Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia - elektroradiologia wraz z egzaminem - zaproszenie do oszacowania

Data publikacji: 21.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2017

Numer ogłoszenia

1030880

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pn. „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty w ramach oszacowania wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Kompletna oferta/odpowiedź na oszacowanie musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z ceną usługi oraz protokół poświadczenia dostarczenia na oszacowanie.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2017r., do godz. 23:59
4. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
dla Części I: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla 99 uczestników - trener”,
dla Części II: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Zapewnienie/udostępnienie sal komputerowych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu”,
dla Części III: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap I”
dla Części IV: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap II”
dla Części V: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technik elektroradiologii dla 99 osób”

Uwaga!
Jeżeli Oferent/Wykonawca składa ofertę na wszystkie części koperta winna mieć dopisek:
„Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując:
dla Części I: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla 99 uczestników - trener”,
dla Części II: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Zapewnienie/udostępnienie sal komputerowych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu”,
dla Części III: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap I”
dla Części IV: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap II”
dla Części V: „Oferta na oszacowanie wartości zamówienia - Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technik elektroradiologii dla 99 osób”

Uwaga!
Jeżeli Oferent/Wykonawca składa ofertę na wszystkie części tytuł mail winna brzmieć:
„Oferta na oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem”

5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
7. Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.
9. Informujemy, że podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia i wyboru trybu wyłonienia potencjalnego Wykonawcy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marlena Sobiech

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii, zakończonego egzaminem,

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w woj. zachodniopomorskim - technik elektroradiologii zakończonego egzaminem, polegające w szczególności na:
Część I Przeprowadzenie 536h szkolenia stacjonarnego dla łącznie 99 uczestników - trener,
Część II Zapewnienie/udostępnienie sal komputerowych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu,
Część III Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap I - modalność CT i MR – 7 sztuk (1szt. na 1szkolenie)
Część IV Wynajęcie na szkolenia konsoli syngo.via do szkoleń Etap II – modalność CT i MR – 14 sztuk (przy czym 1szt. konsoli na 1szkolenie fizycznie oznacza najem 5szt.)
Część V Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu technik elektroradiologii wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 99 osób

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego oszacowania.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do II kwartału 2018.
Uwaga! termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wg bieżącego zapotrzebowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

dla części I, III, IV i V:
a) Wykonawca jest jednostką, która została wyznaczona na podstawie upoważnienia producenta (Siemens Healthcare GmbH) m.in. do przeprowadzania szkoleń zakończonych certyfikatem
b) Wykonawca, z racji na pracę na specjalistycznym sprzęcie, który podlega odpowiedniej utylizacji zobowiązany jest figurować we wpisie GIOŚ

Wiedza i doświadczenie

dla części I:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 10 osób z elektroradiologii, moduł AX na własnym sprzęcie w udostępnionych salach szkoleniowych, dostosowując je do potrzeb uczestników szkolenia

dla części II:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 20 osób z elektroradiologii – moduł CT i MR na własnym sprzęcie w udostępnionych salach szkoleniowych, dostosowując je do potrzeb uczestników szkolenia

dla części III i IV:
a) Wykonawca w ramach jednej usługi wykorzystał/udostępnił specjalistyczny sprzęt typu serwer syngo.via do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia z elektroradiologii o wartości min. 350 000,00 zł netto

dla części V:
a) Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem certyfikatów wśród min. 90 osób, które potwierdzały podwyższenie kwalifikacji i kompetencji z dziedziny elektroradiologii, z zakresu: obsługi tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, optymalnego obrazowania w angiografii

Potencjał techniczny

dla części III i IV:
Oferent/Wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia – konsolami syngo.via w ilości minimum 7 szt. (dla szkoleń z modalności CT i MR w Etapie I) i 14 szt. (dla szkoleń z modalności CT i MR w Etapie II)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dla części I i V:
a) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z elektroradiologii lub min. 2 letnie doświadczenie kliniczne
b. wykształcenie – tytuł magistra w dziedzinie elektroradiologii lub ukończone studia licen-cjackie w dziedzinie elektroradiologii lub równoważne wraz z szkoleniami/kursami/studiami pody-plomowymi podnoszącymi kwalifikacje zawodowe
c. doświadczenie i wiedza z zakresu funkcjonowania elektroradiologii na rynku medycznym
d. wskazana osoba/trener musi być certyfikowanym specjalistą aplikacyjnym w zakresie mo-dalności AX, CT lub MR
e. wskazana osoba na bieżąco aktualizuje wiedzę teoretyczną i praktyczną zgodnie z postę-pem technologicznym z dziedziny elektroradiologii uczestnicząc w szkoleniach podnoszących wie-dzę
b) Wykonawca dysponuje osobą techniczną, która odpowiedzialna będzie za sprawne, bezawaryjne i bezproblemowe działanie i funkcjonowanie sprzętu, na którym prowadzone będą szkolenia i egzaminy z elektroradiologii


dla części III i IV:
a) Wykonawca dysponuje osobą techniczną, która odpowiedzialna będzie za sprawne, bezawaryjne i bezproblemowe działanie i funkcjonowanie sprzętu, na którym prowadzone będą szkolenia i egzaminy z elektroradiologii

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

dla części I, II, III, IV i V
a) Wykonawca musi dysponować dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych i 0/100).

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację zamówienia zawarte zostaną zapisy dotyczące kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy
Protokół poświadczenia dostarczenia

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niniejsze postępowanie jest oszacowaniem wartości zamówienia

Wykluczenia

dla wszystkich części (I, II, III, IV, V) Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W prowadzonym postępowaniu na oszacowanie wartości zamówienia polegającego na przeprowadzeniu szkolenia z elektroradiologii wraz z egzaminem wpłynęła tylko jedna oferta/odpowiedź:
1. SIEMENS HEALTHCARE sp. z o.o.
Customer Service
HC CEMEA POL SV CS BS
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
data wpłynięcia: 27.04.2017r., godz. 18:50
wartość oferty na oszacowanie wartości zamówienia:
część I: 355 904,00zł netto
część II: 37 520, 00zł netto
część III: 4 900,00zł netto
część IV: 30 800,00zł netto
część V: 19 800,00zł netto
Liczba wyświetleń: 831