Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa dla uczestników projektu

Data publikacji: 26.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031572

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wymagany załącznik (dodatkowo wprowadzono "Przykład 2-tygodniowego cateringu").

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
4. Termin złożenia oferty upływa dnia 04.05.2017 r.
5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.
6. Ofertę papierową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „1.2.1 CATERING”.
7. Oferty można składać w Biurze Projektu znajdującym się przy ul. Armii Krajowej 25 lok. 7, 44 330 Jastrzębie-Zdrój (osobiście w godzinach pracy biura od 09.00 do 15.30) bądź za pomocą operatora pocztowego lub kurierem na adres:
BLUEFORM Marcin Kozłowski,
ul. Armii Krajowej 25 lok. 7,
44-330 Jastrzębie-Zdrój,
bądź elektronicznie poprzez wysłanie skanu podpisanych dokumentów na adres projekty@blueform.pl z tytułem wiadomości "1.2.1 - CATERING"
8. Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy lub odbiór maila.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Marta Kozłowska, Magdalena Gębala, tel. 32 470 60 77. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą telefonicznie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@blueform.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Kozłowska, Magdalena Gębala

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 470 60 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników/uczestniczek projektu „GRAFIK, WEBMASTER, PROGRAMISTA aplikacji webowych – specjaliści ICT” w trybie właściwym dla zasady konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.).
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej projektu oraz zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jastrzębie-Zdrój Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój (planowane miejsce realizacji)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie uczestnikom i uczestniczkom projektu ciepłych posiłków w trakcie udziału w szkoleniach.

Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu i dostarczeniu dań lunchowych dla uczestników/uczestniczek szkoleń realizowanych w ramach powyższego projektu.
2.2. Niniejsze zamówienie obejmować będzie 342 dni szkoleniowych (głównie w dni robocze).
2.3. Na usługę cateringową składać będzie się maksymalnie: 4104 porcje lunchowe (maks. 12 porcji lunchowych na 1 dzień szkoleniowy dla jednej grupy, przy czym w jednym czasie mogą mieć zajęcia 2 grupy szkoleniowe)
2.4. Każda porcja lunchowa (obiad) musi być dwudaniowa, tj. składać się z:
• dwóch dań dla osoby dorosłej – zupa + drugie danie (4x na tydzień) lub drugie danie + deser (1x na tydzień);
• dania musza być świeże, sporządzane w tym samym dniu, z naturalnych składników;
• zupa – minimum 250 ml/osobę;
• drugie danie – porcja na osobę dorosłą z surówką (porcja mięsa z dodatkami typu ziemniaki, ryż, kluski śląskie, kasza / ryby z dodatkami typu ziemniaki, ryż, kluski śląskie, kasza / raz w tygodniu danie bezmięsne) – wartość kaloryczna min. 600 kcal;
• deser (maks. raz na tydzień) – 1 porcja na osobę dorosłą: ciasta, musy, dania z owoców sezonowych.
Dania nie mogą być powtarzane w trybie 2-tygodniowym dla jednej grupy (grupy będą zaznaczane na zamówieniu).
2.5. Dania muszą być podane w podgrzewaczach, na paterach.
2.6. Dania muszą być serwowane przez kelnera na pełnej zastawie stołowej (naczynia + sztućce wielorazowego użytku – restauracyjne).
2.7. Na stołach wymagane są serwetki oraz przyprawniki (sól, pieprz, maggi).
2.8. Wykonawca zobowiązany będzie do dowozu posiłków na godzinę podaną przez Zamawiającego (ok. 13:00).
2.9. Wykonawca zobowiązany będzie do używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.), dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników, kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem i wydawaniem posiłków oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
2.10. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić usługę cateringową, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
2.11. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić posiłki z uwzględnieniem diet (np.: bezglutenowa, wegetariańska, wegańska, uwzględniające specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, alergików, i inne wg wskazań medycznych) z zastrzeżeniem możliwości zmiany ustalonego menu dla ww. osób, zgłaszane przez Zamawiającego dzień wcześniej.
2.12. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić sprzątnięcie i wywóz pozostałości po usłudze cateringowej w tym odbiór brudnych naczyń, sztućców i serwetek po 1-2 godzinach.
2.13. Termin realizacji zamówienia: maj 2017 – wrzesień 2018, przy czym szkolenia uruchamiane będą sukcesywnie w momencie utworzenia poszczególnych grup w ramach projektu, w związku z tym faktyczny okres realizacji może ulec zmianie.
2.14. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z załącznikami, od których zależy poprawność składanych ofert są wskazane w załączniku "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1".

