Strona główna
Logo unii europejskiej

Homogenizator ultradźwiękowy wraz z sonotrodami i zestawem akcesoriów.

Data publikacji: 09.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2017

Numer ogłoszenia

1033050

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście, listownie na adres Zamawiającego lub na adres e-mail tj.:

Helioenergia Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 68
44-238 Czerwionka-Leszczyny
email: izabela.bratek@helioenergia.com

2. Termin składania ofert upływa 16.05.2017 r. o godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści albo wycofania zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert.
5. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail) oraz za pośrednictwem niniejszej Bazy Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izabela.bratek@helioenergia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Pawłowski - w sprawach technicznych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 667 733 707

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest homogenizator ultradźwiękowy wraz z sonotrodami i zestawem akcesoriów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice” realizowanego w ramach programu INNOCHEM. Urządzenie zostaną zainstalowane i uruchomione w całości jako stanowisko homogenizacji ultradźwiękowej z sonotrodami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest homogenizator ultradźwiękowy wraz z sonotrodami i zestawem akcesoriów:
A. Homogenizator
- Moc 400 W
- Zasilanie 230V, 50-60Hz.
- Częstotliwość ultradźwięków 24 kHz
- Przetwornik wraz z generatorem w jednej obudowie
- Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100%
- Stopień pulsacji regulowany od 0 do 100%
- Możliwość ustawienia limitu mocy generatora, energii, czasu pracy i temperatury mierzonej in-situ w próbie.
- Gniazdo na czujnik temperatury Pt100
- Gniazdo Ethernet do podłączenia jednostki PC lub routera WiFi wraz ze zdalnym sterowanie z poziomu systemu Windows, Mac, Android
- Gniazdo na kartę SD
- Klasa ochrony min. IP 40
- Możliwość montażu końcówek sonotrody od 3 do 40 mm
- Możliwość pracy z próbami o objętości min. 4000 ml.

B. Sonotroda 1
- Materiał: Tytan
- Możliwość pracy z próbami o objętości od 50 do 1000 ml
- Możliwość pracy z reaktorem przepływowym pod ciśnieniem do 5bar.

C. Sonotroda 2
- Materiał: Tytan
- Możliwość pracy z próbami o objętości od 100 do 2000 ml
- Możliwość pracy z reaktorem przepływowym pod ciśnieniem do 5bar.

D. Reaktor przepływowy
- Płaszcz termostatujący
- Uszczelnienia kompatybilne z sonotrodą 1 i sonotrodą 2 umożliwiające pracę pod ciśnieniem do 5 bar
- Objętość robocza min. 30 ml.
- Możliwość podłączenia płynu chłodniczego bezpośrednio do płaszcza termostatującego.

E. Akcesoria
- Możliwość montażu homogenizatora bezpośrednio na komorze dźwiękochłonnej
- Komora dźwiękochłonna z przeźroczystymi drzwiami
- Pionowo regulowany stolik na próby homogenizacji.

Kod CPV

38436700-7

Nazwa kodu CPV

Rozdrabniacze ultradźwiękowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 16.06.2017 w okresie ważności wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Płatność finansowana będzie poprzez leasing.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
4.1 Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym 8 tygodni od momentu podpisania umowy z leasingodawcą.
4.2 Deklaruje, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
4.3 W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 4.1 – 4.2 powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Ocena oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

O wyborze oferty będzie decydowała największa liczba punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Najkorzystniejszą ofertą zostanie ogłoszona ta, która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie z przedstawioną poniżej metodologią. Rozpatrywane będą oferty na dostarczenie materiału przedstawionego w pkt PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Oferty niespełniające wymogów formalnych i oferty częściowe nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.

Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
1.1. Cena (C) maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.
1.2. Okres gwarancji (G) maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.
2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + G
Gdzie:
S – suma punktów
C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 80
Cn – najniższa cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT), ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) danej oferty.
G – liczba punktów za okres gwarancji przyznanych danej ofercie:
G = (Go/Gmax) x 20
Go - zaoferowany okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie w miesiącach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach ze wszystkich złożonych ofert. Okres gwarancji liczony w miesiącach tj. od daty podpisania protokołu odbioru.
Minimalny okres gwarancji - 1 rok.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
Oferta musi zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz aktualny odpis z KRS lub odpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
c) informacje techniczne o oferowanym urządzeniu,
d) cenę
e) przewidywany termin dostawy: max 8 tygodni od podpisania umowy z leasingodawcą
f) minimalny okres gwarancji licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego jaki przysługuje Zamawiającemu – wymagany 12 miesiące,
g) termin ważności oferty (30 dni od daty przesłania oferty),
h) warunki płatności – płatność finansowana leasingiem, płatność po realizacji zamówienia
i) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
j) oferta powinna być sporządzona w walucie PLN

SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
2. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie kopii (skanu) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta
3. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenia Oferenta.

Wykluczenia

Rozpatrywane będą oferty na dostarczenie urządzenia przedstawionego w pkt. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Oferty niespełniające wymogów formalnych i oferty częściowe nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

śląskie , rybnicki

NIP

6423080104

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Labindex spółka cywilna Marcin Grzelka Michalis Stambuldzys
ul. Nutki 3-5
02-785 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 15.05.2017
Oferta: 30 784,15 netto
Liczba wyświetleń: 690