Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/0451/2017 w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01 pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 21.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-05-2017

Numer ogłoszenia

1030757

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe należy składać pisemnie tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/0451/2017 na adres: SKB DRIVE TECH S.A. ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko lub mailem na adres: marcin.laszek@skbdrivetech.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10.05.2017 r. g. 12:00
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: SKB DRIVE TECH S.A. ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko.
4. Oferty, które będą dostarczone elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
5. Otwarcie Ofert odbędzie się w dniu 11.05.2017 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko.
6. Do formularza oferty Oferent dołącza wypełnione i podpisane „Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marcin.laszek@skbdrivetech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Łaszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 664 997 007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wynajem aparatury badawczej na potrzeby badań MES (Metodą Elementów Skończonych) wraz z oprogramowaniem, zgodnie ze specyfikacją zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 1/0451/2017, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych” i ma na celu wynajem aparatury badawczej na potrzeby badań MES (Metodą Elementów Skończonych) wraz z oprogramowaniem, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/0451/2017

Przedmiot zamówienia

Wynajem aparatury badawczej na potrzeby badań MES (Metodą Elementów Skończonych) wraz z oprogramowaniem.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem aparatury badawczej na potrzeby badań MES (Metodą Elementów Skończonych) wraz z oprogramowaniem - od maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji (zał. nr 1) oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
b. okoliczności siły wyższej,
c. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny: waga – 100 pkt.
2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.
3. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Miła 2

00-180 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

44 682 06 00

NIP

7722393716

Tytuł projektu

Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w kołach jezdnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0451/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: EC TEST Systems Sp. z o.o.
Adres: ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
Data wpłynięcia oferty: 9 maj 2017 r. g.12.26.
Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia: 50 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 535