Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie : -Google Pixel XL 32GB, -Samsung Galaxy S8 64GB, - Zestaw PlayStation VR, w ramach projektu „Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze”.

Data publikacji: 28.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2017

Numer ogłoszenia

1032188

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście tj. Spectral Games S.A., ul. Wyzwolenia 22, 40-756 Katowice ( w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data doręczenia przesyłki do zamawiającego) lub drogą elektroniczną na adres email: spectral@spectralgames.com
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

spectral@spectralgames.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania merytoryczne należy kierować do Piotra Bieńkowskiego na adres email: piotr.bienkowski@spectralgames.com Na pytania merytoryczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Google Pixel XL 32GB

Samsung Galaxy S8 64GB

Zestaw PlayStation VR:

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu „Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
Część A
Google Pixel XL 32GB + okulary Daydream View z Kontrolerem

Część B
Samsung Galaxy S8 64GB + kompatybilne okulary Gear VR z Kontrolerem
Część C
Zestaw PlayStation VR:
- konsola Sony PlayStation 4 Pro
- okulary Sony PlayStation VR
- Sony PlayStation 4 Camera v2
- dwa kontrolery PlayStation Move Motion Controller
- dodatkowy kontroler DualShock 4
wraz z dostawą oraz gwarancją producenta.

Kod CPV

32000000-3

Nazwa kodu CPV

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty upływu obowiązywania zapytania ofertowego.
Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności - przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin związania ofertą: 14 dni.
Termin wykonania zamówienia – do 21 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Dopuszcza się możliwość złożenia bądź przyjęcia oferty częściowej ( A, B lub C). Zamawiający zastrzega sobie przyjęcie części oferty ( A, B lub/i C). Zamawiający zastrzega, że podmiot składający ofertę zapewni gwarancję producenta oraz pokryje koszty dostawy. W przypadku gdy Zamawiający wyrazi takie życzenie, Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy o treści będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, spełniającej przynajmniej minimalne wymogi definicji „umowy” wynikającej z Kodeksu Cywilnego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków realizacji Zamówienia w przypadku, gdy ze strony NCBiR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta oraz wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu Zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub modyfikacji treści zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą realizację przedmiotu Zamówienia,
- w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- nastąpi konieczność dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Formularz zawiera oświadczenie, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty ( każde, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
- kryterium I – cena ( maksymalna ilość punktów 998),
- kryterium II – termin realizacji ( maksymalna ilość punktów 2).
W kryterium pierwszym ( cena ) maksymalną ilość punktów ( 998) otrzyma oferta z najniższą ceną netto, a każda następna odpowiednio wg wzoru:
K=(Cmin/Cx)* 998 pkt
gdzie
K- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,
Cmin –najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia
Cx –cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
W kryterium drugim ( termin realizacji) oferty z terminem realizacji do 14 dni otrzymają 1 pkt., z terminem realizacji do 7 dni – 2 pkt., z terminem realizacji powyżej 14 dni – 0 pkt.

Wykluczenia

Zamawiający zastrzega, że podmiot składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPECTRAL GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wyzwolenia 22

40-756 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

600376919

NIP

6342814269

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0147/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TH Alplast Sp. z o. o. Sp.K. ulica Śliwkowa 1 Niekanin ( w zakresie części zamówienia - Samsung S8). Data wpłynięcia zamówienia 4 maja 2017 r., cena 3450 PLN.
JB Multimedia Jerzy Bielecki, 21-500 Biała Podlaska, ulica Brzeska 107 A ( w zakresie części zamówienia - PlayStation VR) za kwotę 3680 PLN. Data wpłynięcia 5 maja 2017 r.
Z powodu braku ofert nie wybrano dostawcy Google Pixel.
Liczba wyświetleń: 769