Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B (ICT) dla 120 UP.

Data publikacji: 28.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2017

Numer ogłoszenia

1032035

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być złożona do dnia 09.05.2017 r. do godziny 10:00.
Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: klucz.do.sukcesu@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do siedziby zamawiającego. W przypadku wyceny w formie pisemnej, wycenę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta organizacji i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego w ramach realizacji projektu „Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!”RPLU.12.03.00-06-0121/15”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a)Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx., odt.
b)Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c)Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

klucz.do.sukcesu@terra-szkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Ornal-Olech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 560 146

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu kompetencji cyfrowych VCC (wpisujący się w obszar standardu DIGCOMP określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze standardami określonymi w Załączniku nr 2 do Wytycznych. Standard wymagań do kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10 (iii)) lub równoważnego oraz wydanie certyfikatu dla 120 Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Lublin, Zamość, Hrubieszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Egzaminy mają na celu potwierdzenie zdobycia przez UP określonych kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia* Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu kompetencji cyfrowych VCC (wpisujący się w obszar standardu DIGCOMP określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie ze standardami określonymi w Załączniku nr 2 do Wytycznych. Standard wymagań do kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10 (iii)) lub równoważnego oraz wydanie certyfikatu dla 120 Uczestników Projektu.
Uczestnicy szkoleń przystąpią do egzaminu VCC lub równoważnego, za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej oraz przed Akredytowanym Egzaminatorem VCC lub równoważnym wpisującego się w standard DIGCOMP. Uczestnicy podejdą do egzaminów dla każdego z 5 obszarów:
Części składowe egzaminu kompetencji cyfrowych VCC lub równoważnego:
1. Informacja
2. Komunikacja
3. Tworzenie treści
4. Bezpieczeństwo
5. Rozwiązywanie problemów

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

06-08.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wiedza i doświadczenie

Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych w standardzie VCC lub równoważnym dla łącznie min. 180 osób w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Potencjał techniczny

Dysponowanie potencjałem technicznym (tj. min. 3 salami egzaminacyjnymi spełniającymi wymagania wskazane w pkt. b) na stronie drugiej niniejszej procedury oraz min. 3 egzaminatorami spełniającymi wymagania wskazane w pkt. a) na stronie drugiej niniejszej procedury).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Posiadanie obrotów, za ostatni zamknięty rok obrotowy, w wysokości co najmniej 120 000,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej – za cały okres działalności.
Posiadanie aktualnego na czas realizacji całości zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 złotych.
Posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości co najmniej 80 000,00 złotych na czas realizacji całości zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu/egzaminów w ramach umowy;
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty potwierdzające posiadanie obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy.
Opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku – inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia.
Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości wyżej wskazanej (np. wyciąg) oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku konieczności zapewnienia egzaminów poprawkowych dla Uczestników Projektu. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w postaci aneksu do umowy lub kolejnej umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 60% cena oraz kryterium 40% jakość.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 60 gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej wycenie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych wycen,
C0 – cena obliczona badanej wyceny.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wyceniającego w kryterium cena wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę osób, dla których należycie zrealizowano egzaminy certyfikujące w standardzie VCC lub równoważnym w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość usług certyfikujących wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza do wyceny. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa egzaminu bądź jego opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność egzaminu. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wyceny dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 40
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba przeprowadzonych egzaminów) obliczone badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba przeprowadzonych egzaminów) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 40. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

- Wykonawcy, którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego
lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
-Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
-Wykonawcy, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,
z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- Wykonawcy będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- Wykonawcy, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

Adres

Wojciechowska 7M

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365650

Fax

815365651

NIP

7121045809

Tytuł projektu

Kompetencje językowe i ICT kluczem do sukcesu!

Numer projektu

RPLU.12.03.00-06-0121/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Procedura wyboru wykonawcy została unieważniona z powodu błędów formalnych.
Liczba wyświetleń: 702