Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór dodatkowych trenerów do systemów szkoleniowych w projekcie "GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webocwych - specjaliści ICT"

Data publikacji: 26.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031604

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
4. Termin złożenia oferty upływa dnia 04.05.2017 r.
5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
6. Ofertę należy dostarczyć w jednej z następujących form:
• Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami przesłać na adres e-mail: projekty@blueform.pl. W temacie wiadomości należy umieścić napis „1.2.1 TRENER”.
• Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Biurze Projektu (w godzinach pracy biura od 09.00 do 15.30) bądź za pomocą operatora pocztowego lub kurierem. Na kopercie należy umieścić napis „1.2.1 TRENER”.
Adres Biura Projektu:
BLUEFORM Marcin Kozłowski,
ul. Armii Krajowej 25 lok. 7,
44-330 Jastrzębie-Zdrój

7. Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy lub na skrzynkę mailową podaną powyżej.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Marcin Kozłowski – Dyrektor zarzadzający, Magdalena Gębala - Specjalista ds. projektów tel. 32 470 60 77. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie.

!!!Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@blueform.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Kozłowski, Magdalena Gębala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 470 60 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie wysokiej jakości usługi trenerskiej w projekcie „GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.). Zamówienie dotyczy wyboru dodatkowych trenerów do posiadanego przez Zamawiającego zespołu trenerskiego i ma na celu zapewnienie ciągłości pracy i efektywnego wykonania harmonogramu projektu.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej projektu oraz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
(Szczegółowy CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jastrzębie-Zdrój Miejscowość: Jastrzębie - Zdrój - planowana lokalizacja usługi. W przypadku trudności w zrekrutowaniu uczestników Zamawiający bierze pod uwagę zmianę miejsca realizacji szkoleń (w obrębie województwa Śląskiego)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dołączenie do zespołu trenerskiego dodatkowych trenerów, którzy zapewnią ciągłość i efektywność projektu, pracując zgodnie z standardem Zamawiającego zapewnią efektywność zatrudnieniową i aktywizację osobista uczestników i uczestniczek. Dzięki szkoleniom nasi uczestnicy i uczestniczki będą w stanie pracować na stanowiskach grafików, webmasterów czy programistów w śląskich przedsiębiorstwach.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenerskich, polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć szkoleniowych w taki sposób, by zapewnić efektywność zatrudnieniową uczestników i uczestniczek.
2. Niniejsze zamówienie obejmować będzie prowadzenie 150 dni szkoleniowych (głównie w dni robocze, rozdzielone na wszystkich trenerów według harmonogramu ustalanego przez Zamawiającego) w zaawansowanych systemach szkoleniowych w dwóch kierunkach:
2.1. WEBMASTER/GRAFIK: system 50 dni szkoleń/grupę z zakresu: użytkowej grafiki wektorowej, grafiki rastrowej, tworzenia projektów stron, tworzenia stron internetowych i pozycjonowania (od poziomu podstawowego do zaawansowanego niezbędnego do pracy specjalistów w tej dziedzinie), w tym:
• Logika w IT,
• Systemy zarządzania projektami webmasterskimi ASANA,
• Photoshop od podstaw do poziomu zaawansowanego grafika,
• Cięcie szablonów,
• Corel Draw od podstaw do poziomu zaawansowanego grafika,
• Przygotowanie do druku,
• HTML + CSS + BootStrap,
• JavaScript + jQuery + Ajax,
• Hostingi,
• Zarządzanie bazami danych, SQL podstawy
• PHP podstawy,
• CMS WordPress,
• SEO.
2.2. PROGRAMISTA APLIKACJI WEBOWYCH: cykl 50 dni szkoleń IT/grupę z zakresu: użytkowej grafiki wektorowej, grafiki rastrowej, wykorzystania CMS’ów, zarządzania bazami danych, tworzenia i debugowania aplikacji internetowych (od poziomu podstawowego do zaawansowanego niezbędnego do pracy specjalistów w tej dziedzinie), w tym:
• Logika w IT,
• Corel Draw,
• Photoshop,
• Systemy zarządzanie projektami - metodologia Agile,
• Systemy wersjonowania plików,
• Projektowanie aplikacji internetowych,
• Hostingi,
• HTML + CSS + BootStrap,
• Zarządzanie bazami danych, zaawansowane wykorzystanie języka SQL,
• Zaawansowane wykorzystanie JavaScript, jQuery i Ajax,
• Zaawansowane programowanie w PHP,
• CMS WordPress,
• Programowanie, testowanie i debugowanie aplikacji webowych,
• SEO.
WAŻNE! Trenerzy wybierani w procedurze będą dodatkowymi trenerami dobranymi do trenerów wewnętrznych firmy i wraz z nimi będą obsługiwać szkolenia w systemach zawodowych zachowując ich ciągłość i standard pracy, wg których pracuje Zamawiający (zgodnie z procedurami dotyczącymi realizacji systemów szkoleniowych, komunikacji z uczestnikami, metod warsztatowych wraz z metodą FIRMOTRONU, standardów związanych ze zrównoważonym rozwojem). Wysoka specjalizacja projektu wymaga posiadania umiejętności we wszystkich wskazanych zakresach dla kierunku, by zespół mógł sprawnie działać i dzielić się pracą w ciągu najbliższych 18 miesięcy pracy.

