Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie materiałów i części do budowy zintegrowanego zaworu rozdmuchowego maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów

Data publikacji: 20.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2017

Numer ogłoszenia

1030733

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 05/POIR/NCBIR/2017”

lub drogą e-mail na adres:
biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 05/POIR/NCBIR/2017”

1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 27 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie materiałów i części do budowy zintegrowanego zaworu rozdmuchowego maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 1 – Zawór rozdmuchowy – materiały gotowe oraz Załączniku nr 1a - Pl_uszczelniajaca_dolna2.CPD_91005002000.par

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie materiałów i części do budowy zintegrowanego zaworu rozdmuchowego maszyny liniowej w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie materiałów i części do budowy zintegrowanego zaworu rozdmuchowego maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 1 – Zawór rozdmuchowy – materiały gotowe oraz Załączniku nr 1a - Pl_uszczelniajaca_dolna2.CPD_91005002000.par

Wymagania uzupełniające:
- Części muszą być zgodne z numerem katalogowym i producentem wskazanym w załączniku nr 1, nie są dopuszczane żadne odpowiedniki, czy zamienniki dla części ze wskazanym numerem katalogowym.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia do 21 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : 30.06.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane „grupy dostawy” z uwzględnieniem wszystkich elementów przypisanych do danej grupy dostawy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
- Cena (C) - max 49 pkt
- Termin realizacji zamówienia(T) - max 21 pkt
- Gwarancja (G) - max 30 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
2.1 W kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (49) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Suma punktów = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej) *49

2.2 W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem:
o Dla terminu realizacji zamówienia do 21 dni – 21 pkt, za każdy dzień 1 pkt
o Dla terminu realizacji zamówienia powyżej 21 dni – 0 pkt

2.3 W kryterium (G) liczba punktów będzie uzależniona od długości okresu gwarancji :
o Gwarancja = 12 miesiące – 18 pkt, za każdy kolejny miesiąc + 1 pkt, nie więcej niż 30 pkt łącznie
o Gwarancja >=24 miesiące – 30 pkt

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający (beneficjent)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 433