Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa używanej maszyny – frezarki pionowej 5 osiowej CNC

Data publikacji: 20.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2017

Numer ogłoszenia

1030648

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać w forma elektroniczna na podany adres e-mail: biuro@abc-tools.pl lub info@abc-tools.pl lub w formie papierowej na adres : ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA, nr 34, lok. 309, miejsc. ŚWIDNICA, kod 58-100, poczta ŚWIDNICA, kraj POLSKA. Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 23-05-2017 r. godz. 15.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@abc-tools.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Waligóra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

884800042

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie używanej maszyny frezarki pionowej 5 osiowej CNC 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: ŚWIDNICA, ul. Bystrzycka 34, 58-100 Świdnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup używanej maszyny - frezarki pionowej 5 osiowej CNC dla potrzeb realizacji
projektu pt. "Wdrożenie usługi frezowania oraz regeneracji narzędzi w firmie ABC TOOLS SP. z o.o.” nr RPDS- nr RPDS.01.05.02-02-0063/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie używanej maszyny frezarki pionowej 5 osiowej CNC. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Kod CPV Zamówienia: „42623000-9 Frezarki”

Specyfikacja techniczna urządzenia:
- maszyna 5 osiowa
- możliwość obróbki grafitu
-Możliwość obróbki detali na „sucho” bez chłodziwa
- Przesuw w osi X 550 mm
- Przesuw w osi Y 400 mm
- Przesuw w osi Z 400 mm
- Przesuw szybki osi A 40 obr/min
- Przesuw szybki osi C 40 obr/min
- Wymiar stołu 5 osi fi 400
- Max średnica detalu 400 mm
- Max wysokość detalu 380 mm
- Obroty wrzeciona 1 – 42000 obr/min
- Moc wrzeciona 15 KW
- Monitoring wrzeciona
- Magazyn narzędzi 32 szt.
- Manipulator posiadający możliwość umocowania min. 100 oprawek
- Możliwość obróbka ciągłej, symultanicznej
- Uchylna Oś A
Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 6 miesięcy od jego uruchomienia.

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie przewiduje się realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy. Dostawa określona w przedmiocie zamówienia powinna zakończyć się do 30.09.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymaganych uprawnień

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 6 miesięcy od jego uruchomienia

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym oraz złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dostawcy z ubiegania się o zamówienie. W odniesieniu do planowanego zakupu używanego środka trwałego (frezarki):
a) sprzedający środek trwały ma obowiązek wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
b) sprzedający środek trwały po jest zobowiązany potwierdzić w deklaracji, że oferowany środek trwały nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
c) cena zakupu używanego środka trwałego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną netto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny :
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:

Cena:
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej


4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli ofertę z taką samą ceną do złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie pierwotnej.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
-Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 23-05-2017r. godz. 15.00.
-Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.
c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABC - TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mikołaja Kopernika 34/309

58-100 Świdnica

dolnośląskie , świdnicki

Numer telefonu

794214040

Fax

748842992

NIP

8842736496

Tytuł projektu

Wdrożenie usługi frezowania oraz regeneracji narzędzi w firmie ABC-TOOLS SP. z o.o.

Numer projektu

RPDS.01.05.02-02-0063/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Świdnica, 29-05-2017r.
(miejsce i data)

Zamawiający:
Nazwa: ABC - TOOLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: 58-100 Świdnica, Ul. Mikołaja Kopernika 34/309
NIP: 8842736496
REGON: 21531920
Tel: 794214040
Adres poczty elektronicznej: biuro@abc-tools.pl


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wybór najbardziej korzystnej oferty:
W dniu 29.05.2017r. Zamawiający dokonał wyboru oferty spośród 1 ważnej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20-04-2017r. dotyczące zakupu pionowej 5 osiowej CNC - 1 szt.

W wyznaczonym w terminie odpowiedziała firma:
Abplanalp Baltic SIA Katlakalna iela 9, LV-1073 Riga, cena zamówienia netto/brutto: 115 000,00 EUR
Oferta wpłyneła drogą mailową dnia 8 maja 2017r.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę:
Abplanalp Baltic SIA Katlakalna iela 9, LV-1073 Riga, cena zamówienia netto/brutto: 115 000,00 EUR

Wybór dostawcy zakupu używanej pionowej 5 osiowej CNC - 1 szt. został dokonany na podstawie 1 ważnej oferty.

Z poważaniem,
Przemysław Waligóra
Liczba wyświetleń: 884