Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa plotera drukującego w technologii UV

Data publikacji: 29.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2017

Numer ogłoszenia

1032206

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono następujące elementy:
BYŁO
- minimum siedem wybieranych przez operatora stref próżniowych o standardowych wymiarach mediów płaskich,
JEST
- minimum sześć wybieranych przez operatora stref próżniowych o standardowych wymiarach mediów płaskich,

BYŁO
- szybkość drukowania w trybie produkcyjnym min 33,6 m2/h,
JEST
- szybkość drukowania w trybie produkcyjnym min 20 m2/h,

USUNIĘTO:
- możliwość rozbudowy do wersji z większym stołem roboczym,

W związku ze z wprowadzonymi zmianami i koniecznością ustalenia minimalnego terminu 7 dni od daty opublikowania zmieniono termin składania ofert na 16 maja 2017.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć w formie papierowej w miejscu realizacji projektu (Kielce, ul. Domaszowska 143) lub przesłać na adres e-mail: sebastian@kasprzyk.com.pl . Termin składania ofert upływa dnia 16 maja 2017 o godzinie 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sebastian@kasprzyk.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Kasprzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504646472

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nowy ploter drukujący w technologii UV, przeznaczony do zadruku podłoży sztywnych i elastycznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup plotera drukującego UV w ramach projektu: "Zakup innowacyjnych maszyn do produkcji innowacyjnych tablic suchościeralnych i tablic cieni wykonanych ze stali nierdzewnej w systemie bezpiecznym dla żywności" w tamach Działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Osi 2 "Konkurencyjna gospodarka" Regionalnego Prograu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Ploter drukujący w technologii UV, przeznaczony do zadruku podłoży sztywnych i elastycznych.
Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia:
- minimum sześć niezależnych kanałów atramentowych,
- zmienna wielkość kropli druku co najmniej od 6 do 42 pikolitrów,
- obsługa werniksu i białego atramentu,
- możliwość obsługi kolorów jasnobłękitnego i jasnoamarantowego,
- stół o wymiarach z maksymalnym obszarem druku minimum 2,50 m x 1,25 m,
- pneumatyczne piny pozycjonujące,
- system automatycznego czyszczenia dysz
- minimum sześć wybieranych przez operatora stref próżniowych o standardowych wymiarach mediów płaskich,
- szybkość drukowania w trybie produkcyjnym min 20 m2/h,
- druk czytelnej czcionki o wielkości co najmniej 2 pkt,
- możliwość rozbudowy o opcję podawania mediów z rolki,
- oprogramowanie sterujące drukiem
- wbudowany komputer z wolnostojącą konsolą operatorską
- zestaw tuszy startowych

Dostawa powinna ponadto obejmować:
- transport do miejsca realizacji projektu (Kielce, ul. Domaszowska 143)
- rozładunek
- instalacja plotera i szkolenie wstępne operatorów
- minimum 12 miesięczna gwarancję

Termin realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 3 miesięcy od momentu udzielenia zamówienia.

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa jednorazowa

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Warunkiem udzielenia zamówienia jest pozytywny rezultat z wykonanych prób produktów przewidzianych w projekcie. Próby powinny zostać wykonane na tym samym lub zbliżonym modelu co oferowany ploter. Próby powinny zostać wykonane na terytorium Polski na podstawie plików graficznych przygotowanych przez zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE:
1. Zgodność z wymaganiami i parametrami technicznymi dookreślonymi w ogłoszeniu . Jeśli oferta spełnia ww. wymagania to dopuszczana jest do konkursu, jeśli oferta nie spełnia wymagań, nie jest dopuszczona do konkursu.
2. Pozytywny rezultat z wykonanych prób produktów przewidzianych w projekcie. Oferent może zostać warunkowo dopuszczony do konkursu nawet jeżeli próby nie zostały wcześniej wykonane. W przypadku jeżeli oferent dopuszczony warunkowo uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami punktowymi powinien umożliwić wykonanie prób na ploterze takim samym lub zbliżonym do oferowanego. Próby takie powinny się odbyć nie później niż w teminie 7 dni od zawiadomienia oferenta przez zamawiającego. W przypadku negatywnego rezultatu wykonanych prób lub nie umożliwienia przez oferenta wykonania prób w terminie 7 dni, warunkowe dopuszczenie zostaje cofnięte a oferent zostaje wykluczony z konkursu. W takim przypadku następuje ponowne stworzenie listy rankingowej i wyłonienie kolejnego zwycięzcy.

WARUNKI PUNKTOWE
Kryterium 1: Cena netto oferty (maks. 60 pkt)
Liczba punktów w kryterium „Cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
P = Cmin/C x 60 (waga)
gdzie:
P - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
C - cena całkowita oferty

Kryterium 2: Cena netto 1 kg tuszu CMYK (maks. 20 pkt)
Liczba punktów w kryterium „Cena tuszu” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PT = CTmin/CT x 20 (waga)
gdzie:
PT - liczba punktów dla oferty w kryterium „cena tuszu”
CTmin – najmniejsza cena tuszu ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
CT - cena 1kg tuszu w ofercie

Kryterium 3:
Doświadczenie (maks. 20 pkt)
Liczba punktów w kryterium „Doświadczenie” będzie przyznana według poniższej skali:
- przedstawiciel w Polsce istnieje i zajmuje się dystrybucją i serwisem urządzeń do druku w technologii UV więcej niż 15 lat - 20 pkt
- przedstawiciel w Polsce istnieje i zajmuje się dystrybucją i serwisem urządzeń do druku w technologii UV więcej niż 10 lat - 10 pkt
- przedstawiciel w Polsce istnieje i zajmuje się dystrybucją i serwisem urządzeń do druku w technologii UV nie więcej niż 10 lat - 0 pkt

Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów ze wszystkich kryteriów, pod warunkiem spełnienia kryteriów dopuszczających.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały wykluczeniu jeśli:
1. Oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
3. Oferta została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobistych lub kapitałowych.
4. Wykonane próby produktów objętych projektem dały wynik negatywny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROHACCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

25-900 Cedzyna

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

504646472

NIP

6572848639

Tytuł projektu

„Zakup innowacyjnych maszyn do produkcji innowacyjnych tablic suchościeralnych i tablic cieni wykonanych ze stali nierdzewnej w systemie bezpiecznym dla żywności”

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0637/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FUJIFILM Sericol Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15 a, 02-273 Warszawa
Oferta wpłynęła dnia 16 maja 2017
Cena oferty: 90 000,00 EUR
Liczba wyświetleń: 593