Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup sprzętu medycznego

Data publikacji: 15.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-04-2017

Numer ogłoszenia

1030145

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: swietlikowo@shd.org.pl Bądź w formie papierowej, przesłana na adres Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Jaroszowicka 113, 43-100 Tychy, z dopiskiem na opakowaniu „OFERTA ŚWIETLIKOWO” do dnia 22.04.2017 do godziny 9.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

swietlikowo@shd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Goły

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

734404831

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci ŚWIETLIKOWO w Tychach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu medycznego do Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci ŚWIETLIKOWO w Tychach.
W skład zamówienia wchodzą: Koncentrator tlenu, ssak, pulsoksymetr, wózek inwalidzki, lampa bakteriobójcza, klimatyzator, worek sako, materac przeciwodleżynowy, Materac stabilizujący, Łóżko rehabilitacyjne, Materace do ćwiczeń , Sprzęt rehabilitacyjny zestaw. Szczegółowy opis przedmiotów znajduje się w załączniku nr 1 do oferty

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu do 28 kwietnia 2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz.679). Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

Wiedza i doświadczenie

brak

Potencjał techniczny

brak

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny powinien wynosić minimum 24 miesiące.

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) gwarancja,
2) oświadczenie oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
3) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEIDG, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) Cena oferty – 60% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty
brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym
2) Okres gwarancji – 20% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu
gwarancji producenta dla sprzętu, wskazanego w formularzu ofertowym Okres gwarancji producenta zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach, przy czym nie może on wynosić mniej niż 24 miesiące i więcej
niż 60 miesięcy.
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny określony przez
Zamawiającego, tj. poniżej 24 miesięcy, będzie traktowane jako niezgodność oferty
i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny określony
przez Zamawiającego, tj. powyżej 60 miesięcy, będzie skutkowało przyznaniem ofercie
maksymalnej liczby punktów dla tego kryterium tj. 20 punktów.
3) Termin realizacji zamówienia – 20% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu
realizacji zamówienia podanego w formularzu ofertowym
Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony
w dniach.

2. Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
Cn
P(c) = ––––– x 60
Co

gdzie:
P(c) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cn - najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających
odrzuceniu
Co - cena w PLN brutto ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” wynosi
60 pkt.
3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane według wzoru:
Go
P(g) = –––––– x 20
Gn
gdzie:
P(g) - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Go - liczba miesięcy okresu gwarancji w ocenianej ofercie
Gn - najwyższa zaoferowana liczba miesięcy okresu gwarancji spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Okres gwarancji” wynosi
20 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Adres

Jaroszowicka 113

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6381760276

Tytuł projektu

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Numer projektu

RPSL.09.02.01-24-059B/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Poz. nr 1, do załącznika nr 1 oferty - Aero-Medika Sp. z o.o. 00-924 Warszawa, ul.Kopernika 36/40, 21.04.2017, cena 4428,00
Poz. nr 2, do załącznika nr 1 oferty - DEVIPOL mgr inż. Zbigniew Matysiewicz, 15-707 Białystok, ul.Prowiantowa 19, 21.04.2017, cena 6500,09
Poz. nr 3, do załącznika nr 1 oferty – Aero-Medika Sp. z o.o. 00-924 Warszawa, ul.Kopernika 36/40, 21.04.2017 cena 3240,00
Poz. nr 4, do załącznika nr 1 oferty - Zbigniew Layer PROMEDICOM Medyczne centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe, 30-518 Kraków, Rynek Podgórski 7, 21.04.2017, cena 4989,60
Poz. nr 5, do załącznika nr 1 oferty – ULTRA-VIOL sp.j. Pietras, Purgał Wójcik, 95-100 Zgierz, ul.Stępowizna 34, 21.04.2017, cena 1728,00
Poz. nr 6 , do załącznika nr 1 oferty – nie złożono ofert
Poz. nr 7, do załącznika nr 1 oferty – Medeir Przemysław Fila, 65-028 Zielona Góra, ul.Lipowa 17/4, 21.04.2017, cena 1537,50
Poz. nr 8, do załącznika nr 1 oferty – Zbigniew Layer PROMEDICOM Medyczne centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe 30-518 Kraków, Rynek Podgórski 7 cena 14 400,00
Poz. nr 9, do załącznika nr 1 oferty – PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP.Z O.O., 20-147 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 38 cena 4320,00
Poz. nr 10, do załącznika nr 1 oferty – Medeir Przemysław Fila, 65-028 Zielona Góra, ul.Lipowa 17/4, 21.04.2017, cena 2592,00
Poz. nr 11, do załącznika nr 1 oferty - Zbigniew Layer PROMEDICOM Medyczne centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe 30-518 Kraków, Rynek Podgórski 7 cena 518,40
Poz. nr 12, do załącznika nr 1 oferty - Medeir Przemysław Fila, 65-028 Zielona Góra, ul.Lipowa 17/4, 21.04.2017, cena 4 964,50
Liczba wyświetleń: 1324