Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/K091

Data publikacji: 24.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-05-2017

Numer ogłoszenia

1030988

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dokument jest dwustronny.

Podpisaną czytelnie ofertę należy złożyć w terminie do 5 maja 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/2017/K091”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gsda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Bartoszewicz-Pajka (e-mail: apajka@wsb.gda.pl); Emilia Kalina Karewicz (e-mail: ekarewicz@wsb.gda.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58-522-77-70; 85-522-77-85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń CISCO CCNA dla studentów kierunku Informatyka wraz z przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych po każdym z 4 modułów szkolenia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Informatyka i Logistyka z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń CISCO CCNA dla studentów kierunku Informatyka wraz z przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych po każdym z 4 modułów szkolenia

Minimalny zakres tematyki szkoleń:

1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
Poznawanie sieci
Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
Protokoły i komunikacja w sieci
Dostęp do sieci
Ethernet
Warstwa sieciowa
Warstwa transportowa
Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
Warstwa aplikacji
Wykrywanie problemów z siecią

2. Podstawy rutingu i przełączania
Wprowadzenie do sieci przełączanych
Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
Sieci wirtualne LAN (VLAN-y)
Koncepcje routingu
Routing między VLAN-ami
Routing statyczny a dynamiczny
Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
Protokół OSPF jednoobszarowy (OSPFv2 i OSPFv3)
Listy kontroli dostępu (ACL)
Dynamiczna konfiguracja (DHCP)
Translacja adresów (NAT, PAT)
Wykrywanie urządzeń na warstwie 2 (CDP, LLDP)
Synchronizacja czasu NTP

3. Skalowanie sieci komputerowych
Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSPT)
Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
Agregacja łączy (PAgP, LACP)
Sieci bezprzewodowe
OSPF wieloobszarowy
Protokół EIGRP
Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
Obrazy IOS i licencjonowanie

4. Łączenie sieci komputerowych
Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
Przyłączanie do sieci WAN
Protokół PPP (włączając PPPoE)
Protokół Frame Relay
Border Gateway Protocol (eBGP)
Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreements
Chmura, wirtualizacja, sieci programowalne (SDN)
Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
LAN security (Radius, 802.1x)

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowy kod CPV uzupełniający opis przedmiotu zamówienia:
80.53.32.00 – 1 – Kursy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 12.05.2017 r. do 31.12.2017 r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia, tj. wszystkie 4 moduły szkolenia. Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: 10-14 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 128 godzin (4 moduły x 32 godziny). W ramach godzin szkoleniowych przeprowadzone zostaną przez Wykonawcę zamówienia – po każdym z 4 modułów szkolenia – egzaminy wewnętrzne.

Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM-WAGA (%)
Cena ofertowa brutto-80
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie-20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga /CR

PC - otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
waga = 80

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K091/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dr Dariusz Kralewski
26.04.2017r. g. 14:30
38.400,00 PLN
Liczba wyświetleń: 340