Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia - elektroradiologia wraz z egzaminem - zaproszenie do złożenia oferty

Data publikacji: 28.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2017

Numer ogłoszenia

1031873

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zamówienie polegające na przeprowadzeniu szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, oświadczenie Oferenta/Wykonawcy, dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (Oferent/Wykonawca składający ofertę na część I i/lub II i/lub III i/lub IV i/lub V), upoważnienie producenta (Oferent/Wykonawca składający ofertę na część I i/lub III i/lub IV i/lub V), dowód wpisu do GIOŚ (Oferent/Wykonawca składający ofertę na część I i/lub III i/lub IV i/lub V)
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2017r., do godz. 23:59
4. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
dla Części I: „Oferta na Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla 99 uczestników - trener”,
dla Części II: „Oferta na Zapewnienie/udostępnienie sal komputerowych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu”,
dla Części III: „Oferta na Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap I”
dla Części IV: „Oferta na Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap II”
dla Części V: „Oferta na Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technik elektroradiologii dla 99 osób”

Uwaga!
Jeżeli Oferent/Wykonawca składa ofertę na wszystkie części koperta winna mieć dopisek:
„Oferta na przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując:
dla Części I: „Oferta na Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla 99 uczestników - trener”,
dla Części II: „Oferta na Zapewnienie/udostępnienie sal komputerowych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu”,
dla Części III: „Oferta na Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap I”
dla Części IV: „Oferta na Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap II”
dla Części V: „Oferta na Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technik elektroradiologii dla 99 osób”

Uwaga!
Jeżeli Oferent/Wykonawca składa ofertę na wszystkie części tytuł mail winna brzmieć:
„Oferta na przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem”

5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Sobiech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii zakończonego egzaminem

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii zakończonego egzaminem, polegające w szczególności na:
Część I Przeprowadzenie 536h szkolenia stacjonarnego dla łącznie 99 uczestników - trener,
Część II Zapewnienie/udostępnienie sal komputerowych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu,
Część III Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap I - modalność CT i MR – 7 sztuk (1szt. na 1szkolenie)
Część IV Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap II – modalność CT i MR – 14 sztuk (przy czym 1szt. konsoli na 1szkolenie fizycznie oznacza najem 5szt.)
Część V Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technik elektroradiologii wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 99 osób

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do II kwartału 2018.
Uwaga! termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wg bieżącego zapotrzebowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

dla części I, III, IV i V:
a) Wykonawca jest jednostką, która została wyznaczona na podstawie upoważnienia producenta (Siemens Healthcare GmbH) m.in. do przeprowadzania szkoleń zakończonych certyfikatem
b) Wykonawca, z racji na pracę na specjalistycznym sprzęcie, który podlega odpowiedniej utylizacji zobowiązany jest figurować we wpisie GIOŚ

Wykonawca składający ofertę na część I, III, IV i V winien do oferty dołączyć:
a) upoważnienie producenta (Siemens Healthcare GmbH) m.in. do przeprowadzania szkoleń zakończonych certyfikatem,
b) dowód wpisu do GIOŚ

Zamawiający oceni niniejszy warunek na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie dołączonych dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

dla części I:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 10 osób z elektroradiologii, moduł AX na własnym sprzęcie w udostępnionych salach szkoleniowych, dostosowując je do potrzeb uczestników szkolenia

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części II:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 20 osób z elektroradiologii – moduł CT i MR na wła-snym sprzęcie w udostępnionych salach szkoleniowych, dostosowując je do potrzeb uczestników szkolenia

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części III i IV:
a) Wykonawca w ramach jednej usługi wykorzystał/udostępnił specjalistyczny sprzęt typu serwer syngo.via do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia z elektroradiologii o wartości min. 350 000,00 zł netto

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części V:
a) Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem certyfikatów wśród min. 90 osób, które potwierdzały podwyższenie kwalifikacji i kompetencji z dziedziny elektroradiologii, z zakresu: obsługi tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, optymalnego obrazowania w angiografii

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

dla części III i IV:
Oferent/Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia – konsolami syngo.via w ilości minimum 7 szt. (dla szkoleń z modalności CT i MR w Etapie I) i 14 szt. (dla szkoleń z modalności CT i MR w Etapie II)

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonego oświadczenia w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dla części I i V:
a) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z elektroradiologii lub min. 2 letnie doświadczenie kliniczne
b. wykształcenie – tytuł magistra w dziedzinie elektroradiologii lub ukończone studia licen-cjackie w dziedzinie elektroradiologii lub równoważne wraz z szkoleniami/kursami/studiami pody-plomowymi podnoszącymi kwalifikacje zawodowe
c. doświadczenie i wiedza z zakresu funkcjonowania elektroradiologii na rynku medycznym
d. wskazana osoba/trener musi być certyfikowanym specjalistą aplikacyjnym w zakresie mo-dalności AX, CT lub MR
e. wskazana osoba na bieżąco aktualizuje wiedzę teoretyczną i praktyczną zgodnie z postę-pem technologicznym z dziedziny elektroradiologii uczestnicząc w szkoleniach podnoszących wie-dzę
b) Wykonawca dysponuje osobą techniczną, która odpowiedzialna będzie za sprawne, bezawaryjne i bezproblemowe działanie i funkcjonowanie sprzętu, na którym prowadzone będą szkolenia i egzaminy z elektroradiologii

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części III i IV:
a) Wykonawca dysponuje osobą techniczną, która odpowiedzialna będzie za sprawne, bezawaryjne i bezproblemowe działanie i funkcjonowanie sprzętu, na którym prowadzone będą szkolenia i egzaminy z elektroradiologii

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

dla części I, II, III, IV i V
a) Wykonawca musi dysponować dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych i 0/100).

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie dołączonego do formularza ofertowego dokumentu będącego potwierdzeniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• formularz ofertowy,
• oświadczenie Oferenta/Wykonawcy,
• dowód potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (Oferent/Wykonawca składający ofertę na część I i/lub II i/lub III i/lub IV i/lub V)
• upoważnienie producenta (Oferent/Wykonawca składający ofertę na część I i/lub III i/lub IV i/lub V)
• dowód wpisu do GIOŚ (Oferent/Wykonawca składający ofertę na część I i/lub III i/lub IV i/lub V)

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- cena – 70%
- gotowość zrealizowania usługi – 30%

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena - 70 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 70
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość zrealizowania usługi (dalej: gotowość) - 30 %, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

 za termin gotowości wynoszący od 7 dni do 10 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
 za termin gotowości wynoszący od 4 dni do 6 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 50 punktów
 za termin gotowości wynoszący do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość zrealizowania usługi” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania na zrealizowanie usługi.
Uwaga! Jeżeli Oferent/Wykonawca wskaże 11 i więcej dni Jego oferta zostanie odrzucona, a Oferent/Wykonawca wykluczony z postępowania.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość zrealizowania usługi x 30 %
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C + G,

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość zrealizowania usługi

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu
co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Oferent/Wykonawca, który złoży ofertę, której kwota przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W postępowaniu wyłoniono Wykonawcę:
Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 08.05.2017r., godz. 19:48
Cena oferty:
część I: 355 904,00zł netto, 437 761,92zł brutto
część II: 37 520, 00zł netto, 46 149,60zł brutto
część III: 4 900,00zł netto, 6 027,00zł brutto
część IV: 30 800,00zł netto, 37 884,00zł brutto
część V: 19 800,00zł netto, 24 354,00zł brutto
Liczba wyświetleń: 773