Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i wdrożenie platformy multimedialno- komunikacyjnej wraz z serwerami.

Data publikacji: 27.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-05-2017

Numer ogłoszenia

1031816

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych w sekretariacie (II piętro) lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 12.05.2017r. o godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
- Nazwa i adres Wykonawcy,
- Nazwa i adres Zamawiającego: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
- Oferta złożona w postępowaniu pn.: „Zakup i wdrożenie platformy multimedialno- komunikacyjnej wraz z serwerami”
Projekt pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury”
- Numer postępowania: 3/2017

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Ślipek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 640 99 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz wdrożenie platformy multimedialno- komunikacyjnej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest poprawa dostępności i jakości oferty Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury poprzez wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury. Zrealizowanie przedmiotu zamówienia zapewni spersonalizowany dostęp online do materiałów dotyczących zajęć i wydarzeń. Przyczyni się także do poprawy dostępu WOK do technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz wdrożenie platformy multimedialno- komunikacyjnej. Przedmiot zamówienia przedstawia poniższy zakres:
1). ZAKUP SERWERA NA PLATFORMĘ MULTIMEDIALNO –KOMUNIKACYJNĄ - serwer aplikacyjny oraz serwer bazodanowy
2). WDROŻENIE PLATFORMY MULTIMEDIALNO- KOMUNIKACYJNEJ
3. Platforma multimedialno- komunikacyjna stworzona zostanie na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
4. Czas reakcji Wykonawcy po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu nieprawidłowości w działaniu platformy lub awarii serwera przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24h. Jeżeli awaria wymagała będzie przyjazdu Wykonawcy, czas przyjazdu i podjęcia działań naprawczych Wykonawcy nie może być dłuższy niż 72h.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące gwarancji urządzeń.
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla wybranych pracowników WOK z zakresu obsługi platformy multimedialno- komunikacyjnej.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie do dnia 29.09.2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) dwie usługi wdrożenia platformy multimedialno- komunikacyjnej o wartości nie niższej jak 15 000,00 zł. każda
Dla każdej wymienionej usługi wykonawca załącza dowody, określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie załącznika nr 2 zawierającego wykaz usług wraz z przedłożonymi dowodami oraz na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3, pkt. 1a).
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana według formuły spełnia – nie spełnia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A). SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
B). NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zał. 3 pkt. 1b)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z formularzem oferty złożył:
- Dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty
- Wykaz usług (wzór: dok. nr 2) wraz z dowodami
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (zał. 3 pkt. 1a i 1b)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium 1: Cena oferty (brutto) - znaczenie 60 % (Kc)
Kryterium 2: Szkolenie- znaczenie 40 % (Kg)
1.2 Oferty w zakresie kryterium „Cena oferty” będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
W kryterium „cena oferty”, każda z ofert oceniona zostanie zgodnie z formułą:
Kc=(Cena najniższa/Cena oferty badanej)*60pkt.
Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
1.3 Oferty w zakresie kryterium „Szkolenie” będą oceniane według poniższej zasady. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla wybranych pracowników WOK z zakresu obsługi platformy multimedialno- komunikacyjnej. Po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca przekaże każdemu pracownikowi materiały w wersji papierowej i elektronicznej zawierające instrukcję obsługi platformy lub przeprowadzi jedynie szkolenie (w zależności od zaproponowanego kryterium). Punkty przyznawane będą w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę kryterium.
Wykonawca może zaproponować:
- Szkolenie bez przekazania materiałów- przyznaje się 20 pkt.
- Szkolenie wraz z przekazywaniem materiałów- przyznaje się 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium „Szkolenie” to 40 pkt. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy żadnej opcji szkolenia oferta uznana zostanie za niezgodną z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym i zostanie odrzucona.

Wykluczenia

1. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę który:
a). nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
b). nie wykazał braku podstaw wykluczenia (W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zał. 3 pkt. 1b))
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Adres

Piotra Wysockiego 29

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746670950

NIP

8862510950

Tytuł projektu

E-WOK – wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury

Numer projektu

RPDS.02.01.04-02-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono 4 oferty.
1. Zgodnie z pkt. III zapytania ofertowego Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1). Toucan Systems sp. z o. o., Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk- Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.2). Rdeo Sp. z o. o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa- Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
1.3). Stil Poland sp. z o. o., ul. Słowackiego 1, 42-260 Poraj- Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Ponadto, w terminie związania ofertą Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Wykonawca posiadał jedną ważną ofertę Wykonawcy GroMar sp. z o. o., ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (w terminie ważności oferty) w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę firmy GroMar sp. z o. o.
Na podstawie powyższego uzasadnienia Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ nie posiada oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Liczba wyświetleń: 634