Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń Totembox”

Data publikacji: 27.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-05-2017

Numer ogłoszenia

1031808

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych w sekretariacie (II piętro) lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 12.05.2017r. o godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
- Nazwa i adres Wykonawcy,
- Nazwa i adres Zamawiającego: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
- Oferta złożona w postępowaniu pn.: „Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń Totembox”
Projekt pn.: „E-WOK- wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury”
- Numer postępowania: 1/2017

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Ślipek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 640 99 15

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja trzech sztuk nowych urządzeń Totembox.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup wolnostojących kiosków multimedialnych (totembox) umożliwi nieograniczony dostęp do strony internetowej instytucji oraz wdrożonych e-usług. Przyczyni się to do poprawy dostępności i jakości oferty Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz zwiększenia możliwości wykorzystania e-usług publicznych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk nowych urządzeń TOTEMBOX o następujących parametrach:
• Obudowa: in-door wolnostojąca
• Monitor: dotykowy min. 50``
• jasność: minimum 300 cd/m2
• kontrast: minimum 5000:1
• proporcje: 16:9
• technologia dotyku: IR
• czas reakcji: maximum8 ms
• rozdzielczość: 1920x1080
• przejrzystość: 92%
Jednostka sterująca:
• procesor: dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania procesora 2.6 GHz
• pamięć RAM: minimum 2 GB
• dysk twardy: minimum 250 GB
• karta sieciowa: zintegrowana
• karta dźwiękowa: zintegrowana
• porty: 4x USB 2.0
• nakładka dotykowa: multi touch
• głośniki stereo 2 sztuki
• czytnik kodów kreskowych
• karta WIFI
• kamera video
• system operacyjny: w pełni kompatybilny z Windows
• Gwarancja podstawowa: 24 miesiące z możliwością rozszerzenia
2. Konfiguracja trzech sztuk urządzeń powinna obejmować dostosowanie urządzenia do potrzeb Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury- adaptacja pod istniejącą infrastrukturę informatyczną, reklamę, promocję, stronę internetową, konfigurację urządzenia z systemem zarządzania salami oraz systemem rezerwacyjnym i sprzedażowym.
3. Montaż urządzeń zaplanowany jest na terenie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury po szczegółowym ustaleniu lokalizacji z przedstawicielami WOK-u.
4. Prace montażu urządzeń powinny być przeprowadzone w sposób staranny i nieutrudniający komunikacji pracownikom WOK-u.
5. Po zakończonych pracach Wykonawca uporządkuje miejsce montażu urządzeń.
6. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji.
7. Czas reakcji Wykonawcy po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu awarii urządzenia przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24h. Jeżeli awaria wymagała będzie przyjazdu Wykonawcy, czas przyjazdu Wykonawcy nie może być dłuższy niż 72h.
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące gwarancji oraz obsługi urządzeń.

Kod CPV

32000000-3

Nazwa kodu CPV

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie do dnia 18.08.2017r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) dwie dostawy urządzeń Totembox wraz z ich montażem i konfiguracją
Dla każdej wymienionej dostawy wykonawca załącza dowody, określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie załącznika nr 2 zawierającego wykaz dostaw wraz z przedłożonymi dowodami oraz na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3, pkt. 1a).
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana według formuły spełnia – nie spełnia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A). SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
B). NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zał. 3 pkt. 1b)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z formularzem oferty złożył:
- Dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty
- Wykaz dostaw (wzór: dok. nr 2) wraz z dowodami
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (zał. 3 pkt. 1a i 1b)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium 1: Cena oferty (brutto) - znaczenie 60 % (Kc)
Kryterium 2: Okres gwarancji- znaczenie 40 % (Kg)
1.2 Oferty w zakresie kryterium „Cena oferty” będą oceniane w odniesieniu do najtańszej spośród nich. Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
W kryterium „cena oferty”, każda z ofert oceniona zostanie zgodnie z formułą:
Kc=(Cena najniższa/Cena oferty badanej) * 60 pkt.
Oferta najtańsza otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
1.3 Oferty w zakresie kryterium „Okres gwarancji” będą oceniane według poniższej zasady. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego. Punkty przyznawane będą w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę okresu gwarancyjnego na dostarczone urządzenia. Wykonawca może zaproponować:
- 2 lata gwarancji- przyznaje się 20 pkt.
- 3 lata gwarancji- przyznaje się 40 pkt.
Zamawiający informuje, iż maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium „Okres gwarancji” to 40 pkt. Zaproponowanie dłuższego okresu gwarancji nie będzie skutkować większą ilością punktów. Minimalny okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający to 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty nie zaznaczy żadnego okresu gwarancji oferta uznana zostanie za niezgodną z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym i zostanie odrzucona.

Wykluczenia

1. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę który:
a). nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
b). nie wykazał braku podstaw wykluczenia (W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (zał. 3 pkt. 1b)
2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Adres

Piotra Wysockiego 29

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

746670950

NIP

8862510950

Tytuł projektu

E-WOK – wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury

Numer projektu

RPDS.02.01.04-02-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
GLIP Sp. z o. o., ul. 28 czerwca 1956r. 406, 61-441 Poznań
Oferta wpłynęła 11.05.2017r.
Kryterium 1- Cena oferty brutto: 47 158,20 zł.
Kryterium 2- okres gwarancji: 3 lata
Liczba wyświetleń: 584