Strona główna
Logo unii europejskiej

ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 1980 kW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Data publikacji: 06.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-06-2017

Numer ogłoszenia

1032717

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ENERGIALINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie: RPDS-03-01-00-02-0029/16-01
Tytuł projektu: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1980 kW w miejscowości Bierutów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”
Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)
Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) jak również protestom i odwołaniom.
Aktualizacja treści - 19.05.2017 - wydłużenie terminu oraz wprowadzenie daty granicznej zadawania pytań
Aktualizacja treści - 25.05.2017 - odpowiedzi na pytania i wprowadzenie uszczegółowień do treści dokumentacji

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Bierutów 56-420, ul Marii Konopnickiej 10 nie później niż do dnia 09.06.2017 r. do godziny 15.00 drogą pocztową, osobiście, lub mailem (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Bierutów 56-420, ul Marii Konopnickiej 10
3) Oferent ma możliwość przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami umieszczono w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie firmowej
http://energialine.pl/.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jerzy.dudkowski@energialine.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Dudkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 595 162

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09331200-0 – Słoneczne moduły fotowoltaiczne
31710000-6 – Sprzęt elektrotechniczny
31320000-5 – Kable energetyczne
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45000000-7 – Roboty budowlane – związane w wykonaniem farmy fotowoltaicznej

Przedmiotem zamówienia jest:
1 ZAKUP I MONTAŻ INFRASTRUKTURY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ
(II ETAP PROJEKTU):
1) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KOMPONENTY KONSTRUKCJI NOŚNEJ (PROFILE METALOWE I RAMY ALU) WRAZ Z SYSTEMEM MOCOWANIA KABLI
2) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - PANELE FOTOWOLTAICZNE (7920 SZT.)
3) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KABEL ENERGETYCZNY PRĄDU ZMIENNEGO AC WRAZ Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI
4) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE (12 SZT.)
5) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KABEL SOLARNY 4 MM
6) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KABEL SOLARNY 6 MM
7) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ZŁĄCZA FOTOWOLTAICZNE - BIEGUNY PLUS I MINUS
8) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ELEMENTY ZABEZPIECZENIA KABLI FOTOWOLTAICZNYCH
9) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ZAKUP FALOWNIKÓW (INVERTERÓW) (66 SZT.)
10) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA I MONITORINGU PRACY ELEMENTÓW AKTYWNYCH FARMY PV Z UŻYCIEM GSM

2 ZAKUP I PODŁĄCZENIE BANKU ENERGII I URUCHOMIENIE PRODUKCJI Z FARMY FOTOWOLTAICZNEJ (III ETAP PROJEKTU)
1) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KONTENEROWY MAGAZYN ENERGII O MOCY DOCELOWEJ 1 MW – ETAP I MOC 500KW
2) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KONTENEROWY MAGAZYN ENERGII O MOCY DOCELOWEJ 1 MW – ETAP II MOC 500KW
3) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ROZDZIELNIA PRZYŁĄCZENIOWA MAGAZYNU ENERGII - WRAZ Z INFRATRUKTURĄ SEPARACJI I ZABEZPIECZEŃ (1 SZT.)

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera Załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat: Miejscowość: Bierutów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zadań projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr RPDS-03-01-00-02-0029/16-01
Tytuł projektu: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1980 kW w miejscowości Bierutów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Przedmiot zamówienia

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

09331200-0 – Słoneczne moduły fotowoltaiczne
31710000-6 – Sprzęt elektrotechniczny
31320000-5 – Kable energetyczne
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45000000-7 – Roboty budowlane – związane w wykonaniem farmy fotowoltaicznej

