Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 25.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031270

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie 5 ekspertów ds. monitoringu, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:
a) dobór instytucji monitorowanych do badania,
b) zebranie danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)
c) opracowanie Planów Monitoringu instytucji,
d) przeprowadzenie monitoringu,
e) opracowanie zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
f) zweryfikowanie wykorzystania rekomendacji przez instytucje.
Wykonywanie w/w czynności będzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 oraz przy wykorzystaniu narzędzi badawczych wskazanych przez Zamawiającego.
Zakładana liczba godz. pracy jednego eksperta ds. badań i analiz w projekcie w ramach Zespołu Monitoringowego wynosi: 990 godz. (22 m-c x 45 godz./m-c). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. realizacji zamówienia.
Wybrani eksperci ds. monitoringu będą pracować w 5 Zespołach Monitoringowych (w 3-osobowych składach: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. monitoringu, ekspert ds. osób niepełnosprawnych), z których każdy będzie odpowiedzialny za jeden subregion w województwie lubelskim, tj.:
1) Subregion 1 - m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki,
2) Subregion 2 - m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki,
3) Subregion 3 - m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski,
4) Subregion 4 - m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski,
5) Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 - nie otwierać przed dn. 04.05.2017 r.” na adres Biura projektu:
Fundacja Wolności
20-037 Lublin, Al. Racławickie 22
Termin składania ofert upływa w dn. 04.05.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fundacjawolnosci.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Jakubowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513 979 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybranie 5 ekspertów ds. monitoringu, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:
a) dobór instytucji monitorowanych do badania,
b) zebranie danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)
c) opracowanie Planów Monitoringu instytucji,
d) przeprowadzenie monitoringu,
e) opracowanie zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
f) zweryfikowanie wykorzystania rekomendacji przez instytucje.
Wybrani eksperci ds. monitoringu będą pracować w 5 Zespołach Monitoringowych (w 3-osobowych składach: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. monitoringu, ekspert ds. osób niepełnosprawnych), z których każdy będzie odpowiedzialny za jeden subregion w województwie lubelskim, tj.:
1) Subregion 1 - m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki,
2) Subregion 2 - m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki,
3) Subregion 3 - m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski,
4) Subregion 4 - m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski,
5) Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa będzie wykonywana w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, którego celem jest jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji poprzez:
- zebranie danych nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do realizacji Konwencji,
- analizę zebranych danych i opracowaniu 56 raportów wstępnych,
- opracowywanie 56 raportów ostatecznych i rekomendacji dla każdej instytucji,
- opracowanie raportów weryfikacyjnych wykorzystania rekomendacji przez instytucje monitorowane,
- sporządzenie raportu zbiorczego po zakończeniu monitoringów we wszystkich zaplanowanych instytucjach i weryfikacji wykorzystania przez nie rekomendacji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybranie 5 ekspertów ds. monitoringu, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:
a) dobór instytucji monitorowanych do badania,
b) zebranie danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)
c) opracowanie Planów Monitoringu instytucji,
d) przeprowadzenie monitoringu,
e) opracowanie zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
f) zweryfikowanie wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Kod CPV

79315000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi badań społecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

ZAD.1 - Przygotowanie i realizacja przeglądu zadań w obszarach objętych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (kwiecień 2017 r. – styczeń 2016 r.).
ZAD. 2 - Opracowanie rekomendacji w obszarach objętych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (luty 2018 r. – wrzesień 2018 r.).
ZAD. 3 - Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań w 56 badanych jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (październik 2018 r. – styczeń 2019 r.).
Szczegółowy harmonogram zadań będzie wskazany na etapie podpisywania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Wykonawcy, którzy nie przedłożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który:
a) W przypadku przedsiębiorcy (samozatrudnienie) posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność zgodną z przedmiotem zamówienia (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, którzy:
a) Posiada znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych (potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).
b) Posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne, w tym członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepełnosprawności (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego lub społecznego, członkostwa lub działalności w organizacji w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.),
c) Posiada 3-letnie doświadczenie w działalności strażniczej (tzw. wachdog), doświadczenie w opracowywaniu raportów audytowych lub monitoringowych (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia i dorobku naukowo-badawczego w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.).
d) Posiada znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej w stopniu umożliwiającym:
- przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej,
- analizę danych jakościowych i ilościowych,
- pracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych,
- opracowanie raportu z monitoringu w instytucji monitorowanej.
(potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie w Załączniku nr 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, którzy:
a) Posiada wykształcenie wyższe (potwierdzeniem jest dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz wskazanie wyższego wykształcenia w życiorysie zawodowym w Załączniku nr 3).
b) Będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście bez pośrednictwa podwykonawców lub osób trzecich (potwierdzeniem jest podpisanie oświadczenia w Załączniku nr 1).

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który niezwłocznie potwierdzi datę otrzymania zapytania ofertowego pocztą elektronicznej na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub pisemne na pierwszej stronie Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1) i odesłanie jej na adres Zamawiającego lub Biura Projektu.

