Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa generatora atmosfery LPN do demonstracyjnej linii technologicznej

Data publikacji: 22.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-05-2017

Numer ogłoszenia

1030946

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia w formie pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

HART-TECH Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45

Termin składania ofert upływa w dniu 10.05.2017r, o godzinie 1030.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2017r, o godzinie 1045 w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na dostawę generatora LPN”
oraz „Nie otwierać przed 10.05.2017r godz. 10:45”

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.hart-tech.pl
Wykonawca może również zwrócić się do Zamawiającego, w wyżej określonych terminach, o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego oraz zestawienia materiałowego. Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację pod warunkiem podpisania przez Wykonawcę oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że stanowi ona tajemnicę Zamawiającego i zostanie wykorzystana wyłącznie do przygotowania oferty.

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sylwester Pawęta
e-mail: s.paweta@hart-tech.pl tel. 600 120 775

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Pawęta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600120775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora atmosfery LPN do demonstracyjnej linii technologicznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa generatora atmosfery LPN do demonstracyjnej linii technologicznej.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa generatora atmosfery LPN do demonstracyjnej linii technologicznej”

Charakterystyka urządzenia:
A. Generator atmosfery wykonany jest jako próżnioszczelny, cylindryczny zbiornik, o wymiarach pokazanych na rysunku stanowiącym załącznik nr 5, zamykany pokrywą z osprzętem. W celu zapewnienia właściwego przepływu atmosfery przez przestrzeń użyteczną wewnątrz zabudowana jest kierownica atmosfery. Wewnątrz umieszczony jest wspornik wsadu.
W zakres dostawy wchodzą następujące elementy składowe:
1. Retorta wg rysunku 1-HT-LPN-305636 szt. 1
2. Pokrywa z mieszarką atmosfery 5,5 kW wg rysunku 1-HT-LPN-304315 szt. 1
3. Pokrywa bez mieszarki atmosfery wg rysunku 1-HT-LPN-304585 szt. 1
4. Dozownik komponentów odparowywanych wg rysunku 1-HT-LPN-225953 szt. 1
5. Pierścień zaciskający wg rysunku 1-HT-LPN-225686 z napędem szt. 1
6. Wspornik wsadu wg rysunku 2-HT-LPN-307397 z zawiesiem szt. 1
7. Akcesoria eksploatacyjne (termoelementy, uszczelki, itp. w ilościach odpowiadających zużyciu w okresie gwarancji
B. Korpus generatora będzie cyklicznie:
- nagrzewany zewnętrznie do temperatur: 160÷950°C
- wygrzewany w czasie: 1÷24 godz.
- chłodzony nadmuchem powietrza,
- ciśnienie wewnątrz zbiornika: od-1 do1,5 bar abs
C. Płaszcz retorty oraz wszystkie elementy pokryw mające kontakt z atmosferą LPN muszą być wykonane ze stopu INCONEL 601 (2.4851) lub „lepszego”

Wykonawca dostarczy również:
- dokumentację zawierającą atesty użytych materiałów oraz certyfikaty wzorcowania zamontowanych czujników pomiarowych,
- deklaracjami zgodności wykonania z obowiązującymi dyrektywami WE i normami,
- DTR oraz instrukcję obsługi zamontowanych podzespołów handlowych,
- protokoły prób i badań odbiorowych UDT dla urządzeń ciśnieniowych,
W zakres dostawy wchodzi transport z ubezpieczeniem, rozładunek, montaż, uruchomienie oraz szkolenie obsługi.

Wymagana gwarancja - minimum 36 miesiące,
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
W okresie gwarancji wykonywanie bezpłatnych co 12 m-cy przeglądów serwisowych stanu dostawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych.
Czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii.
Czas usunięcia usterki do 5 dni od zgłoszenia.

Kod CPV

42980000-9

Nazwa kodu CPV

Generatory gazu

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
20 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
Cena 70%
Przedłużenie gwarancji 20%
Termin wykonania 10%
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 70 [%]
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium – przedłużenie gwarancji
Przedłużenie gwarancji ponad 36 miesiący
B= każdy rok przedłużenia gwarancji x 10 [%]
Kryterium termin wykonania
Skrócenie terminu realizacji (termin realizacji max. 20 tygodni od dnia zawarcia umowy)
C= (Tmin/Tn) x 10 [%]
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty (nie dłuższy od 20 tygodni)
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C

Wykluczenia

INFORMACJA O PODSTAWIE WYKLUCZENIA

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niciarniana 45

92-320 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

517 528 661

NIP

7282755462

Tytuł projektu

Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOS2 i RGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SECO WARWICK S.A.
ul. Sobieskiego 8, 66-200 Świebodzin

Data wpływu oferty: 10.05.2017, 9:48
Cena: 581 000,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 450