Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAMÓWIENIE NR 2/GEOL/2017 DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA GRUPY STUDENTÓW STAŻYSTÓW W PROJEKCIE GEOLOG

Data publikacji: 24.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031128

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie i OC grupy 45 stażystów/ek, uczestników/ek projektu GEOLOG, ochrona w kraju i poza granicami. Ochrona ubezpieczeniowa: w kraju – dla maksymalnie 41 osób, zagranicą dla maksymalnie 5 os.. Obowiązki stażowe studenci stażyści wykonywać będą w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczo-eksploatacyjnych, firmach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz placówkach naukowo-badawczych zagranicą obejmujących badania i prace w terenie (w tym na morskich statku badawczym w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, pracach wiertniczych i terenowych związanych z pracami geotechnicznymi i hydrogeologicznymi).

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. B. Krygowskiego 12, 61-680 Poznań) albo przesłać na adres e-mail: geolog@amu.edu.pl, na formularzu Wzór oferty stanowiącym załącznik 1 w terminie do 4.05.2017.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Imię nazwisko osoby odpowiedzialnej: mgr Marta Mitręga, Telefon: 61 829 6039, e-mail: geolog@amu.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

geolog@amu.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Mitręga, Biuro Projektu Geolog, geolog@amu.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 829 6039

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie i OC grupy 45 stażystów/ek, uczestników/ek projektu GEOLOG, ochrona w kraju i poza granicami. Ochrona ubezpieczeniowa: w kraju – dla maksymalnie 41 osób, zagranicą dla maksymalnie 5 os.. Obowiązki stażowe studenci stażyści wykonywać będą w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczo-eksploatacyjnych, firmach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz placówkach naukowo-badawczych zagranicą obejmujących badania i prace w terenie (w tym na morskich statku badawczym w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, pracach wiertniczych i terenowych związanych z pracami geotechnicznymi i hydrogeologicznymi).
Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:
- Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu
- Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW
- Transport oraz opiekę medyczną powypadkową na skutek NW
- OC opcjonalnie
Szacowana liczba studentów stażystów kierowanych na badania – 45 osoby.
Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia liczby skierowanych studentów stażystów na badania maksymalnie do 50%, przy czym wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą liczbę zrealizowanych badań. Wykonawca nie będzie miał roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenia oraz uprawnienia oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.
Wykonawca wystawi imienne i zbiorcze (osobno) zaświadczenia dla 45 stażystów o objęciu ich ochroną ubezpieczeniową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby skierowanych studentów stażystów w danym miesiącu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie i OC grupy 45 stażystów/ek, uczestników/ek projektu GEOLOG, ochrona w kraju i poza granicami. Ochrona ubezpieczeniowa: w kraju – dla maksymalnie 41 osób, zagranicą dla maksymalnie 5 os.. Obowiązki stażowe studenci stażyści wykonywać będą w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach poszukiwawczo-eksploatacyjnych, firmach geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz placówkach naukowo-badawczych zagranicą obejmujących badania i prace w terenie (w tym na morskich statku badawczym w kopalniach odkrywkowych i podziemnych, pracach wiertniczych i terenowych związanych z pracami geotechnicznymi i hydrogeologicznymi).

Przedmiot zamówienia

Podstawowy przedmiot ubezpieczenia:
- Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu
- Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku NW
- Transport oraz opiekę medyczną powypadkową na skutek NW
- OC opcjonalnie

Kod CPV

85121000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: Poznań
Termin realizacji zamówienia: 1.07-31.12.2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadania oddziału w Poznaniu,
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału organizacyjnego i ekonomicznego do wykonania zamówienia;
- mają możliwości wydania imiennych i zbiorczych (osobno) zaświadczeń dla 45 stażystów o objęciu ochroną ubezpieczeniową.
Niespełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Odpowiedź za zamówienie zgodnie z załącznikiem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – waga kryterium 100%
Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru:
X=[A/B]
gdzie,
X – liczba punktów za kryterium
A – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert,
B – cena brutto ocenianej oferty.
Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne, uwzględniające wszystkie należne składki, podatek i inne należności budżetowe które mogą wynikać z realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.

Wykluczenia

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.
Nie będą rozpatrywane oferty które nie będą zawierały wszystkich treści zawartych w formularzu Wzór oferty określony przez Zamawiającego.
Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub oferta nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Nie dopuszcza się możliwości zmiany podmiotu/osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia, na inną niż wskazana w ofercie.
Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości techniczne Zamawiającego dotyczą zapewnienia wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Adres

Henryka Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618294392

Fax

618294444

NIP

7770006350

Tytuł projektu

GEOLOG - strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-S162/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
Kwota 3 437,55 zł
Liczba wyświetleń: 239