Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja wyjazdu na targi UC EXPO 2017, 17-18 Maja 2017, ExCeL London

Data publikacji: 25.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031369

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Organizacja wyjazdu na targi UC EXPO 2017, 17-18 Maja 2017, ExCeL London

Miejsce i sposób składania ofert

Siedziba 4Bestcare Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@4bestcare.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Milena Pawłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48602687787

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego wyjazdu oraz noclegów podczas targów UC EXPO 2017, odbywających się w Londynie w terminie od 17 do 18 maja 2017 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja dla Zamawiającego wyjazdu oraz noclegów podczas targów UC EXPO 2017, odbywających się w Londynie w terminie od 17 do 18 maja 2017 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla Zamawiającego wyjazdu oraz noclegów podczas targów UC EXPO 2017, odbywających się w Londynie w terminie od 17 do 18 maja 2017 r.
Zakres i opis wymagań
1)Zapewnienie zakwaterowania pracownikom delegowanym przez Zamawiającego na targi zgodnie z poniższymi warunkami:

a) Liczba osób delegowanych – ogółem 3 osoby;
b) Liczba noclegów 4 noclegów w dniach od 15 do 19 maja 2017 r.;
2) Warunki noclegowe:
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniami dla wszystkich pracowników Zamawiającego w terminie ich pobytu;
b) Wykonawca zapewni nocleg w hotelu o standardzie przynajmniej ****, w dwóch pokojach 1-os. i 2-os.
c) Lokalizacja: Londyn, nie dalej niż 3 km od miejsca targów;
d)W ciągu 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycje zakwaterowania.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ubezpieczenia w trakcie podróży oraz pobytu na miejscu oraz transportu na miejsce targów, z siedziby Wnioskodawcy w Warszawie osób delegowanych na targi zgodnie z poniższymi założeniami:

Bilety lotnicze:
a. Wykonawca dokona rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych dla wszystkich uczestników (3 osoby) na następujących trasach:
o Warszawa– Londyn
o Londyn – Warszawa
b. Wszyscy uczestnicy wyruszający w tej samej dacie powinni zostać przetransportowani tym samym samolotem. Podróż powinna odbywać się bezpośrednim lotem, w klasie ekonomicznej, rejsowymi liniami lotniczymi. Bilet powinien uwzględniać bagaż podręczny oraz jedną sztukę bagażu rejestrowanego, powinien również uwzględniać wszelkie opłaty określone prawem krajowym i międzynarodowym, w szczególności opłaty rezerwacyjne, paliwowe oraz lotniskowe.
c. Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę uczestników z danymi niezbędnymi do rezerwacji biletów nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.
d. Do 7 dni od otrzymania listy od Zamawiającego Wykonawca dokona rezerwacji biletów oraz przekaże Zamawiającemu potwierdzenie dokonania rezerwacji.
e. Najpóźniej 3 dni przed wylotem Wykonawca dostarczy w formie wiadomości e-mail bilety lotnicze wszystkim uczestnikom wyjazdu (bilet elektroniczny).
f. W przypadku odwołania lotu Wykonawca zapewni inny lot dla wszystkich uczestników wyjazdu tego samego dnia lub (w przypadku powrotu) dnia następnego. W takiej sytuacji Wykonawca zapewni noclegi, wyżywienie oraz transfery lokalne dla wszystkich uczestników wyjazdu.
g. W przypadku braku dostępności połączenia lotniczego zgodnego z opisem w pkt. b. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje lotów z przesiadką, w możliwie najbardziej dogodnej konfiguracji.
Ubezpieczenie:
a. Zapewnienia ubezpieczenia w trakcie podróży służbowej oraz pobytu na miejscu.

Kod CPV

79997000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi organizowania podróży służbowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja umowy rozpocznie się od dnia zawarcia umowy do dnia 20.05.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki dotyczące:

A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający powinien prowadzić działalność gospodarczą. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualny, nie starszy niż 3 m-ce, odpis z właściwego organu rejestracyjnego (CEIDG lub KRS).

B. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał minimum 1 usługę polegającą na zorganizowaniu na rzecz podmiotu trzeciego wyjazdu służbowego o znaczeniu międzynarodowym.
Każda usługa musi być poświadczona kopią protokołu zdawczo – odbiorczego lub innym dokumentem.

C. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zasobami finansowymi tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji zamówienia.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży zaświadczenie lub informację z banku (nie starszą niż 1 miesiąc na dzień złożenia ofert) o posiadanej sytuacji ekonomicznej tj. posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 25 000 zł.
UWAGA: Dla ww. wartości wykazanych przez Oferenta w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania przetargowego.

W przypadku ofert składanych wspólnie przez kilka podmiotów, wszystkie opisane powyżej warunki musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia (postanowienie o tej treści powinno się znaleźć w umowie konsorcjum). W przypadku oferty składanej łącznie przez kilka podmiotów do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Nie dołączenie wymaganych dokumentów lub dołączenie dokumentów niepotwierdzających spełnienia ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.

Z przedstawionych treści dokumentów musi wynikać w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości spełnienie warunku udziału w postępowaniu, którego dany dokument dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2 do SIWZ
3) Lista projektów referencyjnych wraz z dokumentami potwierdzającymi zakres oraz prawidłowość zrealizowanych usług – Załącznik nr 3 do SIWZ
4) Aktualny, nie starszy niż 3 m-ce odpis z właściwego rejestru gospodarczego (KRS/ CEIDG)
5) Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ
6) Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych - zaświadczenie lub informację z banku (nie starszą niż 1 miesiąc na dzień złożenia ofert) o posiadanej sytuacji ekonomicznej tj. posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 25 000 zł.
7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jedynie w przypadku podpisania oferty przez osobę nieujawnioną w odpowiednim rejestrze jako upoważniona do zaciągania zobowiązań).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM 1: CENA (C) – 100 PUNKTÓW

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

C = (Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu / Cena badanej oferty) x 100 punktów

gdzie: C - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.

Wykluczenia

O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4BESTCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Marszałkowska 58

00-545 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 830 73 60

NIP

7010098501

Tytuł projektu

Internacjonalizacja inteligentnego systemu do zarządzania informacjami z zakresu procesów biznesowych w tym kadr i płac

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0109/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 lok. 516, 02-390 Warszawa
Data wpływu oferty: 03.05.2017 r.
Cena: 11200 PLN/brutto
Liczba wyświetleń: 860