Przedmiotem zamówienia jest:
1 ZAKUP I MONTAŻ INFRASTRUKTURY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ
(II ETAP PROJEKTU):
1) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KOMPONENTY KONSTRUKCJI NOŚNEJ (PROFILE METALOWE I RAMY ALU) WRAZ Z SYSTEMEM MOCOWANIA KABLI
2) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - PANELE FOTOWOLTAICZNE (7920 SZT.)
3) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KABEL ENERGETYCZNY PRĄDU ZMIENNEGO AC WRAZ Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI
4) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE (12 SZT.)
5) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KABEL SOLARNY 4 MM
6) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KABEL SOLARNY 6 MM
7) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ZŁĄCZA FOTOWOLTAICZNE - BIEGUNY PLUS I MINUS
8) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ELEMENTY ZABEZPIECZENIA KABLI FOTOWOLTAICZNYCH
9) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ZAKUP FALOWNIKÓW (INVERTERÓW) (66 SZT.)
10) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA I MONITORINGU PRACY ELEMENTÓW AKTYWNYCH FARMY PV Z UŻYCIEM GSM

2 ZAKUP I PODŁĄCZENIE BANKU ENERGII I URUCHOMIENIE PRODUKCJI Z FARMY FOTOWOLTAICZNEJ (III ETAP PROJEKTU)
1) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KONTENEROWY MAGAZYN ENERGII O MOCY DOCELOWEJ 1 MW – ETAP I MOC 500KW
2) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - KONTENEROWY MAGAZYN ENERGII O MOCY DOCELOWEJ 1 MW – ETAP II MOC 500KW
3) ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO - ROZDZIELNIA PRZYŁĄCZENIOWA MAGAZYNU ENERGII - WRAZ Z INFRATRUKTURĄ SEPARACJI I ZABEZPIECZEŃ (1 SZT.)

