Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowe przygotowanie zabudowy targowej wraz z pełną obsługą techniczną w trakcie targów Gulfood 2018 (Dubaj)

Data publikacji: 27.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2017

Numer ogłoszenia

1031611

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w siedzibie spółki, (ul. Warszawska 239, 26-600 Radom), w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, do godziny 23:59 ostatniego dnia składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.weselak@zbyszko.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Weselak, e-mail: katarzyna.weselak@zbyszko.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512 329 027

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie zabudowy targowej wraz z pełną obsługą techniczną w trakcie targów Gulfood 2018 (Dubaj)

Przedmiot zamówienia obejmuje wniesienie opłaty rejestracyjnej i bezzwrotne wpisowe, wpis do katalogu targowego, dzierżawa powierzchni wystawienniczej w ilości 12 m2, świadczenie usług technicznych w trakcie targów, wynajem zabudowy stoiska oraz jego ubezpieczenie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej obsługi udziału przedsiębiorstwa Zbyszko Company S.A. w targach Gulfood 2018 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wpis do katalogu targowego
2. Wniesienie obligatoryjnej opłaty rejestracyjnej i bezzwrotne wpisowe
3. Dzierżawa powierzchni wystawienniczej: 12 m2, stoisko narożne
4. Wynajem zabudowy stoiska 12 m2.
Na zabudowę stoiska i jego wyposażenie składa się:
- ściany białe z MDFu,
- wykładzina,
- nazwa firmy zunifikowaną czcionką,
- punkty świetlne,
- stół okrągły i 4 krzesła,
- zaplecze 1x1 m zamykane na klucz z 2 półkami, koszem, wieszakiem i 1 gniazdem elektrycznym

Stoisko powinno zawierać element stoiska wystawienniczego przedsiębiorców uwzględniający założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumencie umieszczonym pod adresem: https://www.mr.gov.pl/media/19581/Projekt_panelu_promocyjnego_MPG.pdf

Projekt stoiska musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.

5. Kompleksowa obsługa techniczna (podłączenie do mediów, sprzątanie).
6. Ubezpieczenie stoiska

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w trakcie targów Gulfood 2018 (18-22 lutego 2018 r.)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Spełnienie warunku zostanie oceniona na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza Oferty.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (brany jest pod uwagę termin zakończenia realizacji referencyjnych prac), wykonał łącznie:
1) Minimum 2 zabudowy stoisk targowych o powierzchni min. 10 m2.
2) Minimum 2 kompleksowe usługi obsługi stoisk targowych Wzór wykazu zrealizowanych prac stanowi Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku jest oceniane na podstawie oświadczenia stanowiącego część formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w
opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenie to stanowi część formularza oferty.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.

Warunki zmiany umowy

Umowa może ulec zmianie, jeżeli jej wykonanie nie będzie możliwe w obecnym zakresie w wyniku działań instytucji odpowiedzialnej za organizację targów Gulfood 2018.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
a) Formularz oferty - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do zapytania
b) Wykaz prac - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza oferty
c) Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować w następujący sposób:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu,
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski. Wiążący charakter ma polska wersja językowa (tłumaczenie) chyba, że pomyłka językowa ma charakter oczywisty i niezamierzony przez strony,
c) Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza także składania ofert drogą elektroniczną, na adres: katarzyna.weselak@zbyszko.com.pl.
d) W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej, wersje elektroniczną stanowi skan podpisanych dokumentów.
e) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty do Oferty należy dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa,
f) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest
łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby),
g) Wszelkie skreślenia (poprawki) muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone datą,
h) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. Cena oferty
Waga kryterium: 100%; Punkty w kryterium będą przyznawane według następującego wzoru:
Wzór: Kc = najniższa cena spośród rozpatrywanych ofert / cena badanej oferty x waga
kryterium x 100

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności
w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZBYSZKO COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Warszawska 239

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

+48 483831100

Fax

+48 483831101

NIP

7962578906

Tytuł projektu

Ekspansja zagraniczna firmy Zbyszko Company S.A. w ramach programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0105/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Nazwa i adres: Eltar Sp. z o.o., ul. Garibaldiego 4/18A, 04-078 Warszawa
2. Data wpłynięcia: 05.05.2017 r.
3. Cena netto: 58 452,87 zł
Liczba wyświetleń: 874