Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej z dnia 05.05.2017 r.

Data publikacji: 05.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2017

Numer ogłoszenia

1032560

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:
Białogardzka Spółdzielnia Socjalna Feniks
ul. Staromiejska 29, II p, pokój 4, 78-200 Białogard
(a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach 8.00-15.00
(b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy.
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lidia Cesarz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 794 827

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej przez opiekunki środowiskowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: białogardzki Miejscowość: powiat białogardzki i kołobrzeski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.07.06.00-32-K020/16 pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej przez opiekunki środowiskowe dla nie mniej niż 50 osób przez 8 godzin tygodniowo dla jednej osoby w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 31.12.2018 . Łącznie zostanie wykonane nie więcej niż 40000 h usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej stąd Zamawiający planuje podpisanie umowy z nie mniej niż z 4 Oferentami.

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, to usługi o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, których celem jest zapewnienie opieki dla osób zależnych.

Usługi opiekuńcze będą podzielone na usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym oraz usługi w zakresie pielęgnacyjnym.
• Usługi w zakresie podstawowym (średnio 4 godziny/tydzień/uczestnik, dokładny wymiar godzin/uczestnika określony zostanie w wywiadzie środowiskowym) to m. in: przynoszenie posiłków z Punktu Żywieniowego, przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety, pomoc w spożywaniu posiłków, sprzątanie mieszkania z uwzględnieniem oczekiwań podopiecznego, umawianie terminów wizyt, realizacja recept, zakupy, regulowanie opłat.
• Usługi w zakresie pielęgnacyjnym (średnio 4 godziny/tydzień/uczestnik, dokładny wymiar godzin/uczestnika określony zostanie w wywiadzie środowiskowym) to m.in : ogólne mycie podopiecznego, czesanie, golenie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Zamawiający zastrzega że Zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji projektu.

Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania, zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem określonym we współpracy z Zamawiającym i zatwierdzonym przez niego.

Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcą minimalnej ilości godzin, które ten będzie świadczył w ramach niniejszego zamówienia.

Ilość godzin usług przypadająca na danego uczestnika projektu będzie wskazana przez Zamawiającego i będzie zależna od potrzeb skorelowanych ze skalą niesamodzielności wg skali Barthla.

Oferentowi będzie przysługiwał częściowy zwrot kosztów dojazdu jeżeli odległość od biura projektu do miejsca świadczenia usługi będzie większą nić 6 km. Odległość jest liczona w oparciu o dane ze strony www.maps.google.pl według trasy najkrótszej.

Wykonawca w okresie świadczenia usługi będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu oraz co miesięcznych raportów dotyczących zrealizowanych usług.
Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85320000-8 Usługi społeczne
85141210-4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy do 31.12.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak

Wiedza i doświadczenie

Wymagania od wykonawcy
Osoba składająca ofertę powinna posiadać:
1) minimum 6 m-cy doświadczenia zawodowego w przedmiotowej dziedzinie.

Wykonawcą może być osoba fizyczna bądź osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w rzeczonym zakresie, która będzie wykonywała przedmiot zamówienia osobiście.

- Forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna tj. umowa zlecenia.

- W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego zamówienia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt3 ustawy z dn. 26.07.1991r. o pod. dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176, z późn.zm.) Zamawiający dokona niezbędnych potrąceń niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).

