Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego i niemieckiego dla osób dorosłych.

Data publikacji: 29.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2017

Numer ogłoszenia

1032229

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

3.1 O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3.2 Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent jest zobowiązany udokumentować spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3.3 Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
3.4 Ofertę należy sporządzić w formie papierowej, w języku polskim.
3.5 Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
3.5.1 Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3.5.2 Formularz oświadczeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3.6 Wszelkie dodatkowe, poza wskazanymi powyżej, załączone dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty.
3.7 Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz, ul. Generała Sowińskiego 78/202B, 70-236 Szczecin lub elektronicznie na adres: biuro@jezykizadarmo.pl, w terminie do 08.05.2017 r. do godziny 15:00. W przypadku dostarczenia oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera opis koperty musi zawierać: nazwę i dane adresowe Oferenta, nazwę Zamawiającego, dane adresowe oraz numer Zapytania ofertowego, na jakie składana jest oferta.
3.8 Oferty, które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 3.7 nie będą rozpatrywane.
3.9 Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@jezykizadarmo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Miśniakiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego i niemieckiego dla osób dorosłych tj. dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, na poziomie zaawansowania nauczania A1 lub A2 lub B1 (zależnie od poziomu wyjściowego Uczestników/czek Projektu po przeprowadzonej diagnozie językowej), przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego, realizowanych w ramach projektu pt. „LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem” nr RPZP.08.10.00-32-K006/16, prowadzonego przez Zamawiającego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa przez Wykonawcę materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego i niemieckiego dla osób dorosłych.

Przedmiot zamówienia

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę przez Wykonawcę:

2.1.1. Kompletu nowych, nieużywanych materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych na poziomie A1 lub A2 lub B1 składający się z:

- podręcznika,
- kompatybilnych do podręcznika ćwiczeń,
- płyty CD o treści kompatybilnej z treścią ćwiczeń;

Ilość: 288 kompletów – tj. po 1 komplecie dla każdego z 288 Uczestników Projektu odbywających szkolenie z języka angielskiego.

2.1.2. Kompletu nowych, nieużywanych materiałów dydaktycznych do nauki języka niemieckiego dla osób
dorosłych na poziomie A1 lub A2 lub B1 składający się z:

- podręcznika,
- kompatybilnych do podręcznika ćwiczeń,
- płyty CD o treści kompatybilnej z treścią ćwiczeń;

Ilość: 144 komplety – tj. po 1 komplecie dla każdego ze 144 Uczestników Projektu odbywających szkolenie z języka niemieckiego.

2.1.3. Przez komplet materiałów dydaktycznych każdorazowo rozumie się podręcznik dla osób dorosłych na określony poziom zaawansowania nauki danego języka (A1 lub A2 lub B1) wraz z kompatybilnymi do podręcznika ćwiczeniami oraz płytą CD kompatybilną pod względem treści z treścią ćwiczeń.

2.1.4. Materiały dydaktyczne wskazane w punkcie 2.2.1 i 2.2.2 winny być przeznaczone do nauki języka angielskiego, niemieckiego dla osób dorosłych tj. dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego, na poziomie zaawansowania nauczania A1 lub A2 lub B1 (zależnie od poziomu wyjściowego Uczestników/czek Projektu po przeprowadzonej diagnozie językowej). Materiały dydaktyczne winny być nowe, nieużywane, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz wystarczyć na przeprowadzenie co najmniej 120 godzin lekcyjnych (rodzaj kompletów materiałów dydaktycznych).

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

2.1. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot umowy wykonywany będzie w etapowo. Planowane przez Zamawiającego terminy realizacji przedmiotu zamówienia (etapy, terminy dostaw kompletów materiałów dydaktycznych): maj 2017 r., wrzesień 2017 r., wrzesień 2018 r., z zastrzeżeniem możliwości dokonania przez Zamawiającego dookreślenia konkretnej daty dostawy, jak również jednostronnej zmiany terminów lub ilości realizowanych przez Wykonawcę dostaw przedmiotu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4.1 Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:
4.1.1 Kryteria formalne, w tym:
4.1.1.1 kompletności, tj.: załączenia wszystkich wymaganych w §3 dokumentów, zgodnie z określonymi tam zasadami;
4.1.1.2 poprawności formalnej, tj.:
a) podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęciami firmowymi i imiennymi (jeśli dotyczy) w wymaganych miejscach;
b) uzupełnione daty i miejscowości w wyznaczonych miejscach;
c) zgodność załączników z wzorami.


