Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wielostrefowego pirometrycznego systemu pomiaru temperatury preform w maszynie do produkcji butelek PET.

Data publikacji: 20.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2017

Numer ogłoszenia

1030731

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 04/POIR/NCBIR/2017”

lub drogą e-mail na adres:
biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 04/POIR/NCBIR/2017”

1. Oferta powinna wpłynąć najpóźniej do 27 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.

3. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie, wykonanie prototypu oraz dostawa wielostrefowego pirometrycznego systemu pomiaru temperatury preform w maszynie do produkcji butelek PET.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie wielostrefowego pirometrycznego systemu pomiaru temperatury preform w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015

Przedmiot zamówienia

Opracowanie, wykonanie prototypu oraz dostawa wielostrefowego pirometrycznego systemu pomiaru temperatury preform w maszynie do produkcji butelek PET.

Zadaniem systemu jest wielostrefowy, bezkontaktowy pomiar temperatury preform PET opuszczających piec w maszynie do produkcji butelek PET. System po dokonaniu pomiaru, ma przekazać wyniki do sterownika PLC po interfejsie RS485 i protokołem Modbus. Ze względu na fakt iż pomiar dokonywany jest na obiekcie poruszającym się, czas pomiaru nie może przekraczać 5 ms. Pomiar będzie dokonywany cyklicznie w interwale ~2,3 s. Temperatura będzie mierzona min. w 8 miejscach na wysokości <150 mm. Wymagany zakres pomiaru temperatury: 0-200 st. C i rozdzielczość < 1 st. C.

Wymagania techniczne dla systemu:
• Metoda pomiaru: bezkontaktowy (pirometryczny)
• Ilość stref: min. 8
• Wysokość mierzonego obiektu: <150 mm
• Maksymalny czas pomiaru/skanu: 5 ms.
• Interfejs: RS485
• Protokół komunikacyjny: Modbus
• Zakres temp.: min 0-200 st. C.
• Rozdzielczość pomiaru: min 1 st. C.
• Odległość pomiaru: min 100 mm do 300 mm
• Zasilanie: 24Vdc

Kod CPV

38410000-2

Nazwa kodu CPV

Przyrządy pomiarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia do 10 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zamówienia : 30.05.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
- Cena (C) - max 65 pkt
- Termin realizacji zamówienia (T) - max 35 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:

2.1 W kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
- Zamawiający wybierze 5 najkorzystniejszych ofert cenowo i przydzieli im punktację:
- najwyższą liczbę punktów (65) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
- kolejne odpowiednio 65pkt, 60pkt, 55pkt, 50pkt i 45pkt dla najwyższej ceny.

2.2 W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia:
- Zamawiający wybrane oferty posortuje wg terminu realizacji w kolejności od najkrótszego terminu do najdłuższego
- Oferty z terminem realizacji zamówienia do 2 dni otrzymają 35 pkt
- Oferty z terminem realizacji zamówienia 3-4 dni otrzymają 28 pkt
- Oferty z terminem realizacji zamówienia 5-6 dni otrzymają 21 pkt
- Oferty z terminem realizacji zamówienia 7-8 dni otrzymają 14 pkt
- Oferty z terminem realizacji zamówienia 9-10 dni otrzymają 7 pkt
- Oferty z terminem realizacji powyżej 10 dni zostaną całkowicie odrzucone

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów

Wykluczenia

2. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 365