Strona główna
Logo unii europejskiej

Swiadczenie usług na stanowisku eksperta w Komisji Oceny Wniosków - procedura odwoławcza oraz Komisji Oceny Specyfikacji

Data publikacji: 14.04.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2017

Numer ogłoszenia

1030077

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 9:00 w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: : Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin, lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV):
79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania Usługi szkolenia specjalistycznego.
2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług na stanowisku:
a) eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków – procedura odwoławcza oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
b) eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków – procedura odwoławcza oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
polegających na ocenie merytorycznej maksymalnie 10 wniosków objętych procedurą odwoławczą, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz ocenie merytorycznej maksymalnie 50 Specyfikacji Innowacji wypracowanych przez uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie ekspertów do osobistego świadczenia usług obejmujących 2 części:
Część 1 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków – procedura odwoławcza oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
Część 2 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków – procedura odwoławcza oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
w projekcie „Skrzydła do innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części:
Część 1 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. innowacji społecznych w Komisji Oceny Wniosków – procedura odwoławcza oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
Część 2 – Świadczenie usług na stanowisku eksperta ds. edukacji osób dorosłych w Komisji Oceny Wniosków – procedura odwoławcza oraz w Komisji Oceny Specyfikacji
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania całego zamówienia przez Wykonawcę składającego ofertę.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

realizacja usług związana z przedmiotem zamówienia obejmuje okres: maj-lipiec 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Wiedza i doświadczenie

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Potencjał techniczny

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Dodatkowe warunki

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Warunki zmiany umowy

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla części 1:
1. Doświadczenie 30 punktów (30%)
2. Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe 10 punktów (10%)
3. Wynik egzaminu weryfikującego posiadaną wiedzę 40 punktów (50%)
4. Cena brutto za ocenę jednego wniosku 20 punktów (20%)
RAZEM 100 punktów (100%)

Dla części 2:
1. Doświadczenie 30 punktów (30%)
2. Kwalifikacje i doświadczenie dodatkowe 10 punktów (10%)
3. Wynik egzaminu weryfikującego posiadaną wiedzę 40 punktów (40%)
4. Cena brutto za ocenę jednego wniosku 20 punktów (20%)
RAZEM 100 punktów (100%)
Szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Wykluczenia

Szczegółowy opis zawarto w zapytaniu ofertowym 01/IN/2017

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Roman Siedlikowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą: Euro-Service Roman Siedlikowski 70-535 Szczecin, ul. Panieńska 20/4
data wpłynięcia oferty: 24.04.2017, godz. 8:21
cena:
część 1 - 320,00 zł brutto/za ocenę 1 wniosku
część 2- 320,00 zł brutto/za ocenę 1 wniosku
Liczba wyświetleń: 737