Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Data publikacji: 08.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2017

Numer ogłoszenia

1032800

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) lub pisemnie na adres: WUP Opole, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.swiecicki@wup.opole.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Święcicki

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego na wyposażenie WUP w Opolu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

zapewnienie zaplecza technicznego

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia zawarto w specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

30213300-8

Nazwa kodu CPV

Komputer biurkowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia urządzeń do siedziby Zamawiającego – 29 maja 2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:
a) oferujący sprzęt komputerowy nowy pochodzący z oficjalnego kanału dystrybuującego na Polskę zgodny ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
b) zapewniający minimum:
a. 60 miesięczny okres gwarancji producenta on site na komputer
b. 36 miesięczny okres gwarancji na monitor w zestawie komputerowym
c. 36 miesięczny okres gwarancji producenta on site na notebooki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Do formularza ofertowego należy załączyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie Wykonawcy o okresie gwarancji na dostarczone urządzenie,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób przyznawania punktów
1. Cn - Cena zamówienia 90% poprzez całkowitą cenę zamówienia rozumie się wartość podsumowania kol. 4 w tabeli nr 1 w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

2. Km – Oferowany termin gwarancji na notebooki
10% Wartość kol. 6 wiersza dla notebook w tabeli nr 2 w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
Sposób wyliczenia wartości punktów:

Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 90 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium ‘cena zamówienia” zostanie obliczona wg wzoru:
Cn = (Cmin / Cx) x 90 punktów, gdzie:
Cn - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej

Ad 2. Liczba punktów (maksymalnie – 10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium ‘gwarancja na notebooki” zostanie obliczona wg wzoru:
Km = (Kmin / Kx) x 10 punktów, gdzie:
Km - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za „okres gwarancji”,
Kmin - najdłuższy okres gwarancji na notebooki zaoferowany w ważnych ofertach,
Kx - okres gwarancji na notebooki w ocenianej ofercie

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Adres

Głogowska 25c

45-315 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774416701

Fax

774416702

NIP

7542663278

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Inne źródła finansowania

PO WER
Liczba wyświetleń: 233