Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie HTC VIVE – nowego, kompletnego zestawu wraz z dostawą oraz gwarancja producenta w ramach projektu: Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze.

Data publikacji: 28.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2017

Numer ogłoszenia

1031812

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście tj. Spectral Games S.A., ul. Wyzwolenia 22, 40-756 Katowice ( w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem liczy się data doręczenia przesyłki do zamawiającego) lub drogą elektroniczną na adres email: spectral@spectralgames.com
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

spectral@spectralgames.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania merytoryczne należy kierować do Piotra Bieńkowskiego na adres email: piotr.bienkowski@spectralgames.com Na pytania merytoryczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą złożenia ofert.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
HTC VIVE – nowy, kompletny zestaw wraz z dostawą oraz gwarancja producenta.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa HTC VIVE – nowego, kompletnego zestawu wraz z dostawą oraz gwarancja producenta w ramach projektu: Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
HTC VIVE – nowy, kompletny zestaw wraz z dostawą oraz gwarancja producenta.

Kod CPV

32000000-3

Nazwa kodu CPV

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty upływu obowiązywania zapytania ofertowego.
Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności - przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Termin wykonania zamówienia – do 21 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Umowa zostaje zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający wyrazi takie życzenie, Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy o treści będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, spełniającej przynajmniej minimalne wymogi definicji „umowy” wynikającej z Kodeksu Cywilnego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków realizacji Zamówienia w przypadku, gdy ze strony NCBiR pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta oraz wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwi wykonanie przedmiotu Zamówienia. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrania żadnej oferty lub modyfikacji treści zapytania ofertowego, w szczególności kiedy:
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą realizację przedmiotu Zamówienia,
- w przypadku gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- nastąpi konieczność dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania,
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Formularz zawiera m.in. oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnienie warunków określonych w pkt. 2 i 6.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
- kryterium I – cena ( maksymalna ilość punktów 998),
- kryterium II – termin realizacji ( maksymalna ilość punktów 2).
W kryterium pierwszym ( cena ) maksymalną ilość punktów ( 998) otrzyma oferta z najniższą ceną netto, a każda następna odpowiednio wg wzoru:
K=(Cmin/Cx)* 998 pkt
gdzie
K- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za realizację całego zamówienia,
Cmin –najniższa cena netto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia
Cx –cena netto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.
W kryterium drugim ( termin realizacji) oferty z terminem realizacji do 14 dni otrzymają 1 pkt., z terminem realizacji do 7 dni – 2 pkt., z terminem realizacji powyżej 14 dni – 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPECTRAL GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wyzwolenia 22

40-756 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

600376919

NIP

6342814269

Tytuł projektu

Stworzenie innowacyjnej technologii rozpoznawania języka symbolicznego w obszarze wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej jako podstawowego elementu interfejsu użytkownika oraz jej implementacja w przykładowej grze.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0147/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 734