WAŻNE!!! Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo. Pierwszy etap formalny, ogranicza się do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe do 4.05.2017 r. Wszyscy Oferenci, których oferty nie podlegają odrzuceniu przechodzą do etapu drugiego, w którym to zgłoszeni trenerzy Wykonawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia tzw. próbki szkoleniowej.
Oferty są rozpatrywane w odniesieniu do trenera a nie Oferenta (stąd wskazując kilku różnych trenerów zastrzega się możliwość wyboru tych trenerów, którzy uzyskają najwyższe oceny indywidualne).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Potencjał techniczny

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Dodatkowe warunki

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2.1-TRENER (wzór w załączniku)
2. Formularz WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG TRENERSKICH (wzór w załączniku)
3. Zbiór OŚWIADCZEŃ (wzór w załączniku)
4. OŚWIADCZENIE TRENERA O GOTOWOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE wg specyfikacji (wzór w załączniku)
5. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM (wzór w załączniku)
6. Dokumenty trenera: CV, ksero/skan dyplomu/ów poświadczające wykształcenie, ksero/skan certyfikatów, zaświadczenia i referencje wskazanych w wymaganiach (pkt. 6.2 B i C).

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowe warunki zamówienia i zasad uczestnictwa w procedurze wyboru - wiążące dla Oferentów - są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo. Pierwszy etap formalny, ogranicza się do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Wszyscy Oferenci, których oferty nie podlegają odrzuceniu przechodzą do etapu drugiego, w którym to zgłoszeni trenerzy Wykonawcy będą zobowiązani do przeprowadzenia tzw. próbki szkoleniowej.
Oferty są rozpatrywane w odniesieniu do trenera a nie Oferenta (stąd wskazując kilku różnych trenerów zastrzega się możliwość wyboru tych trenerów, którzy uzyskają najwyższe oceny indywidualne).

Sposób obliczania punktów przypadających na trenera (w związku z rozpatrywaniem ofert z podziałem na poszczególnych trenerów Oferenta). Najkorzystniejszą ofertą w podziale na Trenera (T) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru:
T = A + B + C + D,

Gdzie:
• A to suma punktów za cenę przedstawioną w Ofercie (wspólna dla wszystkich trenerów Oferta),
• B to punkty przyznane za wiedzę i doświadczenie Trenera (każdy trener rozpatrywany jest oddzielnie),
• C to punkty przyznane za umiejętności motywowania /aktywizowania (każdy trener rozpatrywany jest oddzielnie),
• D to punkty przyznane przy zaprezentowaniu próbki trenerskiej (każdy trener rozpatrywany jest oddzielnie).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta trenera, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna ilość punktów to 290 punktów/trenera.

Szczegółowe kryteria oceny są wskazane w załączniku "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają oferenci powiązani z Zamawiającym (wymagane Oświadczenie o braku powiązań), oraz nie spełniający wymagań rekrutacji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BLUEFORM MARCIN KOZŁOWSKI

Adres

Armii Krajowej 25/7

44-330 Jastrzębie-Zdrój

śląskie , Jastrzębie-Zdrój

Numer telefonu

324706077

Fax

324710084

NIP

8121318314

Tytuł projektu

GRAFIK, WEBMASTER i PROGRAMISTA aplikacji webowych - specjaliści ICT

Numer projektu

POWR.01.02.01-24-0190/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano trenerów:
1. Rafał Proskura (IT CONSULTING), Piotrków Tryb., ul Słowackiego 178, oferta z dnia 30.04.2017
2. Bartosz Bilik, Jastrzębie-Zdrój ul. Marusarzówny 2A, oferta z dnia 04.05.2017
3. Mariusz Płuciennik, Świętochłowice ul. Goduli 36, oferta z dnia 04.05.2017

Cena brutto usługi trenerskiej za 1 dzień szkolenia: 800 zł.
Liczba wyświetleń: 801