Warunki zmiany umowy

Podpisanie umowy o wykonanie usługi z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczającym daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej oferty przewyższa kwotę brutto wynikającą z budżetu Projektu na realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. W przypadku braku rozstrzygnięcia możliwe jest powtórzenie postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na realizację zamówienia w więcej niż w jednym wybranym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 w Zapytaniu Ofertowym. Przy czym w toku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wybranych 5 Wykonawców, z których każdy będzie realizował przedmiot zamówienia w jednym wybranym Subregionie.
Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej wypełniając formularz oferty cenowej i podpisując oświadczenia (Zał. nr 1), oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Zał. nr 2), życiorys zawodowy (Zał. nr 4).
Formularz Oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane osobiście przez Wykonawcę lub pełnomocnika (wymagane dołączenie pełnomocnictwa do podpisywania oferty).
Dodatkowo dołącza:
- Kserokopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie.
Wykonawca może złożyć dodatkowe załączniki:
- Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców potwierdzający działalność zgodną z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).
- Referencje, rekomendacje, listy polecające itp.
- Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, publikacjach, itp.
- Aktualne orzeczenie lub zaświadczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy).
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert w zamkniętej kopercie zawierającej dodatkowe oznaczenia odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

A. Cena – 50%
Punktacja:
Należy podać łączną ofertę cenową brutto w złotych za wykonanie zlecenia.
Liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 100 pkt. x 50%
(max. 50 pkt.)

B. Doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności – 10%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-10 pkt.) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie zawodowe lub społeczne, w tym członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób, w obszarze problematyki niepełnosprawności (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego lub społecznego, członkostwa lub działalności w organizacji w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.).
(max. 10 pkt.)
Punkty będą przyznane za doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności:
- powyżej 3 lat do 5 lat – 5 pkt.
- powyżej 5 lat – 10 pkt.

C. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności strażniczej (tzw. wachdog) – 25%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-25) zostaną przyznane Wykonawcy za doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli obywatelskiej, doświadczenie w opracowywaniu raportów audytowych lub monitoringowych.
(max. 25 pkt.)
Punkty będą przyznane za doświadczenie w zakresie prowadzenia działań strażniczych (potwierdzeniem jest wykazanie doświadczenia zawodowego i dorobku społecznego w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3, dodatkowo będą brane pod uwagę kserokopie referencji, rekomendacji, listów polecających itp.):
- powyżej 3 lat do 4 lat – 10 pkt.
- powyżej 4 lat do 5 lat – 15 pkt.
- powyżej 5 lat do 6 lat – 20 pkt.
- powyżej 6 lat – 25 pkt.

D. Kompetencje w zakresie realizacji zadań monitoringowych – 10%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-10 pkt.) zostaną przyznane Wykonawcy za posiadanie kompetencji do realizacji zadań monitoringowych w danej instytucji, w zakresie znajomości dokumentów:
1) Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
2) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3) Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
4) Ustawa Prawo budowlane,
5) Ustawa Kodeks wyborczy,
6) Ustawa o systemie oświaty,
7) Ustawa Kodeks pracy,
8) Ustawa o służbie cywilnej,
9) Ustawa o pracownikach administracji samorządowej,
10) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
(max. 10 pkt.)
Punkty będą przyznane za posiadane kompetencje w zakresie realizacji zadań monitoringowych (potwierdzeniem jest wskazanie stopnia znajomości dokumentów w życiorysie zawodowym stanowiącym Załącznik nr 3):
- dobra – 5 pkt.
- biegła – 10 pkt.

E. Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami (aspekt społeczny) – 5%
Punktacja:
Dodatkowe punkty (0-5 pkt.) w ramach kryterium oceny oferty zostaną przyznane Wykonawcy posiadającemu status osoby z niepełnosprawnościami (potwierdzeniem jest aktualne orzeczenie lub zaświadczenie o niepełnosprawności).
(max. 5 pkt.)

Łączna ocena oferty:
OF = A + B + C + D + E
gdzie:
OF – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
A, B, C, D, E - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę w poszczególnych kryteriach.

Liczba punktów przypadających punktów zostanie wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała sumarycznie największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie w Projekcie.

Wykluczenia

Z możliwości składania oferty i realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są:
a) Powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie posiada sprzecznego interesu wynikającego ze swojej sytuacji zawodowej lub osobistej, a obowiązkami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach projektu Zespołu Monitoringowego w danym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2. W szczególności konflikt interesów zachodzi w sytuacji, gdy:
- w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli związani stosunkiem pracy lub świadczyli pracę na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla instytucji monitorowanej,
- w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli członkami organizacji lub członkami władz organizacji, które realizowały zadania zlecone przez instytucję monitorowaną.
(potwierdzeniem jest podpisane oświadczenia w Załączniku nr 1).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Adres

Krakowskie Przedmieście 53

20-076 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815347004

Fax

815347004

NIP

7122596144

Tytuł projektu

Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Numer projektu

POWR.02.06.00-00-0037/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dn. 04.05.2017 r. do godz. 23:59:59 oraz spełniały postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzielił zamówienia w poszczególnych częściach, następującym Wykonawcom:
1. Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) - Paweł Romański, ul. Norwida 27/8, 24-100 Puławy, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
2. Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) - Katarzyna Krupska-Grudzień, ul. Krysińskiego 8B, 21-300 Radzyń Podlaski, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
3. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) - Bartłomiej Bałaban, ul. Wieniawska 8/18, 20-071 Lublin, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
4. Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) - Kinga Kulik, ul. 1-go Maja 17/6, 21-150 Kock, data wpłynięcia oferty 04.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
5. Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie - Krzysztof Kowalik, ul. Dąbrowska 3, 20-416 Lublin, data wpłynięcia oferty 02.05.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. monitoringu - 40,00 zł/godz.
Liczba wyświetleń: 472