Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja stoiska wystawienniczego oraz zakup reklam w wybranych mediach targowych na targach UC EXPO 2017

Data publikacji: 25.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031392

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

4BestCare Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@4bestcare.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Pawłowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego stoiska wystawienniczego oraz zakup reklam w wybranych mediach targowych na targach UC EXPO 2017, odbywających się w Londynie w terminie od 17 do 18 maja 2017 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na organizację dla Zamawiającego stoiska wystawienniczego oraz zakup reklam w wybranych mediach targowych na targach UC EXPO 2017, odbywających się w Londynie w terminie od 17 do 18 maja 2017 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego stoiska wystawienniczego oraz zakup reklam w wybranych mediach targowych na targach UC EXPO 2017, odbywających się w Londynie w terminie od 17 do 18 maja 2017 r.
Zakres i opis wymagań
1) Organizacji stoiska wystawowego Wnioskodawcy o powierzchni ok. 12 m2 otwartego na 3 strony zgodnie z wizualizacją i projektem dostarczonym przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy. W ramach tej pozycji Wykonawca zobowiązuje się do:
a) montażu stoiska na miejscu targów zgodnie z dostarczoną dokumentacją
b) demontażu stoiska po zakończeniu targów
2) zapewnienia zasilania prądem elektrycznym w stoisku wystawowym.

Zamawiający oświadcza, że dokonał rezerwacji powierzchni targowej bezpośrednio u organizatora targów i jest z nim w kontakcie.
Wykonawca zobowiązany jest zakupić u organizatora targów następujące usługi reklamowe:
a) zakup reklam w wybranych mediach targowych

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy rozpocznie się od dnia zawarcia umowy do dnia 19.05.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2 do SIWZ
3) Lista projektów referencyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi zakres oraz prawidłowość zrealizowanych usług – Załącznik nr 3 do SIWZ
4) Aktualny, nie starszy niż 3 m-ce odpis z właściwego rejestru gospodarczego (KRS/ CEIDG)
5) Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ
6) Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych - zaświadczenie lub informację z banku (nie starszą niż 1 miesiąc na dzień złożenia ofert) o posiadanej sytuacji ekonomicznej tj. posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 25 000 zł.
7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jedynie w przypadku podpisania oferty przez osobę nieujawnioną w odpowiednim rejestrze jako upoważniona do zaciągania zobowiązań).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i sposoby przyznawania punktacji

KRYTERIUM 1: CENA (C) – 100 PUNKTÓW

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

C = (Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty) x 100 punktów

gdzie: C - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Wykluczenia

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4BESTCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Marszałkowska 58

00-545 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 830 73 60

NIP

7010098501

Tytuł projektu

Internacjonalizacja inteligentnego systemu do zarządzania informacjami z zakresu procesów biznesowych w tym kadr i płac

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0109/16-00
Liczba wyświetleń: 731