4.1.2 Kryteria dostępu, w tym:
a) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4.1.3 Kryterium wyboru:
a) cena oferty - max 20 pkt. - weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu o wzór:

20 punktów x (wartość zamówienia netto najtańszej oferty / wartość zamówienia netto ocenianej oferty).


Oferta z najniższą ceną otrzyma 20 punktów. W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług, koszt dostawy materiałów dydaktycznych w miejsce wskazane przez Zamawiającego jak również wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie realizacji przedmiotu umowy. Cena podana przez Wykonawcę za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4.2 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
4.3 Ocenie wskazanej w pkt. 4.1.3 poddane zostaną tylko oferty, spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu.
4.4 Oferentowi przyznaje się możliwość jednorazowego uzupełnienia oferty pod względem formalnym w terminie wyznaczonym przez Komisję oceny ofert. Uzupełnieniu podlega brak: podpisu, parafki osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta, pieczęci firmowej i pieczęci imiennej (jeśli dotyczy), daty i/lub miejscowości w wyznaczonych miejscach. Z treści uzupełnionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać data ich wystawienia lub to, że poświadczają określone okoliczności, nie późniejsze niż termin składania ofert.
4.5 Zamawiający ma prawo wezwać Oferenta do wyjaśnień w sprawie przedłożonej przez niego oferty, w szczególności w zakresie związanym ze spełnianiem wymogów rodzaju kompletów materiałów dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia.
4.6 Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4.7 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.8 Jeżeli firma/osoba, której oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem uzyskanych punktów.
4.9 Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję oceny ofert, w skład której wchodzić będzie: Przewodniczący Komisji oceny ofert oraz Członek Komisji oceny ofert.
4.9.1 Przewodniczący Komisji oceny ofert nadzoruje poprawność wyboru ofert;
4.9.2 Członek Komisji oceny ofert dokonuje oceny pod względem kryteriów: formalnych, dostępu i wyboru.
4.10 Posiedzenie Komisji oceny ofert odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
4.11 Przed przystąpieniem do otwarcia ofert Przewodniczący Komisji oceny ofert oraz Członek Komisji
oceny ofert są obowiązani do podpisania „Oświadczenia o bezstronności i niezależności”.
4.12 Ocena dokonana przez Komisję oceny ofert ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje
prawo odwołania się od jej decyzji.
4.13 Informacja o wynikach oceny zostanie przesłana do Oferentów drogą elektroniczną na adres wskazany
w Załączniku nr 1 nie później niż 09.05.2017 r.
4.14 Zamawiający zastrzega, że termin podania informacji o wynikach oceny ulec może przesunięciu, o czym
zobowiązany jest poinformować Oferentów.
4.15 Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu realizacji przedmiotu umowy;
c) ostatecznej liczby kompletów materiałów dydaktycznych będących przedmiotem umowy, w tym na danym poziomie zaawansowania nauki języka;
d) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego transzy dofinansowania projektu).
4.16 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym etapie
postępowania, bez podania przyczyny.
4.17 Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Marcin Miśniakiewicz, e-mail: biuro@jezykizadarmo.pl.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPEN MIND MARCIN MIŚNIAKIEWICZ

Adres

al. Wojska Polskiego 45/3

70-473 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 432 05 41

Fax

91 462 73 15

NIP

9551191101

Tytuł projektu

LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

Numer projektu

RPZP.08.10.00-32-K006/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PLATFORMA EDUKACYJNA EDU-KSIĄŻKA SP. Z O.O.
ulica Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa

CENA OFERTY: 35660,52 PLN
Liczba wyświetleń: 651