lat od terminu składania ofert wykonał należycie następujące usługę:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca zapewnił wyżywienie uczestnikom szkoleń realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w postaci obiadu dwudaniowego wraz z przerwą kawową

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

̶ Oferent/Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia i na czas jego trwania (czyli minimum do 31.01.2019 r.) zatrudni na minimum ½ etatu (umowa o pracę) 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zamawiający określa, że wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania (czyli minimum 31.01.2019 r.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację zamówienia zawarte zostaną zapisy dotyczące kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta/odpowiedź na oszacowanie musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy wraz z ceną usługi
2. protokół poświadczenia dostarczenia na oszacowanie
3. oświadczenie Oferenta/Wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Postępowanie polega na oszacowaniu wartości zamówienia w celu wyboru odpowiedniej procedury przeprowadzenia postępowania i wyłonienia Wykonawcy.

Wykluczenia

̶ Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiają-cym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00
Liczba wyświetleń: 630