Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa filtrów HEPA typ H14 do komory laminarnej na potrzeby realizacji badań przemysłowych

Data publikacji: 21.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2017

Numer ogłoszenia

1030850

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biotectum@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała w terminie podanym w pkt. 1, część VII. ( w przypadku dostarczenia oferty przez kuriera lub osobiście należy ofertę dostarczyć w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00) Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim na dołączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biotectum@alchem.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Solich

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 474 396

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów HEPA typ H14 do komory laminarnej na potrzeby realizacji badań przemysłowych. Szczegółowy opis w przedmiocie zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup filtrów HEPA typ H14 do komory laminarnej do realizacji badań w projekcie pt. "Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych".

Przedmiot zamówienia

Dostawa filtrów HEPA typ H14 do komory laminarnej na potrzeby realizacji badań przemysłowych
Budowa filtra:
-rama filtra – ALU – rama z profilu aluminiowego anodowanego
-uszczelka ciągła PU po obu stronach
-uszczelka poliuretanowa, ciągła, półokrągła, bez łączeń
-siatka ochronna po obu stronach
-metalowa siatka ochronna lakierowana na biało (preferowany kolor RAL 9010) po stronie napływającego
powietrza
-raport z badania całej powierzchni dla każdego filtra oddzielnie
-indywidualny dla każdego filtra raport z badania skanerem laserowym (nie statyczne badanie punktowe) całej
powierzchni filtra i potwierdzające brak przecieków oraz osiągnięcie klasy zgodnie z PN-EN 1822:2009
powiązany z indywidualnym numerem seryjnym.
Wymagane dokumenty – dołączyć do oferty:
a. Certyfikat PZH
b. Certyfikat EC 1935:2004 z niezależnego laboratorium – dot. dopuszczenia do kontaktu z żywnością
c. Certyfikat dot. przetestowania na obojętność mikrobiologiczną zgodnie z normą ISO 846
d. Certyfikat dot. przetestowania na brak zawartości halogenu, formaldehydów, ftalanów, bisfenoli
e. Certyfikat dot. odporności przeciw popularnym środkom czystości
f. Wzór raportu z indywidualnego skanowania filtrów

Kod CPV

42514310-8

Nazwa kodu CPV

Filtry powietrza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia - do 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia ( podpisania umowy). Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony formularz ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w
drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania
ofertowego. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz certyfikaty zgodnie z opisem przedmiotu zamówiania.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości ceny przedstawionej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim. Oferta musi: - Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe. - Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). - Zawierać, co najmniej cenę netto .Zawierać wszystkie wymagane załączniki tj. nr 1 i 2 oraz certyfikaty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 20 04 2017 A. Zawierać termin dostawy przedmiotu zamówienia ( podany w dniach kalendarzowych)
Zawierać termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych)
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. KRYTERIA OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: - złożenie oferty w terminie; - przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. - zakres oferowanego produktu musi być zgodny z wymaganiami określonymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Kryterium oceny ofert: - Cena 100 pkt. Sposób dokonywania oceny - Wygrywa oferent, który uzyska łącznie największą ilość pkt. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru: cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów . W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia ofert.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli: -Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; -Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym; -Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 28.04.2017r. Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.

Adres

Polna 21

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

600 420 609

NIP

5272355435

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1121/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Camfil Polska Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 4

91-342 Łódź

NIP 521 30 95 122

REGON 016315205

cena: wartość netto oferty 31355,65 PLN
Liczba wyświetleń: 823