- W przypadku osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która niniejsze zamówienie wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawi rachunek
należności publicznoprawne (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek VAT itp.) będą opłacane we własnym zakresie.
- Łączne zaangażowanie zawodowe osoby świadczącej usługi opiekuńcze nie może przekroczyć 276 h/miesiąc - na potwierdzenie Zamawiający będzie zbierał od osób świadczących usługi opiekuńcze oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego nie przekraczającego 276 h/miesiąc. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach związanych z jego zatrudnieniem, w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do przedkładania co miesiąc protokołu odbioru zadań, który zawierać będzie ewidencję przepracowanych w danym miesiącu godzin
- Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)
- Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi , które rzeczywiście się odbyły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych do usługi a w przypadku gdy uczestnik przerwie udział w projekcie , Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin wyświadczonych usług.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający chce wyłonić min. 4 oferentów – tj. każdemu z Oferentów przypadnie do wykonania łącznie nie więcej niż 10000 h usługi opiekuńczej i pielęgniarskiej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy z wykonawcą w zakresie:
a) ilości godzin świadczonych usług, ilości uczestników uczestniczących w doradztwie, terminu świadczenia usługi
b) rozszerzenia usługi o usługi nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki ( zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c) zmiany Wykonawcy na nowego Wykonawcę jeżeli w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców
pod warunkiem, że:
a) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:
a. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, w szczególności:
• wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
• Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,
• Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
• Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia,
• Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
• Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
b. dokumentów, poświadczających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania rzeczonego zamówienia oraz niezbędne doświadczenie zawodowe:
• dokumenty poświadczające min. 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w przedmiotowej dziedzinie tj. świadectwa pracy, referencje, wpis do CEIDG i inne – w formie oryginałów bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Oferta powinna zawierać:
(a) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego,
(b) zobowiązanie do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania,
(c) dane teleadresowe, w tym: adres siedziby (i adres do korespondencji), adres e-mail oraz nr telefonu,
(d) jednoznaczny opis elementów oferty podlegających ocenie wg ww. kryteriów,
(e) okres (termin) ważności oferty (w razie braku innego oświadczenia będzie to minimalny okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert),
(f) całkowitą cenę brutto brutto realizacji całej usługi będącej przedmiotem zamówienia (w tym za poszczególne elementy – etapy realizacji przedmiotu zamówienia oraz za całość przedmiotu zamówienia), cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
(g) wymagane oświadczenia i dokumenty, w szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia,
(h) podpis osoby upoważnionej (do reprezentacji Oferenta), a jeśli jej upoważnienie wynika z pełnomocnictwa do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo;
(i) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach;
(j) poświadczoną za zgodność (przez osobę upoważnioną) kserokopię zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
(k) wydruk parafowanego (na każdej stronie) niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym. Formularz ten ma charakter pomocniczy; w przypadku gdy formularz nie zawiera wszystkich ww. elementów oferty – Oferent powinien dołączyć do formularza pismo z wymaganymi elementami oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 80 % Cena oferty najniższej/ cena oferty ocenianej x 80 = Cena

Łączna cena za jedną godzinę usługi przedmiotu zamówienia – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami), odprowadzane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego w zależności od formy zatrudnienia.

Łącznie w ramach kryterium można osiągnąć 80 punktów


2. Doświadczenie w zawodowe – ilość lat 20% Doświadczenie Oferenta jest mierzone w oparciu o liczbę lat przepracowanych w zawodzie Opiekunki/ Opiekuna Środowiskowego.

Punktacja:
• Doświadczenie zawodowe powyżej 6 miesięcy i nie większe niż 12 miesięcy - 2 pkt
• Doświadczenie zawodowe powyżej roku i nie większe niż 5 lat – 10 pkt
• Doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat – 20 pkt

Wykluczenia

W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nie należycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w nin. postępowaniu bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia lub są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIAŁOGARDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIKS

Adres

Królowej Jadwigi 28

78-200 Białogard

zachodniopomorskie , białogardzki

Numer telefonu

696 794 827

NIP

6722078256

Tytuł projektu

Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z powiatu białogardzkiego i kołobrzeskiego

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K020/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

5 ofert zostało wybranych jako oferty najkorzystniejsze.
Lp.
Nazwa oferenta
Data wpływu oferty
Cena
1
Bożena Karpińska
Ul. Czeska 6/5
78-200 Białogard
15.05.2017.
g. 8.40
Cena: 15,50 zl /h
2
Jarosława Koszyńska
Gruszewo 15/1, 78-200 Białogard
15.05.2017.
g. 9.40
Cena: 15,00 zl /h
3
Małgorzata Maj
Ul. walki Młodych 16/8
78-100 Kołobrzeg
15.05.2017.
g. 10.15
Cena: 15,50 zl /h
4
Wojciech Cedro
Ul. Dabrowszczaków 11/6
78-200 Białogard
15.05.2017.
g. 12.30
Cena: 15,50 zl /h
5
Halina Gronkowska
Ul. Modrzewskiego 4/78
78-200 Białogard
15.05.2017.
g. 14.05
Cena: 15,50 zl /h
Liczba wyświetleń: 775