Strona główna
Logo unii europejskiej

Dwukanałowy chromatograf gazowy z detektorem MS typu potrójny kwadrupol

Data publikacji: 25.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031186

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:

J.S. Hamilton Poland S.A., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, sekretariat na parterze w terminie do dnia 04.05.2017 roku do godziny 14:00. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

Oferta musi zawierać następujące elementy:
- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cenę całkowitą netto w PLN (brutto oraz netto)
- Okres gwarancji
- Serwis
- Termin realizacji przedmiotu Zamówienia
- Opis przedmiotu dostawy
- Oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Postać oferty:
a. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim z podpisem osoby/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
b. Wszystkie dokumenty muszą być spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu oferty.
c. Każda ze stron winna być opatrzona kolejnym numerem.
d. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wszystkie oświadczenia i dokumenty dot. postępowania będą przekazywane pisemnie (drogą elektroniczną, faksem lub osobiście).
Opakowanie i oznakowanie oferty:
a. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.
b. Na opakowaniu/ opakowaniach należy umieścić:
- pieczęć oferenta (nazwę i adres)
- napis:

„OFERTA NA DOSTAWĘ
Dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorem MS typu potrójny kwadrupol do firmy J.S. Hamilton Poland S.A.
Nie otwierać do dnia 04.05.2017 r. do godz. 14:00”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 766 99 17

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dwukanałowy chromatograf gazowy z dozownikiem typu PTV i detektorem MS typu potrójny kwadrupol.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest chromatograf gazowy, dwukanałowy z dozownikiem typu PTV i detektorem MS typu potrójny kwadrupol.

Przedmiot zamówienia

1. Chromatograf gazowy, dwukanałowy z dozownikiem typu PTV i detektorem MS typu potrójny kwadrupol,

2. Piec
-Minimum 20 ramp temperaturowych podczas analizy
-Zakres temperatur nie gorszy jak temperatura otoczenia +4 °C do 450 °C
-Maksymalna szybkość grzania minimum 120 °C/min
-Chłodzenie od 450 do 50°C w czasie nie dłuższym jak 4 minuty

3. Elektroniczna Kontrola Pneumatyki
-Dokładność ustawień ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi (na dozownikach i detektorach)
-Pełna elektroniczna kontrola elektroniczna kontrola przepływów i ciśnień gazów
-Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym
-Możliwość programowania do 3 narostów przepływu/ciśnienia

4. Dozownik
-Dozownik wielofunkcyjny ( multimode, typu PTV)
-Zakres temperatur dozownika: -160 °C do 450 °C (z opcją crio)
-Możliwość pracy w trybie: split mode, splitless mode, pulsed split mode, pulsed splitless mode
-Dokładność ustawiania ciśnienia nie gorsza niż 0,001 psi
-Kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym
-Maksymalna szybkość grzania dozownika minimum 900 °C/min
-Programowane do 10 zmian/narostów temperatury

5. Detektor
-Detektor MS/MS typu potrójny kwadrupol (zoptymalizowany do chromatografii gazowej)
-Źródło jonów do EI wykonane z inertnego stopu, z podwójnym filamentem
-Grzanie źródła jonów minimum do 350oC
-Hiperboliczne kwadrupolowe analizatory mas (2) z kwarcu pokrytego złotem
-Grzanie kwadrupoli w zakresie temperatur nie gorszym niż 106 – 200 °C
-Zakres mas nie gorszy niż 10-1050 m/z
-Heksapolowa, liniowa komora kolizyjna
-Możliwość programowania energii kolizyjnej w komorze do 60 eV
-Wymagana minimalna szybkość MRM –800 przejść /sekundę
-Możliwość wykonywania automatycznego lub ręcznego strojenia aparatu
-System próżniowy – pompa turbomolekularna o wysokiej wydajności chłodzona powietrzem
-Limit detekcji instrumentu w trybie EI MRM nie gorszy niż 4 fg OFN dla nastrzyku 1uL mieszaniny wzorcowej OFN o stężeniu 10 fg/uL (specyfikacja potwierdzana przy instalacji)
-Czułość w trybie EI MS/MS (MRM) nie gorsza niż S/N RMS 15000:1 dla 100 fg OFN (specyfikacja referencyjna producenta)

Możliwość rozbudowy o dwa z poniższych detektorów:
-przewodnictwa termicznego (TCD)
-płomieniowo-jonizacyjny (FID)
-azotowo-fosforowego (NPD)
-wychwytu elektronów (µECD)

6. Autosampler
-Taca na 150 fiolek
-Programowalna szybkości nastrzyku
-Programowania głębokość próbkowania
-Kompatybilny ze strzykawkami 5 µl, 10 µl, 50 µl i 100 µl
-Zakres nastrzyku od 0,01 do 50 µl