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamówienie jest realizowane z uwzględnieniem klauzul społecznych i standardami/procedurami pracy u Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz OFERTA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1.2.1-CATERING (załącznik nr 1).
2. Formularz WYKAZ DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG CATERINGOWYCH (załącznik nr 2).
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA KLAUZULI SPOŁECZNEJ (załącznik nr 3).
4. Zbiór OŚWIADCZEŃ (załącznik nr 4).
5. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM (załącznik nr 5).
6. Przykład 2-tygodniowego cateringu.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią załącznika "Zamówienie usług cateringowych - 1.2.1"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
1. Cena brutto
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny (A) podanej w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego:
• 90 punktów – za pierwszą w kolejności najtańszą ofertę,
• 70 punktów – za drugą w kolejności najtańszą ofertę,
• 50 punktów – za trzecią w kolejności najtańszą ofertę,
• 30 punktów – za czwartą w kolejności najtańszą ofertę.
• 10 punktów – za piątą i każdą kolejną najtańszą ofertę.
2. Wiedza i doświadczenie Oferenta niezbędne do wykonywania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem poprzez wykazanie przynajmniej jednej usługi (zrealizowanej/zakończonej) o charakterze podobnym do niniejszego zapytania tj. wykonanie co najmniej 3000 zestawów obiadowych (w ramach jednego zamówienia) na potrzeby szkoleń w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, w których wymagane było dostarczenie cateringu wraz z usługą kelnerską i zastawą restauracyjną wielorazowego użytku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu. Weryfikacja na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferent otrzyma:
• 0 punktów – warunek nie spełniony,
• 30 punktów – warunek spełniony.
3. Klauzule społeczne - oceniana jako spełnia/nie spełnia.
Wykonawca w ramach klauzuli społecznej zatrudni na umowę o pracę (min. ½ etatu) min. na okres realizacji usługi 1 osobę z niepełnosprawnością lub osobę bezrobotną (osoba te musi spełniać definicję osoby z niepełnosprawnością/osoby bezrobotnej zgodnie z wytycznymi). Klauzula weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia. Wykonawca deklarujący zatrudnienie w ramach klauzuli społecznej otrzyma 60 pkt, zaś brak deklaracji zatrudnienia w ramach klauzuli to 0 pkt. Zatrudnienie w ramach klauzuli zweryfikowane będzie w momencie podpisania umowy z Wykonawcą na podstawie przedłożonej umowy o pracę. A następnie weryfikowane co miesięcznie na podstawie oświadczenia Wykonawcy i zatrudnionego pracownika przez Wykonawcę (zwolnienie pracownika skutkować będzie rozwiązaniem umowy z Wykonawcą. Chyba, że Wykonawca przedstawi racjonalne powody zwolnienia i zatrudni nową osobę na to samo miejsce). W momencie nie podpisania umowy w ramach klauzuli Zamawiający odstąpi od podpisania umowy z Wykonawcą.
4. Ofertą najkorzystniejszą (D) będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów wg wzoru
D = A + B + C, gdzie A to suma ceny brutto porcji lunchowej, B to punkty przyznane za doświadczenie Oferenta, a C to klauzula społeczna.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna ilość punktów to 180 punktów.

Wykluczenia

Podmioty powiązane

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BLUEFORM MARCIN KOZŁOWSKI

Adres

Armii Krajowej 25/7

44-330 Jastrzębie-Zdrój

śląskie , Jastrzębie-Zdrój

Numer telefonu

324706077

Fax

324710084

NIP

8121318314

Tytuł projektu

GRAFIK, WEBMASTER i PROGRAMISTA aplikacji webowych - specjaliści ICT

Numer projektu

POWR.01.02.01-24-0190/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYBRANY WYKONAWCA:
Moc Natury Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 49
44-330 Jastrzębie-Zdrój

DATA WPŁYWU OFERTY: 02.05.2017 r.

CENA OFERENTA: 25,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 785