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera Załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowo zaplanowano zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń elektrotechnicznych związanych z budową farmy fotowoltaicznej zgodnie z poniższymi kodami CPV.
31710000-6 – Sprzęt elektrotechniczny
31320000-5 – Kable energetyczne
45315100-9 – Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45000000-7 – Roboty budowlane – związane w wykonaniem farmy fotowoltaicznej
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera Załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji - od dnia zawarcia umowy do końca trwania III Etapu Projektu (tj. do końca III kwartału 2018). Poszczególne zadania będą realizowane zgodnie z Aktualnym Harmonogramem Kosztów stanowiącym załącznik dokumentacji aplikacyjnej projektu. Dla Wykonawcy terminy te zostały wyszczególnione we wzorze Formularza Ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 Zapytania Ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w formularzu – stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, gdzie należy potwierdzić wszystkie wymagane kryteria dostępu do udziału w postępowaniu ofertowym - zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w związku z formularzem – stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, gdzie należy potwierdzić wszystkie wymagane kryteria dostępu do udziału w postępowaniu ofertowym - zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w związku z formularzem – stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, gdzie należy potwierdzić wszystkie wymagane kryteria dostępu do udziału w postępowaniu ofertowym - zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędny personel technicznych do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w związku z formularzem – stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, gdzie należy potwierdzić wszystkie wymagane kryteria dostępu do udziału w postępowaniu ofertowym - zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej gwarantującej prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w związku z formularzem – stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, gdzie określone zostały wszystkie wymagane kryteria dostępu do udziału w postępowaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunku uczestnictwa w projekcie zostały określone w treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/05/2017 oraz w Formularzu oświadczenia oferenta stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy będącej wynikiem udzielenia niniejszego zamówienia, wynikających z uwzględnienia dodatkowych elementów lub wartości dodanej w ramach zamówienia lub innych aspektów technicznych gwarantujących prawidłową realizację zadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest:
- Zapewnienia dostępu do informacji technicznych oferowanego sprzętu i urządzeń stanowiących infrastrukturę farmy fotowoltaicznej oraz magazynu energii
- Wykonania projektu zamiennego uwzględniającego podłączenie planowanego magazynu energii
- Zapewnienia transportu, instalacji i uruchomienia produkcji energii z farmy fotowoltaicznej oraz wsparcia technicznego i technologicznego na etapie uruchomienia
- Załączenie specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu i elementów farmy PV oraz pozostałych urządzeń elektrotechnicznych oraz konstrukcji budowlanych.
- Oferent zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania
- Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Inspektor Nadzoru robót ogólnobudowlanych, energetycznych i elektrotechnicznych – doświadczenie zawodowe, jako Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych w inwestycjach o podobnym charakterze i złożoności, co przedmiot inwestycji – zgodnie ze złożonym oświadczeniem - Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania
- Wykonawca musi posiadać doświadczenie min. 5-cio letniej w realizacji inwestycji o podobnym charakterze, co przedmiot inwestycji oraz o wartości co najmniej 10 mln PLN. Weryfikacja na podstawie przedstawionych informacji z podaniem nazw inwestorów realizowanych przedsięwzięć i ich wartości oraz podaniem osób odpowiedzialnych za projekt po stronie Inwestora.
Szczegóły wymagań w stosunku do Wykonawcy zostały określone w treści zapytania ofertowego nr 01/05/2017 oraz w Formularzu oświadczenia oferenta stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Zamawiający dokona oceny zgodności oferty zgodnie z opisem zawartym w
niniejszym zapytaniu ofertowym.
2 Zamawiający zweryfikuje prawidłowość sporządzenia oferty cenowej oraz jej
zgodność z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu.
3 Przy wyborze ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:
P = Pc + Pg
gdzie:
P – oznacza sumę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) CENA – 60%, przy czym oferta o najniższej zaproponowanej cenie spełniająca wymogi otrzyma maksymalnie 60 punktów. Całkowita cena zamówienia netto (bez podatku VAT) tj. cena podana na ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zmawiającego (w tym montaż i dostawę). Obliczenie ceny oferty w ramach niniejszego kryterium nastąpi zgodnie z następującym wzorem:
Pc = 60 pkt x (Cmin/Cof)
gdzie:
Pc – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium ceny w podanej ofercie
Cmin – oznacza najniższą łączną cenę brutto zaoferowaną za realizację przedmiotu
zamówienia spośród złożonych ofert
Cof – oznacza łączną cenę brutto rozpatrywanej oferty za realizację przedmiotu
zamówienia
2) OKRES GWARANCJI NA DOSTARCZONY SPRZĘT I URZĄDZENIA I INNE MATERIAŁY – 20 %,
przy czym oferta o najdłuższym zaproponowanym okresie gwarancji oraz spełniająca wymogi otrzyma maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna odpowiednią ilość punktów ramach niniejszego kryterium za deklarację Wykonawcy w złożonej ofercie, dotyczącej okresu świadczenia nieodpłatnych usług gwarancyjnych i pomocy technicznej po odebraniu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia bezusterkowym protokołem odbiorczym – zgodnie z następującymi parametrami:
60 m-cy: Pg = 0 pkt
120 m-cy: Pg = 10 pkt
180 m-cy: Pg = 15 pkt
240 m-cy: Pg = 20 pkt
gdzie:
Pg – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium gwarancji w podanej w ofercie

c) Czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia – 20%, przy czym oferta o najkrótszym zaproponowanym czasie reakcji i usunięcia usterki oraz spełniająca wymogi otrzyma maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna odpowiednią ilość punktów ramach niniejszego kryterium za deklarację Wykonawcy w złożonej ofercie, dotyczącej czasu usunięcia usterki – zgodnie z następującymi parametrami:
36 h: Pg = 0 pkt
24 h: Pg = 10 pkt
12 h: Pg = 15 pkt
6 h: Pg = 20 pkt
gdzie:
Pg – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium czasu usunięcia usterki od
momentu zgłoszenia w podanej ofercie

4 Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największa liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany do złożenia stosownych oświadczeń w formularzu oferenta stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGIALINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Marii Konopnickiej 10

56-420 Bierutów

dolnośląskie , oleśnicki

Numer telefonu

601595162

Fax

717218809

NIP

9112007868

Tytuł projektu

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1980 kW w miejscowości Bierutów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Numer projektu

RPDS.03.01.00-02-0029/16-01

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta spełniająca wymagane kryteria oceny:

Podmiot:
Buyers World B.V, Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam, Holandia, - wartość oferty: 12.349.670,00 netto PLN

Powyższa oferta została wybrana do realizacji.
Liczba wyświetleń: 1598