Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAMÓWIENIE NR 1/GEOL/2017 DOTYCZĄCE WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE BADAŃ MEDYCYNY PRACY I WYDANIA ORZECZEŃ LEKARSKICH

Data publikacji: 24.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2017

Numer ogłoszenia

1031126

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZAMÓWIENIE NR 1/GEOL/2017 DOTYCZĄCE WYKONANIA BADAŃ LEKARSKICH
Zamówienie związane z realizacją projektu nr POWR.03.01.00-00-S162/15 „GEOLOG – strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM” dotyczy wykonania profilaktycznych badań lekarskich w zakresie badań medycyny pracy i wydanie 45 orzeczeń lekarskich.

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. B. Krygowskiego 12, 61-680 Poznań) albo przesłać na adres e-mail: geolog@amu.edu.pl, na formularzu Wzór oferty stanowiącym załącznik 1 w terminie do 4.05.2017.
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Imię nazwisko osoby odpowiedzialnej: mgr Marta Mitręga, Telefon: 61 829 6039, e-mail: geolog@amu.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

geolog@amu.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Mitręga, Biuro Projektu Geolog, geolog@amu.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 829 6039

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich w zakresie badań medycyny pracy oraz wydania orzeczeń lekarskich dla 45 stażystów/ek, uczestników/ek projektu GEOLOG.
Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich w celu odbycia staży w Zakładach Pracy poza Zakładem Pracy Zamawiającego, do których stażyści zostaną skierowani przez Zamawiającego. Zamawiający jest płatnikiem wykonywanych badań.
Szacowana liczba studentów stażystów kierowanych na badania – 45 osoby.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie dotyczy przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich w zakresie badań medycyny pracy oraz wydania orzeczeń lekarskich dla 45 stażystów/ek, uczestników/ek projektu GEOLOG.
Zapytanie dotyczy przeprowadzenia badań lekarskich w celu odbycia staży w Zakładach Pracy poza Zakładem Pracy Zamawiającego, do których stażyści zostaną skierowani przez Zamawiającego. Zamawiający jest płatnikiem wykonywanych badań.
Szacowana liczba studentów stażystów kierowanych na badania – 45 osoby.
Usługa musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2014.1502 j.t.). Badanie wstępne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla każdej skierowanej przez Zamawiającego osoby stwierdzającym:
a) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy (w przypadku kierowania do kopalni podziemnych – konieczne jest umieszczenie formuły przy orzekaniu braku przeciwskazań „zdolny do pracy w kopalni pod ziemią”)
lub
b) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.
Badania obejmują: badania konsultacyjne i inne badania określone we wskazówkach metodycznych, stanowiących załącznik do rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy o którym mowa w pkt 5., zwanych dalej „wskazówkami metodycznymi”, oraz inne specjalistyczne badania konsultacyjne i badania dodatkowe, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej na staż studencki.

Przedmiot zamówienia

Organizacja świadczenia usług lekarskich:
Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego, na którym Zamawiający określi Zakład Pracy, w którym odbywany będzie staż; badania wykonywane będą po telefonicznym ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań;
- Wykonawca zapewni bieżącą realizację usług medycznych, w terminie do 20.06.2017 r. Placówka medyczna zatrudniająca lekarzy medycyny pracy, mająca możliwość wykonania badań lekarskich medycyny pracy na terenie Poznania.
Wykonawca zatrudnia lekarzy medycyny pracy i posiada placówkę umożliwiającą przeprowadzenie badań medycyny pracy na terenie Poznania.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny o do wykonania zamówienia;
Wykonawca wystawi zaświadczenia dla 45 stażystów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy do dn. 20.06.2017

Kod CPV

85121000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Skierowani stażyści:
- zajmują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe (praca przy nich trwa ponad 4 godz.)
- odbywają staż w terenie i biorą udział w: pracach wiertniczych z użyciem ciężkiego sprzętu mechanicznego, pracach związanych z pomiarami i obserwacjami geologicznymi w kopalniach odkrywkowych , pomiarach hydrograficznych, glacjologiczne?, obserwacjach meteorologicznych itp., w tym także badania ekspedycyjne na statku badawczym, prowadzone w skrajnych warunkach pogodowych
- wykonują czynności na wysokościach do 3 metrów,
- mają kontakt z gorącymi powierzchniami i elementami, ostrymi narzędziami i materiałami, wibracjami o dużej częstotliwości, energią elektryczną, gazem, wodą pod ciśnieniem,
- środowiska pracy związane z podwyższoną temperaturą, wilgotnością, hałasem oraz szkodliwymi gazami (praca w maskach)
- wykonują obowiązki związane w pracą w kopalniach podziemnych,
- wykonują obowiązki w laboratoriach, mają kontakt z substancjami chemicznymi (odczynniki laboratoryjne, oleje, hydrol)
Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia liczby skierowanych studentów stażystów na badania maksymalnie do 50%, przy czym wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą liczbę zrealizowanych badań. Wykonawca nie będzie miał roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby skierowanych studentów stażystów w danym miesiącu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: Poznań
Termin realizacji zamówienia: 15.05-20.06.2017. Szczegółowy harmonogram badań zostanie ustalony między Zamawiającym a Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadania placówki medycznej zatrudniającej lekarza medycyny pracy,
- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przeprowadzania badań medycyny pracy oraz potencjału organizacyjnego i ekonomicznego do wykonania zamówienia;
- wydadzą zaświadczenia dla 45 stażystów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy do dn. 20.06.2017
Niespełnienie warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia liczby skierowanych studentów stażystów na badania maksymalnie do 50%, przy czym wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą liczbę zrealizowanych badań. Wykonawca nie będzie miał roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie (załącznik).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium ceny – waga kryterium 100%
Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru:
X=[A/B]
gdzie,
X – liczba punktów za kryterium
A – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert,
B – cena brutto ocenianej oferty.
Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne, uwzględniające wszystkie należne składki, podatek i inne należności budżetowe które mogą wynikać z realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi.

Wykluczenia

Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie wskazanym 15.05-20.06.2017
Nie będą rozpatrywane oferty które nie będą zawierały wszystkich treści zawartych w formularzu Wzór oferty określony przez Zamawiającego.
Nie będą rozpatrywane oferty, z których wynika, że Oferent lub oferta nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
Nie dopuszcza się możliwości zmiany podmiotu/osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia, na inną niż wskazana w ofercie.
Nie będą rozpatrywane oferty wykraczające poza możliwości techniczne Zamawiającego dotyczą zapewnienia wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.
W celu uniknięcia konfliktu interesów nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Adres

Henryka Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618294392

Fax

618294444

NIP

7770006350

Tytuł projektu

GEOLOG - strategiczny zawód dla rozwoju gospodarki: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Instytutu Geologii UAM

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-S162/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polmed S.A.
os. Kopernika 21
83-200 Starogard Gdański
Kwota 3 285,00 zł
Liczba wyświetleń: 206