7. Oprogramowanie
Oprogramowanie sterujące przyrządem i autosamplerem z zewnętrznego komputera, umożliwiające pełną kontrolę zestawu, analizę ilościową i jakościową zbierające dane i służące do ich opracowania, archiwizacji i generowania raportów

8. Wymagania dodatkowe
-Zestaw instalacyjny do chromatografu wraz z pułapką na linię gazową
-Aparat wyposażony wymywanie wsteczne kolumny - (ang. Backflushing )
-Aparat musi mieć możliwość rozbudowy o w moduł umożliwiający automatyczne czyszczenie źródła jonów bez konieczności zapowietrzania detektora MSMS.
-Zestaw startowy akcesoriów do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy minimum:
-strzykawka o poj. 10μL do autosamplera,
-zakręcane fiolki do autosamplera – 100 sztuk
-membrany do dozownika - 100 sztuk,
-ferule do kolumn – 20 sztuk
-wkładka szklane do dozownika 1 sztuka,
-filament do źródła jonów detektora MS/MS -1 sztuka
-kolumny z wypełnieniem 5%-fenyl-95%-dimetylopolisiloksan o wymiarach 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm oraz o wymiarach
15 m x 0,25 mm x 0,25 μm lub równoważna
-Biblioteka MRM na min. 1000 związków
-Zestaw komputerowy z podstawowym pakietem biurowym, dwa monitory min 24”
-Komunikacja PC – Chromatograf w oparciu o interface Ethernet (LAN)
-Minimum 3 dni szkolenia
-Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do dostarczanego chromatografu.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i instalacja sprzętu powinna się zakończyć w okresie do 16.06.2017 w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

Za niewykonanie zamówienia w terminie Dostawca będzie płacił kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
Wynagrodzenie umowne oznacza wynagrodzenie netto określone w ofercie.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Dostawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia po podpisaniu umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili złożenia zamówienia. W przypadku odstąpienia realizacji zamówienia, o którym mowa kary umowne nie będą naliczane.
Odstąpienie od realizacji zamówienia może nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

I. Serwis
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie wymaganego przez Zleceniodawcę serwisu.

Czas reakcji serwisu w przypadku awarii aparatury będącej przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym od chwili jej zgłoszenia będzie wynosił maksymalnie 12 godzin w dni robocze. Serwis będzie odbywał się w miejscu instalacji sprzętu (siedziba Zleceniodawcy) przez pracowników posiadających odpowiednie certyfikaty producenta, potwierdzające ich kwalifikacje do naprawy urządzenia.

Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad lub usterek w Przedmiocie umowy w okresie gwarancji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez Strony.

II. Gwarancja

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi.

Ponadto:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
2. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie, że wybrana przez Komisję najkorzystniejsza spośród złożonych ofert nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi przyjęcia oferty, a może być jedynie zaproszeniem Dostawcy do udziału w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone. Negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia (np. zakres, termin, cena) na mniej korzystne dla Zamawiającego niż określone w ofercie. Zleceniodawca może przeprowadzić negocjacje z dwoma oferentami, którzy przedstawili najlepsze oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wyłącznie cena przedstawiona w ofertach. Negocjacje odbędą się jednokrotnie z Oferentem.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Oferta powinna obejmować kompletną (z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) realizację zamówienia.

Zamawiający wyznacza osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
w sprawach:
- merytorycznych i proceduralnych – Piotr Sowiński, tel. 58 766 99 17, email: psowinski@hamilton.com.pl

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Dostawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
- Cena (95%),
- Tryb Ekologiczny (5%);
2. Cenę oferty należy wyrazić;
w PLN,
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
kryterium:

- Cena (C); znaczenie procentowe kryterium: 95%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 95

- Tryb ekologiczny (E); znaczenie procentowe kryterium: 5%; Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 5

Zasady oceny kryterium "Cena":
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Tryb ekologiczny":

Oferent powinien zagwarantować, aby sposób działania aparatury był korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów i/lub surowców (zużycie wody, gazów laboratoryjnych) i/lub energii elektrycznej. Oferent powinien załączyć oświadczenie dotyczące zagwarantowania trybu ekologicznego.

- W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta przewidziane zostanie zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi przyznane zostanie 5 pkt.
- W przypadku jeśli w ofercie danego Oferenta nie jest przewidziane zastosowanie Trybu ekologicznego, danemu Oferentowi nie zostaną przyznane punkty.
- Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów.

Ponadto:
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Lista referencyjna przekazana przez oferenta może podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

Adres

Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

pomorskie , Gdynia

NIP

5860006039

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego J.S. Hamilton Poland w Gdyni

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0120/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Dostawca: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303; 02-785 Warszawa
Oferta wpłynęła w dniu 28.04.2017 r.
Cena całkowita oferty: 780 000,00 zł netto, 959 400,00 brutto PLN
Liczba otrzymanych punktów: 100,0
Liczba wyświetleń: 487